Субота 22 черв. 2024
Водні ресурси

Desna

English below

Вода – стійка хімічна сполука водню (11,11 %) з киснем (88,89 % за масою). Вода входить до складу ґрунтів, багатьох гірських порід і мінералів, у вільному стані утворює гідросферу Землі. Вона є основним компонентом водних екосистем, вміст вологи у рослинних і тваринних організмах досягає 65-99 %.

Водні ресурси України формуються головним чином за рахунок річкового стоку (місцевого і транзитного) та підземних вод.

Основні об’єми транзитного стоку надходять з території Білорусі (58%) та Росії (26%).

ВЕЛ пропонує сформувати нову водну політику в Україні на засадах Водної Рамкової директиви ЄС. Необхідно перейти до інтегрованого управління водними ресурсами, запровадити басейновий принцип у водокористуванні та збереженні водних об’єктів.

Осередки Всеукраїнської екологічної ліги активно застосовують різні форми роботи у цьому напрямі залежно від особливостей водних об’єктів певної території, ступеня антропогенного впливу на них, екологічних проблем, що виникають у процесі водокористування. Зокрема, проводять наукові дослідження, запроваджують тематичні природоохоронні заходи і акції; розглядають питання стану водних ресурсів на засіданнях Наукової ради ВЕЛ, здійснюють просвітницьку роботу стосовно значення водних об’єктів і необхідності їх збереження тощо.

Пропозиції Всеукраїнської екологічної ліги у сфері інтегрованого управління водними ресурсами:

1. Визначити на законодавчому рівні межі основних річкових басейнів України.

2. Розробити та реалізувати короткострокові та довгострокові локальні й регіональні програми відродження малих річок і водно-болотних угідь.

3. Здійснити заходи з відновлення витоків річок.

4. Створити сприятливі умови для відтворення рибних запасів, зокрема шляхом категоричної заборони використання електровудок і сіток та проведення самовільних гідротехнічних робіт (особливо спусків ставків) з метою вилову риби.

5. Посилити державний нагляд і контроль за скидами з підприємств і дотриманням режиму господарювання у водоохоронних зонах річок і дренажних каналів.

6. Реконструювати незадовільно працюючі очисні споруди каналізації та побудувати очисні споруди каналізації в населених пунктах, де їх немає.

7. Здійснити заходи, спрямовані на забезпечення населення якісною питною водою.

8. Ухвалити проект Закону України «Про заборону ввезення і реалізації на території України мийних засобів на основі фосфатів».

9. Створити фонд, в якій будуть відраховуватися кошти від кожного квадратного метру новозбудованих площ в місті для реконструкції та модернізації станції аерації та каналізаційних мереж.

Water resources

AUEL proposes to form a new water policy in Ukraine based on the EU Water Framework Directive. It is necessary to move to integrated water resources management, to introduce the basin principle in water use and storage of water bodies.

The centers of the All-Ukrainian Environmental League actively apply various forms of work in this direction, depending on the characteristics of water bodies in a certain area, the degree of anthropogenic impact on them, and environmental problems arising in the process of water use. In particular, they conduct scientific research, conduct thematic environmental events and actions; consider issues of the state of water resources at meetings of the AUEL research board, carry out educational work on the importance of water bodies and the need for their conservation.

Proposals of the All-Ukrainian Environmental League in the field of integrated water resources management:

1. to determine at the legislative level the boundaries of the main river basins of Ukraine.

2. to develop and implement short-term and long-term local and regional programs for the revival of small rivers and wetlands.

3. to carry out measures to restore the sources of rivers.

4. to create favorable conditions for the reproduction of fish stocks, in particular, by drastically prohibiting the use of electric fishing rods and nets and carrying out unauthorized hydraulic engineering works (especially building the slopes of ponds) in order to catch fish.

5. to strengthen state supervision and control over discharges from enterprises and compliance with the management regime in the water protection zones of rivers and drainage canals.

6. to reconstruct unsatisfactory sewerage treatment facilities and build sewerage treatment facilities in settlements where they do not exist.

7. to carry out activities aimed at providing the population with high-quality drinking water.

8. to adopt the draft Law of Ukraine "On the prohibition of import and sale on the territory of Ukraine of detergents based on phosphates".

9. to create a foundation to which funds will be allocated from each square meter of newly built space in the city for the reconstruction and modernization of the aeration station and sewer networks.

Позиція ВЕЛ

Пропозиції Всеукраїнської екологічної ліги у сфері інтегрованого управління водними ресурсами

Збереження водних ресурсів України – питання національної безпеки (2017 р.)

Прогнозні ресурси підземних вод становлять 21 км3, але для використання враховують лише близько 12 км3 вод, що не мають гідравлічного зв’язку з поверхневим стоком.  Найкраще забезпечені ресурсами підземних вод західні та північно-західні регіони України, на які припадає 70 % прогнозних запасів.

До основних екологічних проблем водних ресурсів України відносять:

–       забруднення промисловими стоками (фізичне, хімічне, теплове, радіоактивне);

–       забруднення комунальними стоками;

–       бактеріологічне забруднення (евтрофікація);

–       забудова прибережних смуг та заплав;

–       намивання берегів;

–       порушення режиму річок внаслідок спорудження ГЕС;

zamor rybi 2012

Замор риби на річці Уж внаслідок скидів промислових стоків Коростенським заводом МДФ (Житомирська область, 2012 рік)

Інформаційні матеріали

Коментар Тетяни Тимочко, голови Всеукраїнської екологічної ліги щодо якості питної води (2020 р.)

Екологічні, економічні та соціальні наслідки повеней на території Західної України (Недава О. А., 2016 р.)

Рішення засідання Національної екологічної ради України «Формування нової водної політики в Україні» (22 березня 2013 р.)

Закон України "Про державне регулювання у сфері мийних засобів" (проект)

Дослідження стану водних ресурсів, збереження малих річок та прибережних смуг 
Дослідження стану водних ресурсів, збереження малих річок та прибережних смуг (буклет у *.pdf)
Формування нової водної політики в Україні

Забезпечення населення чистою питною водою було визнано глобальним пріоритетом на Всесвітньому саміті зі збалансованого розвитку в Йоганнесбурзі (2002 р.) та Конференції ООН зі збалансованого розвитку Ріо+20: «Майбутнє, якого ми хочемо» (2012 р.).

Це питання постійно перебуває у сфері діяльності як урядових державних структур, так і на міжнародному рівні. Не стоять осторонь цієї проблеми і громадські екологічні організації.

Таблиця. Основні показники використання та охорони водних ресурсів в Україні за 2013 рік

voda tablica

ВЕЛ пропонує сформувати нову водну політику в Україні на засадах Водної Рамкової директиви ЄС. Необхідно перейти до інтегрованого управління водними ресурсами, запровадити басейновий принцип у водокористуванні та збереженні водних об’єктів.

Осередки Всеукраїнської екологічної ліги активно застосовують різні форми роботи у цьому напрямі залежно від особливостей водних об’єктів певної території, ступеня антропогенного впливу на них, екологічних проблем, що виникають у процесі водокористування. Зокрема, вони проводять наукові дослідження, запроваджують тематичні природоохоронні заходи і акції; розглядають питання стану водних ресурсів на засіданнях Наукової ради ВЕЛ, здійснюють просвітницьку роботу стосовно значення водних об’єктів і необхідності їх збереження та ін.

ПодІЇ

2020 рік

Про заходи щодо подолання критичного забруднення річок Случ та Хомора (Житомирська та Хмельницька області) – засідання Комітету з питань екологічної політики та природокористування у Верховній Раді України (16.01.2020 р.)

2019 рік

Розширене засідання Правління Всеукраїнської екологічної ліги, присвячене проблемам річки Рось (12.08.2019 р.)

2018 рік

Українсько-німецька конференція «Очищені стічні води – чиста Рось – здорові корсунці» (12–13 листопада 2018 р., м. Корсунь-Шевченківський, Черкаська обл.)

2017 рік

Міжнародний день води (22.03.17)

2016 рік

Прес-конференція "Загибель Дніпра – національна трагедія України" (30.09.16)

Прес-конференція «Екологічний стан водойм України. Причини та наслідки забруднення води та замору риби у річках» (13.07.16)

2015 рік

Прес-конференція "Зупинимо знищення річки Дніпро!" (7.08.15)

ГОСТРИЙ СИГНАЛ

Рекордно низький рівень води в Десні: які причини та можливі наслідки (2020 р.)

І знову про Хомору та Случ: експерти ВЕЛ взяли участь у громадських слуханнях впливу на довкілля планованої діяльності «Технічне переоснащення вузла біологічної очистки очисних споруд виробничих стоків ТОВ «ПКПФ – Україна» (30.01.2020 р.)

Критична ситуація, що склалася у зв’язку із забрудненням річки Рось отруйними речовинами (2019 р.)