Четвер 25 квіт. 2024
Надрокористування

English below

Всеукраїнська екологічна ліга вважає одним з пріоритетів природоохоронну діяльність у сфері надрокористування.

Зокрема, акцентуємо увагу на необхідності:

– застосування безпечних способів підготовки та розробки родовищ корисних копалин;

– підтримання гірничих виробок, видобутку та транспортування корисних копалин у стані, визначеному правилами технічної експлуатації та правилами безпеки;

– забезпечення безпечного проведення гірничих робіт;

– раціонального видобування, використання корисних копалин і охорони надр;

– дотримання гранично допустимих нормативів викидів і скидів забруднюючих речовин у довкілля;

– забезпечення радіаційної та екологічної безпеки під час проведення гірничих робіт;

– приведення земельних ділянок, що вивільняються гірничими підприємствами після їх ліквідації або консервації, у стан, придатний для використанням за призначенням.

Фокус уваги Всеукраїнської екологічної ліги:

– екологічні проблеми несанкціонованого видобутку вугілля на Донеччині, вивчення екологічних та економічних ризиків закриття шахт Донбасу;

– хижацький наступ на Полісся: видобування титанових руд, рекультивація земель, порушених внаслідок видобування бурштину;

– проблеми техногенно-екологічної безпеки на території Калуського гірничопромислового району.

Згідно із Кодексом України про надра (ст.4)  "Надра є виключною власністю Українського народу і надаються тільки у користування".

karerЗа результатами проведених підприємствами, установами та організаціями, які відносяться до сфери управління Державної служби геології та надр України, геологорозвідувальних робіт, в Україні створена потужна мінерально-сировинна база. В надрах України виявлено понад 20 000 родовищ і рудопроявів з 95 видів корисних копалин, з яких близько 8 000 родовищ мають промислове значення і обліковуються Державним балансом запасів. Близько 3 000 родовищ освоєно промисловістю та на їх базі функціонують понад 2 000 гірничовидобувних підприємств. За обсягом розвіданих запасів вугілля, залізних, марганцевих і титано-цирконієвих руд, а також графіту, каоліну, калійних солей, сірки, вогнетривких глин, облицювального каменю Україна належить до однієї з провідних країн світу.

DSC 0382

Незаконний видобуток вугілля у Донецькій області

Події

Виїзне засідання робочої групи Всеукраїнської екологічної ліги, мета якого – вивчення екологічних та еконо­мічних ризиків закриття шахт Донбасу (17 вересня 2019 р., м. Торецьк, Донецької обл.) 

Хижацький наступ на Полісся

На Житомирщині люди знову протестують проти видобування титанових руд (21 липня 2016 р.)

Круглий стіл "Рекультивація земель, порушених внаслідок видобування бурштину" (4 вересня 2015 р.)

Науково-практична конференція «Проблеми техногенно-екологічної безпеки на території Калуського гірничопромислового району» (4-5 квітня 2013 р.)

"Титанові хроніки": війна закінчилася?

Природоохоронна діяльність у сфері надрокористування регламентується такими актами:
– Кодексом України про надра;
– Водним кодексом України;
– Земельним кодексом України;
– Законами України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про державну геологічну службу України»;
– Гірничим законом України.
Останній у ст. 18 визначає такі основні вимоги до проведення гірничих робіт:
– застосування безпечних способів підготовки та розробки родовищ корисних копалин;
– підтримання гірничих виробок, видобутку та транспортування корисних копалин у стані, визначеному правилами технічної експлуатації та правилами безпеки;
– забезпечення безпечного проведення гірничих робіт;
– раціональне видобування, використання корисних копалин і охорона надр;
– дотримання гранично допустимих нормативів викидів і скидів забруднюючих речовин у довкілля;
– забезпечення радіаційної та екологічної безпеки під час проведення гірничих робіт;
– забезпечення максимально можливої виїмки корисних копалин при сучасних технологіях;
– приведення земельних ділянок, що вивільняються гірничими підприємствами після їх ліквідації або консервації, у стан, придатний для використання за призначенням відповідно до Земельного кодексу України.

Інформаційні матеріали

Брошура "Відновлення територій, порушених внаслідок видобування корисних копалин, зокрема бурштину" (pdf)

Бурштинова лихоманка Полісся

Відеорепортаж Житомир info "Незаконне видобування бурштину" (2014 р.)

Відео "Незаконне намивання піску на території заказника "Лісники"" (Київський еколого-культурний центр, 2014 р.)

Резолюція науково-практичної конференції «Проблеми техногенно-екологічної безпеки на території Калуського гірничопромислового району» (4-5 квітня 2013 р.)

 Екологічні проблеми несанкціонованого видобутку вугілля на Донеччині 

Нині в Україні найбільшої шкоди довкіллю завдають механічні перетворення, які відбуваються через вилучення з надр великих обсягів корисних копалин, що веде до появи порожнин під міською забудовою та навколо діючих кар’єрів. Підземні розробки корисних копалин призводять до тріщин в гірських породах, просідання та обвалів.
Крім загрози обвалів підземних порожнин, у зв’язку з видобуванням корисних копалин існує постійна небезпека зсуву бортів глибоких кар’єрів. Вони особливо небезпечні, якщо кар’єри розташовані в зоні підземних робіт, а також при наявності на їхніх бортах відвалів порід.
Постійну загрозу довкіллю несуть шламосховища. Забруднена вода, яка накопичується в їхніх нижніх шарах, розтікаючись навколо, псує ґрунтові води, підтоплює територію.
Для зменшення негативного впливу на довкілля процесів видобутку та переробки корисних копалин необхідно здійснювати відповідний комплекс заходів.

Публікації

Стебник: проблеми і рішення (Анатолій Гайдін, 2018 р.)

Шапарь А.Г. Новая инновационная технология очистки почв от пестицидов 

The All-Ukrainian Environmental League considers environmental protection activities in the field of subsoil use one of the priorities.

In particular, we focus on the need:

– to apply safe methods of preparation and development of mineral deposits;

– to maintain mine workings, extraction and transportation of minerals in a condition determined by the rules of technical operation and safety rules;

– to ensure safe conduct of mining operations;

– to provide for rational extraction, use of minerals and protection of subsoil;

– to comply with the maximum permissible standards for emissions and discharges of pollutants into the environment;

– to ensure radiation and environmental safety during mining operations;

– to bring land plots vacated by mining enterprises after their liquidation or conservation into a condition suitable for their intended use.

Focus of attention of the All-Ukrainian Environmental League:

- environmental problems of unauthorized coal mining in the Donetsk region, the study of environmental and economic risks of closing mines in Donbass;

– predatory attack on Polissia: mining of titanium ores, recultivation of lands disturbed as a result of amber mining;

– problems of technogenic and environmental safety on the territory of the Kalush mining region.