Середа 19 черв. 2024
Екологічні проблеми Херсонської області: обговорення та громадська експертиза

Екопроблеми Херсон обл Очисні споруди міста Скадовська27 вересня 2017 року в м. Херсон відбулося за­сідання круглого столу «Екологічні пробле­ми Херсонської області та шляхи їх розв’я­зання на засадах збалансованого (сталого) розви­тку», організатором якого виступила Всеукраїн­ська екологічна ліга.

У засіданні взяли участь народні депутати Украї­ни, представники обласної ради та адміністрації, ор­ганів місцевого самоврядування, виконавчої влади, керівники департаментів та управлінь, голови ра­йонних державних адміністрацій, працівники Дер­жавної екологічної інспекції України, науковці, представники бізнес-структур, громадськості та ЗМІ.

Екопроблеми Херсон обл5Обговорення торкнулося на­ступних критичних екологіч­них проблем області:

- проблеми забезпечення питною водою м. Херсон, стан якості водних ресурсів по­низзя річки Інгулець та ін­ших водних ресурсів області;

- стан, якість та використан­ня водних ресурсів Херсонсь­кої області для зрошення;

Екопроблеми Херсон обл6- проблемні питання функ­ціонування лісового госпо­дарства в області;

- проблеми розвитку рекреаційно-курортної зони та можливості створення реабілітаційних центрів на узбережжях Азов­ського та Чорного морів у Херсонській області з використанням природних чинників;

- низький відсоток природоохоронних терито­рій та необхідність розширення об’єктів природ­но-заповідного фонду;

- незаконна забудова, незаконне виділення зе­мельних ділянок морського узбережжя, виділен­ня земельних ділянок без урахування генераль­них планів, використанння земельних ділянок не за цільовим призначенням, стихійне розміщення тимчасових споруд та незаконна підприємницька діяльність у 100-метровій зоні прибережно-захис­них смуг Генічеського, Скадовського та Голопристаньського районів;

- проблеми збирання й переробки сміття, функ­ціонування полігонів твердих побутових відходів, зберігання заборонених і непридатних пестицидів;

- руйнівний вплив непри­датних пестицидів і отруто­хімікатів на стан довкілля, якість ґрунтів та здоров’я людини.

Екопроблеми Херсон обл1З вітальним словом до учас­ників звернулися голова Хер­сонської обласної державної адміністрації Гордєєв А. А., який підкреслив осоливу увагу з боку влади та місцевих жителів Херсонщини до питань збереження довкілля

Недава О. А., народний депутат України, заступ­ник голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, акцентував увагу присутніх на можливостях та особливостях використання екологічного податку для поліпшення екологічної ситуації в Україні.

Заступник голови Херсонської обласної ради Булюк В. В. у своєму виступі наголосив на тому, що обласна рада звернеться до Верховної ради України з вимогою залишити 80% екологічного податку на місцевому рівні.

Тимочко Т. В., голова Всеукраїнської екологіч­ної ліги, розповіла про важливість інтеграції ці­лей сталого розвитку в регіональні стратегії та програми, а також представила пропозиції до Стратегії розвитку Херсонської області до 2020 року. Також було окреслено основні екологічні проблеми Херсонської області та шляхи їх роз­в’язання.

Під час засідання круглого столу учасники бра­ли участь у дискусіях, мали змогу висловити свої думки та пропозиції. Присутні зазначили, що для поліпшення стану природного середовища області та запобігання його деградації необхідно здійсни­ти комплексні заходи. Представники громад­ськості та народні обранці закликали здійснити громадську експертизу деяких об’єктів, що ста­новлять небезпеку для довкілля та життя і здо­ров’я людей.

За результатами круглого столу, 28 вересня 2017 р. активісти та експерти Всеукраїнської еко­логічної ліги, Недава О. А., народний депутат України, відвідали Херсонське сміттєзвалище, яке знаходиться у жахливому стані та поза всякими екологічними вимогами і нормами, можливості ви­користання якого вже вичерпані.

Екопроблеми Херсон обл Обговорення проблем очисних споруд міста СкадовськаВстановлено факти, що порушують природоо­хоронне законодавство та становлять безпосе­редню підвищену екологічну та техногенну не­безпеку, зокрема: відсутність даних про стан тестових свердловин, пробурених для видобу­вання біогазу; відсутність матеріалів оцінки впливу сміттєзвалища на навколишнє середови­ще; відсутність в ТОВ ТД «Ітака» висновку дер­жавної екологічної експертизи та дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

При цьому на сміттєзвали­щі відсутня офіційна система сортування сміття, поруч роз­ташований несанкціонований цех з відбору відходів, де ви­користовується праця без­притульних. Прибутки від збуту вторинної сировини не надходять до міського бюд­жету.

Наступним об’єктом екс­пертизи стало одне з найбіль­ших в Україні місць знахо­дження непридатних пести­цидів поблизу селища Со­нячне Білозерського району (Херсонська область, роз’їзд «Срочний», 504-й км). До огляду також приєдналися Попутько Ю. А., директор департаменту еколо­гії та природних ресурсів Херсонської ОДА, представники державної екологічної інспекції та ЗМІ. Констатували наявність 1800 т отрути під відкритим небом у буртах та бетонних кон­тейнерах, що зруйновані та протікають, з яких отруйні речовини дренують у водоносні горизон­ти. Спостерігався жахливий сморід. Місцеві жи­телі розповіли про високу смертність мешканців прилеглих сіл у досить молодому віці та напо­лягають на терміновій безпечній утилізації хімічних речовин.

Виїзне обстеження також торкнулося очисних споруд Скадовської міськради, на яких в листо­паді минулого року стався підземний аварійний прорив. Скидання неочищених вод відбувалося в «аварійні озера», розташовані поруч з морем. Це є грубим порушенням санітарних вимог і нара­жає на небезпеку місцевих жителів і відпочива­ючих. Відомо, що комунальне підприємство ігно­рує вимоги по дослідженню якості стічних вод, що скидаються в Чорне море. Місцева влада за­являє про брак коштів на реконструкцію очисних споруд, в той час як комунальне підприємство витратило більше мільйона гривень на так звану «реконструкцію» пляж­них споруд.

Екопроблеми Херсон обл2Активісти Скадовського міського осередку Всеукраїнської екологіч­ної ліги вказують на вседозволеність та без­карність деяких підпри­ємців, що працюють в прибережній смузі Чор­ного моря в місті.

Зокрема мова йде про нічний клуб «Маямі», який побудований з усіма можливими порушеннями чинного законо­давства, попри заборону на будівництво на терито­рії пляжів.

Громадськість за допомогою журналістів кілька років веде боротьбу з незаконною забу­довою прибережної морської зони. Вимагає тер міново припинити незаконну діяльність та усу­нути порушення санітарно-епідеміологічних та природоохоронних вимог.

За результатами виїзного засідання підготовле­но запит до прокуратури у Херсонській області щодо порушення природоохоронного законодав­ства та депутатські звернення до відповідних ор­ганів влади.