Понеділок 27 трав. 2024
З’їзди та правління ВЕЛ

Всеукраїнська екологічна ліга – найчисленніша в Україні громадська природоохоронна організація, яка об’єднала у своїх лавах понад 17 тисяч членів.

Для організації ефективної взаємодії всередині такого потужного колективу однодумців працює Правління Всеукраїнської екологічної ліги – Вищий керівний орган між з’їздами, до складу якого входять Голова ВЕЛ, заступники, голови обласних осередків, голова Наукової Ради, голова Виконавчого комітету, члени Ліги, обрані на з’їзді.

Правління збирається не рідше одного разу на півроку і є правомочним при наявності не менше 1/2 затвердженого складу. Його рішення ухвалюються простою більшістю голосів.

Вищим керівним органом Всеукраїнської екологічної ліги є з’їзд, який скликається Правлінням не рідше одного разу на 2 роки і покликаний вирішувати будь-які питання внутрішнього життя та діяльності нашої організації.

З’їзд правомочний при наявності не менше 2/3 обраних делегатів. Рішення про прийняття Статуту Ліги, внесення до нього змін та доповнень, про розпуск Ліги ухвалюється 2/3 голосів присутніх на з’їзді делегатів. Інші рішення ухвалюються простою більшістю голосів.

З’їзд Ліги:

– затверджує Статут Ліги, вносить зміни та доповнення до нього;

– затверджує програми розвитку та плани дій Ліги;

– обирає Голову, контрольно-ревізійну комісію, затверджує склад Правління терміном на 2 роки;

– заслуховує звіти про виконання Плану заходів за звітний період та виконання бюджету Ліги;

– затверджує звіти Голови Ліги та контрольно-ревізійної комісії;

– створює, в разі необхідності, тимчасові органи для вирішення конкретних питань.