Субота 22 черв. 2024
Довкілля і здоров’я

Довкілля і здоров’я

English below

Члени Всеукраїнської екологічної ліги проводять дослідження щодо проблем негативного впливу забруднення довкілля на здоров’я та життя людини та їх глобальних масштабів.

Впродовж багатьох років Всеукраїнська екологічна ліга постійно і об’єктивно інформує громадськість України про стан довкілля, його вплив на здоров’я людей, види і джерела забруднення, загрози біорізноманіттю, стан ґрунтів, екологічні аспекти галузей виробництва, загрозу і причини виникнення надзвичайних ситуацій, поширює рекомендації щодо зменшення негативного впливу техногенного навантаження на екосистеми.

З 2003 року Всеукраїнська екологічна ліга спільно з Тернопільським державним медичним університетом імені І. Я. Горбачевського МОЗ України проводить щорічну всеукраїнську науково-практичну конференцію «Довкілля і здоров’я».

https://www.tdmu.edu.ua/en/2022/05/03/tnmu-hosted-all-ukrainian-scientific-applied-conference-environment-and-health/

Environment and health

Members of the All-Ukrainian Environmental League conduct research on the problems of the negative impact of environmental pollution on human health and life and their global scale.

For many years, the All-Ukrainian Environmental League has been constantly and objectively informing the public of Ukraine about the state of the environment, its impact on human health, types and sources of pollution, threats to biodiversity, soil conditions, environmental aspects of industries, the threat and causes of emergencies, disseminating recommendations on reducing the negative impact of technogenic pressure on ecosystems.

Since 2003, the All-Ukrainian Environmental League, together with the Ternopil State Medical University named after I. Ia. Horbachevskyi of the Ministry of Health of Ukraine, has been holding the annual all-Ukrainian scientific and practical conference "Environment and Health".

https://www.tdmu.edu.ua/en/2022/05/03/tnmu-hosted-all-ukrainian-scientific-applied-conference-environment-and-health/