Понеділок 15 лип. 2024
Програмні та організаційні документи

pod01Всеукраїнська екологічна ліга (ВЕЛ) є всеукраїнською неурядовою громадською організацією, яка на підставі спільності інтересів об'єднує громадян України для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.
Діяльність ВЕЛ поширюється на всю територію України.
Всеукраїнська екологічна ліга у своїй діяльності керується Конституцією України, законами, іншими законодавчими актами України, нормами міжнародного права з питань захисту довкілля та цим Статутом.

pod2Метою діяльності Ліги є:
– радикальне поліпшення екологічної ситуації в Україні, формування нового природоохоронного світогляду, забезпечення екологічних прав громадян;
– формування в Україні засад збалансованого (сталого) розвитку;
– побудова громадянського суспільства в Україні, що ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах екологічної етики;
– захист законних екологічних, соціальних, економічних та спільних інтересів членів Ліги.

pod3Головними завданнями Ліги є:
– здійснення діяльності, яка сприятиме посиленню інтеграції екологічної складової в усі сектори суспільного життя та економіки;
– розширення участі громадськості у формуванні та реалізації національної екологічної політики, внесення пропозицій до органів влади і управління з питань удосконалення природоохоронного законодавства;
– вплив на формування державного та місцевих планів, бюджетів, програм розвитку, які мають вирішальне значення для стабілізації, поліпшення екологічної ситуації, забезпечують захист і відтворення довкілля, біологічного різноманіття та здоров'я громадян України;
– організація громадського контролю за виконанням природоохоронного законодавства;
– організація громадського екологічного моніторингу за станом довкілля;
– організація й проведення заходів, спрямованих на припинення діяльності, яка загрожує екологічній безпеці, біологічному різноманіттю, здоров'ю громадян України;
– сприяння формуванню екологічної свідомості шляхом пропаганди знань про стан довкілля, підвищенню рівня екологічної освіти та культури громадян, підтримці освіти в інтересах збалансованого (сталого) розвитку;
– сприяння розробленню, впровадженню вітчизняних екологічно збалансованих, енерго- та ресурсозберігаючих технологій в усіх галузях господарської діяльності;
– сприяння створенню та охороні природно-заповідного фонду України, розширенню національної екологічної мережі.

pod4Для виконання статутних завдань, Ліга в передбаченому законодавством порядку може:
– здійснювати співробітництво з органами влади, місцевого самоврядування, державними установами, громадськими організаціями, громадянами, що виступають за поліпшення екологічної ситуації в Україні, світі;
– проводити громадські експертизи проектів будівництва, реконструкції об'єктів, що впливають або можуть впливати на стан довкілля;
– брати участь у заходах щодо профілактики явищ, які негативно впливають на здоров'я людини;
– сприяти створенню і діяльності інших природоохоронних громадських організацій;
– сприяти організації наукових досліджень екологічних проблем в Україні, брати участь у національних та міжнародних проектах, пов'язаних з вирішенням регіональних та транскордонних екологічних проблем;
– надавати допомогу в обміні та поширенні інформації з питань довкілля та збалансованого (сталого) розвитку, сприяти доступу громадськості до відповідних регіональних, національних та міжнародних баз даних, створювати власні екологічні інформаційні системи та бази даних, готувати аудіо-, відеоматеріали, бюлетені, методичні матеріали з питань захисту довкілля, діяльності Ліги та сприяти їх безкоштовному розповсюдженню;
pod5– засновувати засоби масової інформації;
– сприяти створенню та розбудові в Україні системи екологічного аудиту та страхування;
– проводити масові заходи в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
– об'єднуватися у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань;
– здійснювати професійні зв'язки і ділове співробітництво із зарубіжними організаціями та юридичними особами відповідної направленості, брати участь в обміні делегаціями, організовувати спеціалізовані поїздки за кордон з обміну досвідом;
– проводити науково-практичні конференції, круглі столи, семінари з питань охорони довкілля;
– сприяти створенню екологічних навчально-тренінгових центрів для підготовки активу Ліги;
– створювати госпрозрахункові підприємства за напрямками діяльності Ліги;
– надавати фінансову безповоротну допомогу місцевим осередкам та обласним організаціям Ліги для виконання статутних завдань у вигляді коштів або майна;
– засновувати і надавати благодійні премії та стипендії.

В розділі "Програмні та організаційні документи":

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи