Понеділок 15 лип. 2024
Освіта для збалансованого (сталого) розвитку

English below

Освіта для збалансованого (сталого) розвитку (ОЗР) – освіта, спрямована на набуття знань і навичок, що сприяють формуванню нового екологічно свідомого суспільства, формування нових світогляду, позицій, цінностей, сприяють розвитку, який є соціально бажаним, економічно життєздатним і екологічно збалансованим.

biosfera

Перше видання праці В. І. Вернадського "Біосфера" (1926 рік)

ОЗР формується на принципах всезагальності і безперервності освіти, міждисциплінарному підході, активній взаємодії викладача і учня, навчання за допомогою досвіду і творчості.

Основними компонентами ОЗР є: освіта (навчання); підготовка і перепідготовка кадрів; вироблення навичок; формування системи цінностей і виховання; інформування і просвіта населення. На всіх етапах особлива увага приділяється розумінню збалансованості, покращення якості життя, зниженню (зменшенню) еколого-економічних ризиків. Найважливішими основоположними принципами ОЗР є: єдність загальної професійної, екологічної, економічної та соціальної освіти; взаємозв’язок програм різних рівнів; урахування місцевих особливостей; різноманіття форм і методів; зв’язок з практичною діяльністю.

Події

Навчально-методичний семінар для освітян «17 глобальних цілей збалансованого розвитку та практична діяльність» (5 квітня 2019 р., м. Київ)

Майстер-клас "Замість ялинки - зимовий букет" (24 грудня 2014 р.)

Акція "Всеукраїнський урок екологічних знань" (10 вересня 2014 р.)

Всеукраїнська акція "Збережи ялинку"

Щорічний всеукраїнський конкурс "Мій голос я віддаю на захист довкілля"

Всеукраїнська акція "Первоцвіт"

odum

Юджин Одум - один із засновників екології як науки (19.09.1913-10.07.2002)

Фундаментом ОЗР є освіта екологічна. Разом з тим ОЗР потребує відповідного розвитку соціальних  та економічних компонентів. ОЗР – новий етап розвитку комплексної системи освіти, коли її складові (екологія, соціологія, економіка) стають рівнозначними.

Особлива увага приділяється вихованню екологічно свідомої особистості:

– діє Програма Всеукраїнської екологічної ліги з громадської підтримки дітей та молоді, схильних до природоохоронної діяльності;

– ВЕЛ є засновником Всеукраїнської дитячої спілки «Екологічна варта» і багато років підтримує її діяльність;

–  для дітей та молоді організовано «Школу лідера-еколога», фестиваль екологічної творчості «Свіжий вітер», інші освітні конкурси та заходи;

– за участю експертів ліги розроблено Концепцію екологічної освіти в Україні, підготовлено пропозиції до Стратегії освіти для збалансованого (сталого) розвитку Європейської економічної комісії ООН, розроблено Стратегію освіти для збалансованого (сталого) розвитку України.

Важливою частиною формування природоохоронного світогляду є видання та популяризація екологічної літератури. Всеукраїнська екологічна ліга є засновником періодичного видання  «Екологічний вісник» та реферативного журналу «Екологія». ВЕЛ підготувала та видала серію з десяти екологічних карт про стан водних ресурсів, атмосферного повітря, радіаційної та техногенної небезпеки, медико-демографічним проблем, дослідження еколого-економічної збалансованості території України. З метою узагальнення освітнього та природоохоронного досвіду започатковано видання бібліотеки ВЕЛ за серіями: «Екологічна освіта та виховання»; «Природоохоронні акції», «Стан навколишнього середовища» тощо. Сотні книг, наукових збірок, журналів, публікацій, які підготовлені і видані лігою, розповсюджуються безкоштовно серед бібліотек, шкіл, вищих навчальних закладів, наукових установ, органів влади. За ініціативи ВЕЛ видано тритомну Екологічну енциклопедію - широкопланове науково-довідкове видання, в якому висвітлено сучасну інформацію про всі галузі екологічної науки.

collage photocat

Природоохоронні освітні заходи Всеукраїнської екологічної ліги

Інформаційні матеріали

Програма громадської підтримки дітей та молоді, схильних до природоохоронної діяльності (витяг)

Науково-популярний всеукраїнський журнал "Екологічний вісник"

Реферативний журнал "Екологія"

Бібліотека ВЕЛ

Екологічна енциклопедія

Екологічні карти

Концепція екологічної освіти України

Стратегія ЄЕК ООН для освіти в інтересах збалансованого розвитку

Освітні та етичні засади збалансованого розвитку

Освіта для сталого розвитку: досвід українських освітян

Розділ 8. Доповіді щодо громадської оцінки процесу реалізації екологічної політики у 2012 році

Екологічна варта (збірка інформаційних матеріалів)

Основні напрями розвитку ОЗР: розвиток і вдосконалення базової освіти; переорієнтація нинішньої системи освіти на всіх її рівнях, екологізація, адаптація до розв’язання проблем збалансованого розвитку; розуміння й усвідомлення важливості цих питань громадськістю; підготовка кадрів.

Публікації

Впровадження державних механізмів управління екологічною освітою в умовах збалансованого розвитку (Бабченко Р. П.)

Education for sustainable development (ESD) – education aimed at acquiring knowledge and skills that contribute to the formation of a new environmentally conscious society, the formation of a new vision, attitudes, values ​​that contribute to development that is socially desirable, economically viable and environmentally sustainable.

Particular attention is paid to the education of an environmentally conscious person:

– the Program of the All-Ukrainian Environmental League for public support of children and youth inclined to environmental activities is in operation;

– AUEL is the founder of the All-Ukrainian Children's Union "Environmental Watch" and has been supporting its activities for many years;

– for children and youth, the “School of Environmental Leader”, the festival of ecological creativity “Fresh wind”, other educational competitions and events were organized;

– with the participation of experts from the League, the Concept of Environmental Education in Ukraine was developed, proposals were prepared for the Strategy for Education for a Sustainable Development of the UN Economic Commission for Europe, and the Strategy for Education for a Sustainable Development of Ukraine was developed.

An important part of the formation of environmental vision is the publication and popularization of environmental literature. The All-Ukrainian Environmental League is the founder of the periodical "Environmental Bulletin" and the abstract journal "Ecology". AUEL  prepared and published a series of ten environmental maps on the state of water resources, atmospheric air, radiation and man-made hazards, medical and demographic problems, and studies of the ecological and economic balance of the territory of Ukraine. In order to generalize educational and environmental experience, the publication of the AUEL library was started in series: “Environmental education and upbringing”; "Environmental Actions", "State of the Environment", etc. Hundreds of books, scientific collections, journals, publications, prepared and published by the league, are distributed free of charge among libraries, schools, universities, scientific institutions, authorities.

On the initiative of AUEL, a three-volume Environmental  Encyclopedia was published - a wide-ranging scientific reference publication that covers modern information about all branches of environmental science.

Education for sustainable development is formed on the principles of universality and continuity of education, an interdisciplinary approach, active interaction between a teacher and a student, learning through experience and creativity.