Вівторок 16 лип. 2024
Всеукраїнська екологічна ліга та Всеукраїнська дитяча спілка «Екологічна варта» продовжують співпрацю із Інститутом проблем виховання Національної академії наук України.

Видання Інституту (книги, монографії, посібники) використовують у практичній освітній діяльності науковці, педагоги та координатори дитячих громадських об’єднань.

У 2013 році вийшла друком монографія «Особливості формування світоглядної позиції особистості в умовах дитячого об’єднання», підготовлена за результатами планової науково-дослідної роботи лабораторії дитячих об’єднань Інституту проблем виховання НАПН України за темою: «Дитяче об’єднання як чинник формування світоглядної позиції особистості» (2010–2012 рр.).

Дана монографія актуалізує проблему формування у підростаючих поколінь світоглядної позиції особистості. Осмислення авторами проблеми формування світоглядної позиції особистості в дитячих об’єднаннях здійснено у контексті сучасної соціокультурної ситуації, особливостей діяльності дитячих об’єднань. Це зумовило розгляд досліджуваної педагогічної проблеми у таких аспектах, як формування власної гідності, справедливого та довірливого ставлення до однолітків, формування екологічного світогляду, розвитку активності та залученні дітей до прийняття рішень.

Зміст монографії побудовано з урахуванням специфіки функціонування дитячих об’єднань. Так, у першому розділі «Дитячі об’єднання як суб’єкти соціального виховання» представлено ґенезу дитячого руху як соціокультурного феномену, проаналізовано тенденції сучасного дитячого руху в Україні і світі, висвітлено практичний досвід діяльності всеукраїнських дитячих громадських організацій, а також особливості організації виховної роботи в дитячих об’єднаннях.

У другому розділі монографії «Дитяче об’єднання як чинник формування світоглядної позиції особистості» розглянуто теоретико-методичні аспекти формування світоглядної позиції підлітків у дитячих об’єднаннях, розкрито логіку дослідження. Методологія дослідження побудована на чіткому визначенні понять «світоглядна позиція особистості», критеріїв, показників та рівнів сформованості світоглядної позиції підлітків. Основними методологічними підходами у розкритті теми обрано системний,культурологічний та особистісно орієнтований. Розроблено та апробовано модель процесу формування світоглядної позиції підлітків в умовах дитячого об’єднання.

У третьому розділі «Змістово-технологічне забезпечення процесу формування світоглядної позиції особистості» представлено теоретико-методичні засади формування світоглядної позиції особистості відповідно до напрямів комплексного дослідження, узагальнено зміст, форми і методи. У методичному посібнику «Як сформувати світоглядну позицію особистості в дитячому об’єднанні» детально представлено зміст, форми і методи формування світоглядної позиції підлітків в дитячому об’єднанні.

У четвертому розділі «Використання потенціалу дитячих об’єднань у формуванні світоглядної позиції підлітків» розкрито особливості розвитку соціальної активності особистості та залучення дітей до ухвалення рішень у дитячому об’єднанні, висвітлено важливі елементи моніторингу та оцінки виховного процесу, а також  проаналізовано результати наукового дослідження.

Теоретико-методологічна цілісність наукової роботи, основні наукові положення і висновки, їх обґрунтованість характеризують монографію як значний науковий доробок у вихованні і становленні зростаючої особистості в умовах дитячого об’єднання та як вагомий внесок у дослідження дитячого руху в сучасних соціокультурних умовах.

У методичному посібнику «Як сформувати світоглядну позицію особистості в дитячому об’єднанні» представлено результати науково-дослідної роботи лабораторії дитячих об’єднань «Дитяче об’єднання як чинник формування світоглядної позиції особистості» (2010–2012 рр.).

Висвітлено педагогічні аспекти формування світоглядної позиції підлітків, обґрунтовано змістово-технологічне забезпечення такого процесу, презентовано досвід діяльності експериментальних майданчиків лабораторії у досліджуваному напрямі.

Автори звертають увагу на важливість педагогічного аспекту громадського дитячого та молодіжного руху, розкривають специфіку та особливості виховної діяльності дитячих об’єднань як самодостатньої педагогічної системи, спрямованої на виховання і розвиток особистості дитини.

У першому розділі «Формування світоглядної позиції підлітка як психолого-педагогічна проблема» висвітлено та проаналізовано сучасні моделі організації соціального виховання дітей у дитячих об’єднаннях.

У другому розділі «Технологічне забезпечення виховного процесу з формування світоглядної позиції підлітків в дитячому об’єднанні» обґрунтовано принципи, запропоновано форми і методи роботи громадських організацій та об’єднань у процесі формування світоглядної позиції підлітків.

Педагогічну доцільність і ефективність матеріалів доводить їх апробація у діяльності дитячих організацій – учасників експериментального дослідження (ВДГО «Екологічна Варта», Луганська обласна дитяча громадська організація «Лугарі», Криворізька міська дитяча громадська організація «Коло Веселки», Херсонська обласна дитяча громадська організація «Веселкова країна дитинства»).

Посібник містить варіативно-модульну програму «Підліток і світ: світоглядна позиція»,яка складається з тематичних варіативних модулів «Я у світі», «Підліток і образ «Я», «Підліток та інші люди», «Підліток і природа».

Доповнюючи та збагачуючи розвивально-виховну складову у діяльності педагога, координатора дитячого об’єднання, посібник має на меті підвищити ефективність процесу виховання у дитячому об’єднанні загалом і у формуванні світоглядної позиції підлітків зокрема.

Використання матеріалів дозволить педагогам-практикам налагодити реальну взаємодію дитячих та молодіжних громадських організацій та об’єднань з іншими соціальними інститутами.

Monografia.pdf

Posibnik.pdf