Неділя 14 лип. 2024

VEL logoОпис
емблеми Всеукраїнської екологічної ліги

Форма емблеми – прямокутник. У центрі – дві стрічки синього та жовтого кольору та зображення калинового листка (зеленого кольору). Під малюнком напис великими літерами зеленого кольору: «ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКОЛОГІЧНА ЛІГА».

Положення
про символіку Всеукраїнської екологічної ліги

1. Символікою Всеукраїнської екологічної ліги (надалі-Ліга) є емблема.
2. Ліга використовує згідно зі Статутом емблему у кольоровому і чорно-білому зображенні.
3. Символіка Ліги реєструється у порядку, встановленому законодавством України.
4. Оригінали символіки виготовляються з паперу чи інших матеріалів і зберігаються у голови Секретаріату Ліги.
5. Символіка Ліги може бути зображена на печатках, бланках та інших документах Ліги; на членських картках, свідоцтвах, значках; друкованій та рекламній продукції.
6. Символіка Ліги може використовуватися при проведенні з'їздів, конференцій, зборів, свят, виставок, фестивалів, інших рекламно-пропагандистських заходів за участю Ліги.
7. Символіка Ліги не може бути використана іншими організаціями без згоди керівних органів Ліги - Правління, Президії.
8. Символіку Ліги можуть використовувати місцеві та первинні осередки Ліги.

 

logo registration

20 years

English below

У 1997 р. до громадського екологічного руху України приєдналася нова організація – Всеукраїнська екологічна ліга.

Всеукраїнська екологічна ліга – громадська організація, що ставить собі за мету поліпшення екологічної ситуації в Україні, формування в Україні засад збалансованого (сталого) розвитку, формування нового природоохоронного світогляду, підвищення рівня екологічної освіти та культури громадян.

Діяльність Ліги спрямована на розширення участі громадськості у формуванні та реалізації державної екологічної політики, побудову громадянського суспільства в Україні, що ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах екологічної етики, забезпечення екологічних прав громадян, організацію громадського екологічного контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, припинення діяльності, яка загрожує екологічній безпеці, природному середовищу та здоров’ю громадян України.

Всеукраїнська екологічна ліга створила та працює у понад 240 міських, районних та селищних осередках в усіх регіонах України, об’єднує понад шістнадцять тисяч членів.

Голова Всеукраїнської екологічної ліги – відомий громадський діяч Тетяна Валентинівна Тимочко.

01010102Завдання ВЕЛ:

- організація громадського екологічного контролю за дотриманням природоохоронного законодавства;

- припинення діяльності, яка загрожує екологічній безпеці, біорізноманіттю, здоров'ю громадян України;

- розширення участі громадськості у формуванні та реалізації державної екологічної політики, внесення пропозицій до органів державної влади та місцевого самоврядування з питань, що стосуються довкілля;

- участь у формуванні моделі збалансованого розвитку України;

- сприяння розробці, впровадженню і популяризації екологічно збалансованих, енерго- та ресурсозберігаючих технологій в усіх галузях господарської діяльності;

- формування екологічного світогляду шляхом пропаганди знань про стан природного середовища, підвищення рівня екологічної освіти та культури громадян.

01010103

Що ж вирізняє Лігу зі всього розмаїття екологічних громадських організацій України? Можна з упевненістю сказати, що це – послідовність у роботі, ґрунтовне дослідження проблем та практичні дії щодо їх розв'язання, використання нестандартних підходів у роботі, конкретні справи для збереження Природи.

Вперше з ініціативи громадської організації у Верховній Раді України відбулись парламентські екологічні слухання. Вперше в європейській практиці громадська організація ініціювала створення і видала Екологічну енциклопедію, яка відповідає класичним енциклопедичним канонам.

Члени Всеукраїнської екологічної ліги посадили десятки тисяч дерев, впорядкували сотні парків у містах і селах України. Ініціювали створення і вже понад десять років підтримуємо Всеукраїнську дитячу спілку «Екологічна варта». Проведено десятки форумів, наукових конференцій та  круглих столів, творчих фестивалів та конкурсів.

ВЕЛ видає науково-популярний журнал «Екологічний вісник», періодичне інформаційне видання «Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги», збірники тез та статей конференцій,  книги.  

Все, чим пишаються велівці з різних куточків України, робиться для збереження краси довкілля нашої держави. Дізнайтеся про це на сторінках сайту ВЕЛ: www.ecoleague.net

Приєднатися до команди

Всеукраїнської екологічної ліги

Якщо Ви бажаєте приєднатися до дружньої команди Всеукраїнської екологічної ліги, то просимо заповнити Заяву та надіслати разом з кольоровим фото на адресу ВЕЛ: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., телефон: 099 055 47 39.

 

The All-Ukrainian Environmental League

In 1997, a new organization, the All-Ukrainian Environmental League, joined the public environmental movement in Ukraine.

The All-Ukrainian Environmental League is a non-governmental organization that aims to improve the environmental situation in Ukraine, form the foundations of sustainable development in Ukraine, form a new environmental worldview, increase the level of environmental education and culture of the citizens.

The activities of the League are aimed at expanding public participation in the formation and implementation of the state environmental policy, building civil society in Ukraine based on universal human values and principles of environmental ethics, ensuring environmental rights, organizing public environmental control over compliance with the environmental legislation, cessation of activities threatening ecological safety, natural environment and health of the Ukrainian citizens.

The All-Ukrainian Environmental League has established and operates in more than 240 city, district and village centers in all regions of Ukraine, uniting more than sixteen thousand members.

The Head of the All-Ukrainian Environmental League is well-known public figure Tymochko Tetiana Valentynivna.

The tasks of AUEL:

- organization of public environmental control over compliance with environmental legislation;

- cessation of activities threatening ecological safety, biodiversity, health of citizens of Ukraine;

- expanding public participation in the formation and implementation of the state environmental policy, making proposals to the public authorities and local self-governments on environmental issues;

- participation in the formation of Ukraine’s sustainable development model;

- promoting development, implementation and promotion of environmentally balanced, energy and resource saving technologies in all areas of the business activity;

- formation of the ecological worldview by propagating knowledge about the state of the natural environment, raising the level of ecological education and culture of citizens.

What distinguishes the League from all the diversity of environmental NGOs in Ukraine? It is safe to say that this is a consistency in the work, thorough study of problems and practical actions to solve them, the application of non-standard approaches in the work, and concrete actions for the preservation of the Nature.

For the first time, the parliamentary environmental hearings were held in the Verkhovna Rada of Ukraine on the initiative of a public organization. For the first time in European practice, a public organization initiated the creation and publication of the Encyclopedia of Ecology, which corresponds to the classical encyclopedic canons.

The members of the All-Ukrainian Environmental League planted tens of thousands of trees and tidied up hundreds of parks in Ukrainian cities and villages. They initiated the creation and have been supporting the All-Ukrainian Children's Union “Environmental Guard” for over ten years. Dozens of forums, scientific and round-table conferences, creative festivals and competitions were held.

The AUEL publishes the popular science magazine “Environmental Bulletin” (Ekolohichnyi visnyk), the periodical information publication “Library of the All-Ukrainian Environmental League”, collections of abstracts and conference articles, books.

Everything that members of the All-Ukrainian Environmental League from different parts of Ukraine are proud of is done to preserve the beauty of the environment of our state. Find out about it on the AUEL website: www.ecoleague.net

Join the team of

All-Ukrainian Environmental League

If you want to join the friendly team of the All-Ukrainian Environmental League, please fill out the Application and send it together with a color photo to the address of the AUEL: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., phone: 099 055 47 39. 

П'ятниця, 01 лист. 2013

03-greenСлідчий комітет Росії завершив пред’явлення звинувачень у хуліганстві всім 30 заарештованим із судна Artic Sunrise, але при цьому досі не зняв початкові звинувачення у піратстві. Як повідомили УНІАН у московському офісі «Грінпіс», причина цього суперечливого рішення полягає у тому, що після скасування звинувачень у піратстві, відповідно до закону активісти повинні бути звільнені з-під варти. Міжнародне право забороняє захоплювати закордонні судна в міжнародних водах, виняток зроблено лише для кількох екстремальних випадків, наприклад, для піратства.

Інформація про акцію "Первоцвіт"

Інформація про акцію "Посади своє дерево"

Інформація про акцію "Збережи ялинку"

Інформація про акцію "Амброзія – небезпечна рослина"

Інформація про акцію "Нове життя джерел"

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи