Неділя 14 лип. 2024

У період між з'їздами Ліги та засіданнями Правління постійно діючим виконавчим органом керівництва є Президія Ліги, до складу якої входять Голова Ліги, заступники, голова Виконкому, голова Наукової Ради Ліги.
Президія Ліги:
– веде підготовчу роботу для скликання з'їзду та Правління Ліги;
– здійснює заходи щодо втілення в життя рішень з'їзду, Правління;
– здійснює оперативне керівництво діяльністю Ліги;
– робить заяви з актуальних екологічних проблем, питань суспільно-політичного життя.
Президія Ліги є правомочною при наявності не менше 1/2 складу. Рішення ухвалюються простою більшістю голосів.

Вищим керівним органом Ліги є з'їзд, який скликається Правлінням не рідше одного разу на 2 роки. Позачерговий з'їзд може бути скликаний за вимогою Правління Ліги або на вимогу не менше 1/3 обласних організацій.

З'їзд правомочний при наявності не менше 2/3 обраних делегатів. Рішення про прийняття Статуту Ліги, внесення до нього змін та доповнень, про розпуск Ліги ухвалюється 2/3 голосів присутніх на з'їзді делегатів. Інші рішення ухвалюються простою більшістю голосів.
З'їзд може вирішувати будь-які питання внутрішнього життя та діяльності Ліги.

З'їзд Ліги:
– затверджує Статут Ліги, вносить зміни та доповнення до нього;
– затверджує програми розвитку та плани дій Ліги;
– обирає Голову, контрольно-ревізійну комісію, затверджує склад Правління терміном на 2 роки;
– заслуховує звіти про виконання Плану заходів за звітний період та виконання бюджету Ліги;
– затверджує звіти Голови Ліги та контрольно-ревізійної комісії;
– створює, в разі необхідності, тимчасові органи для вирішення конкретних питань;
– приймає рішення про припинення діяльності Ліги.
Вищим керівним органом між з'їздами Ліги є Правління, яке збирається не рідше одного разу на півроку і є правомочним при наявності не менше 1/2 його складу. Рішення ухвалюються простою більшістю голосів.
У період між з'їздами Ліги та засіданнями Правління постійно діючим виконавчим органом керівництва є Президія Ліги, до складу якої входять Голова Ліги, заступники, голова Виконкому, голова Наукової Ради Ліги.

Голова Ліги:
– очолює Лігу;
– керує поточною діяльністю Ліги та її Правління;
– спрямовує роботу Президії та Виконкому Ліги;
– без доручення діє від імені Ліги і представляє її у стосунках з органами державної влади, місцевого самоврядування, іншими установами, організаціями;
– має право від імені Ліги укладати договори з іншими організаціями, установами та підприємствами;
– має право першого підпису на фінансово-господарських документах Ліги;
– затверджує штатний розпис Виконкому.
Голова Ліги може делегувати частину своїх повноважень заступникам.
Постійно діючим виконавчо-розпорядчим органом Ліги є Виконком, який очолює голова Виконкому.
Діяльність Виконкому регулюється Положенням, яке затверджує Правління Ліги.

Виконком Ліги:
– забезпечує практичне виконання рішень з'їзду, Президії, Правління Ліги;
– забезпечує підготовку питань для розгляду на засіданнях Президії та Правління Ліги;
– забезпечує організацію всеукраїнських заходів, акцій, зібрань, мітингів тощо відповідно до Статуту;
– налагоджує зв'язок із засобами масової інформації, з іншими громадськими організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування;
– веде облік міських, районних, обласних осередків Ліги;
– створює умови для ефективної діяльності місцевих осередків, робочих (тимчасових, постійних, цільових) органів Ліги, що працюють на громадських засадах;
– забезпечує функціонування керівних органів Ліги;
– веде та зберігає документацію Ліги.
Контрольно-ревізійна комісія Ліги обирається з'їздом і підзвітна тільки йому. Діяльність контрольно-ревізійної комісії регулюється Положенням, яке затверджується Правлінням Ліги. Члени контрольно-ревізійної комісії можуть брати участь у засіданнях Правління Ліги, інших органів Ліги з правом дорадчого голосу, розглядати пропозиції, скарги та заяви членів Ліги і приймати рішення щодо них.
Наукова Рада Всеукраїнської екологічної ліги є дорадчим органом, який створюють для формування політики, визначення основних напрямів діяльності, наукового обґрунтування практичної природоохоронної роботи Ліги.

СТРУКТУРА ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЛІГИ

structure velСтруктуру Ліги формують її первинні, місцеві та обласні осередки.
Основними завданнями первинних, місцевих та обласних осередків Ліги є:
– участь у розробленні й реалізації місцевих програм, планів з охорони довкілля та збалансованого (сталого) розвитку регіонів;
– організація заходів громадського контролю за дотриманням природоохоронного законодавства;
– припинення діяльності, яка загрожує екологічній безпеці, біорізноманіттю, здоров'ю громадян;
– проведення заходів з формування екологічної свідомості, підвищення рівня екологічної освіти та культури громадян.
– залучення громадян до прийняття екологічно важливих рішень.

Для виконання статутних завдань первинні, місцеві та обласні осередки:
– проводять громадські слухання, референдуми, громадські кампанії;
– готують висновки громадської екологічної експертизи, беруть участь у роботі колегіальних, дорадчих органів;
– здійснюють заходи з реалізації завдань Ліги, рішень з'їздів, Правління;
– беруть участь у розробленні та реалізації політики осередків Ліги вищого рівня;
– обирають делегатів на районні та міські збори, обласну конференцію, пропонують своїх активістів до складу керівних органів;
– сприяють демократичному проведенню виборчих кампаній на відповідній території, підтримують членів Ліги, які балотуються в органи влади.

Первинний осередок створюють за місцем проживання, роботи, навчання у разі наявності не менше трьох членів. Первинний осередок не набуває статусу юридичної особи і може легалізуватися в місцевих органах влади шляхом повідомлення.

Первинні осередки створюють на установчих зборах. Члени первинного осередку самостійно визначають свою структуру, напрямки та форми діяльності, керуючись цим Статутом та на основі Положення.

Керівними органами первинного осередку є загальні збори, Голова або Рада, якщо в складі осередку налічується понад двадцять осіб.
Вищим керівним органом первинного осередку є його загальні збори, які скликають не рідше одного разу на рік. Збори є правомочними, якщо в них бере участь не менше половини членів осередку.

Збори:
– обирають Голову та Раду осередку;
– обговорюють звіт Голови й Ради осередку та оцінюють результати роботи;
– приймають нових членів;
– затверджують план роботи осередку.

Первинні осередки за адміністративно-територіальним принципом об'єднуються у місцеві (міські, районні, районні в містах) осередки Ліги.
Місцевий осередок створюють на установчих зборах. Члени місцевого осередку самостійно визначають свою структуру, напрями та форми діяльності, керуючись цим Статутом і Положенням.

Керівними органами місцевого осередку є збори (конференція), Голова або Рада.
Вищим керівним органом місцевого осередку є його збори (конференція), які скликають не рідше одного разу на рік. Позачергові збори можуть бути скликані Правлінням обласної організації. Збори (конференція) є правомочними, якщо в них беруть участь не менше половини членів осередку або 2/3 обраних делегатів.

Збори (конференція):
– обирають Голову та Раду осередку;
– обговорюють звіт Голови й Ради осередку та оцінюють результати роботи;
– приймають нових членів;
– затверджують план роботи осередку.

Місцевий осередок Ліги має легалізуватися в місцевих органах влади шляхом повідомлення.
У разі реєстрації у встановленому законом порядку місцевий осередок набуває статусу юридичної особи.
Місцеві осередки (міські, районні, районні в містах) об'єднуються в обласні організації Ліги.

Обласну організацію створюють на установчих зборах. Члени обласної організації самостійно визначають свою структуру, напрями та форми діяльності, керуючись цим Статутом і Положенням.

Керівними органами обласної організації є конференція, Голова та Правління.
Вищим керівним органом обласної організації є конференція, яку проводять не рідше одного разу на два роки. Конференція є правомочною, якщо в ній бере участь 2/3 обраних делегатів.

Конференція:
– обирає Голову, Правління, контрольно-ревізійну комісію обласної організації;
– обговорює звіт Голови, Правління, Наукової Ради обласної організації та оцінює результати роботи;
– розробляє основні напрями діяльності та затверджує план роботи обласної організації.

Усі рішення зборів ухвалюються простою більшістю голосів від кількості їхніх учасників.
Вищим керівним органом між конференціями обласної організації є Правління, яке збирається не рідше одного разу на квартал.
Обласна організація проходить реєстрацію у встановленому законом порядку, набуває статусу юридичної особи, у своїй діяльності керується Положенням, яке затверджує Правлінням Ліги.

Проблема поводження з відходами нині є однією з найактуальніших для людства. В Україні ж вона загострюється неймовірно швидко і вже нині ми стоїмо перед дилемою: або ми досить швидко втонемо у продуктах своєї життєдіяльності, або змінимо своє ставлення до продукування й утилізації відходів.

Як стало відомо, 24 січня 2013 року Уряд України підписав угоду з компанією Shell на видобування сланцевого газу на Юзівській ділянці в межах Донецької та Харківської областей.
Більше двох місяців уряд відкладав прийняття цього рішення і, навіть, збільшив термін укладення угод про розподіл продукції з компаніями Chevron і Shell на видобуток вуглеводнів на Олеському і Юзівському родовищах зі 160 до 190 днів.

Проблема видобування сланцевого газу в Україні привертає увагу урядових структур, парламентаріїв, громадськості, науковців та місцевих громад вже протягом двох років. Навколо цієї теми точаться гарячі дискусії з діаметрально протилежними позиціями. 24-27 червня 2013року українська делегація перебувала з робочим візитом у США з метою комплексного вивчення досліджень та проблем видобутку сланцевого газу на території США. Власний кореспондент «Екологічного вісника» взяв інтерв'ю у голови Всеукраїнської екологічної ліги, Тетяни Тимочко, яка була учасником делегації і представляла позицію українських громадських природоохоронних організацій, що виступають проти видобування сланцевого газу в Україні.

1. Практично всі поверхневі, ґрунтові й частково підземні води забруднені промисловими, побутовими, сільськогосподарськими стоками й не відповідають за якістю навіть прийнятим на сьогодні заниженим санітарним нормам. Вимоги до питної води в країнах Європи чи, наприклад, США дійсно значно вищі, ніж в Україні. Українські науковці вже майже як десять років тому розробили нові державні санітарні правила і норми (ДСанПіН), але його до цього часу не затвердили, бо доведеться визнати, що та вода, яку п'ють українці, не відповідає цим норма. Питна вода оцінюється за багатьма показниками щодо якостей та вмісту у ній тих чи інших речовин. Так от у європейських країнах, у США для оцінки питної води таких показників значно більше і вони науково більш обґрунтовані ніж наші, ще радянські стандарти. При чому, проблема не в тому, що наші стандарти були погано розроблені, проблема в тому, що від часу їх розробки відбулося невимовно багато змін.

Проблема поводження з відходами нині є однією з найактуальніших для людства. В Україні ж вона загострюється неймовірно швидко і вже нині ми стоїмо перед дилемою: або ми досить швидко втонемо у продуктах своєї життєдіяльності, або змінимо своє ставлення до продукування й утилізації відходів.

Нинішня криза, переконана, має стати поштовхом для екологізації української економіки або, правильніше сказати – переходу України до збалансованого (сталого) розвитку. Ми повинні дати нашій природі, яка існувала задовго до нас, можливість самовідновлюватися і лише тоді матимемо перспективи до подальшого існування. Зокрема, це стосується використання енергетичних ресурсів. Викопні види палива, як виявилося, дуже обмежені і вже наступні покоління відчують їх нестачу. Виникає запитання: чому ми, на словах турбуючись про нащадків, так безжально нищимо їх майбутнє.

Нормативно-правовая база

В Украине создана нормативно-правовая база охраны окружающей среды, которая насчитывает более 300 законов и подзаконных актов. Однако эта законодательная база сложна для внедрения, противоречива и поэтому неэффективна по результатам ее реализации.
Во второй половине 2010 года в экологической политике Украины произошли позитивные изменения, связанные с разработкой и принятием стратегии экологической политики. 14 января 2011 вступил в силу Закон Украины «Об основных принципах (стратегии) государственной экологической политики до 2020 года», который определил следующие стратегические цели природоохранной деятельности:

1) повышение уровня общественного экологического сознания;
2) улучшение экологической ситуации и повышение уровня экологической безопасности;
3) достижения безопасного для здоровья человека состояния окружающей среды;
4) интеграция экологической политики и совершенствование системы интегрированного экологического управления;
5) прекращение потерь биологического и ландшафтного разнообразия и формирование экологической сети;
6) обеспечение экологически устойчивого природопользования;
7) совершенствование региональной экологической политики.

25 мая 2011 года Кабинет Министров Украины одобрил «Национальный план действий по охране окружающей природной среды Украины на период 2011-2015 годов». В плане определены конкретные мероприятия, направленные на достижение указанных стратегических целей.
Для реализации приоритетных направлений Стратегии государственной экологической политики Европейский Союз принял решение о предоставлении бюджетной поддержки природоохранному сектору Украины в объеме 35 млн евро и международной технической помощи от ЕС и Швеции в общем объеме, превышающим 10 млн евро.

Все приоритеты помощи ЕС Украине отражены в «Национальной индикативной программе на 2011-2013 годы», принятой в марте 2011 года в рамках Европейского инструмента соседства и партнерства. Программа предусматривает предоставление помощи в трех приоритетных сферах: «Надлежащее управление и верховенство права», «Содействие вступлению в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом» (включая создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли) и «Устойчивое развитие» (энергетика, окружающая среда, транспорт, региональное развитие). Общий объем помощи в рамках программы составит 470,05 млн евро (при этом 45-55% запланировано направить на устойчивое развитие).

Позитивные сдвиги в экологической политике Украины дают основания надеяться на поддержку Президентом и Правительством Украины вместе со всеми заинтересованными сторонами (центральные и местные органы власти, общественность, бизнес, наука, образование) чрезвычайно важных и сложных задач перехода Украины к устойчивому развитию и разработки и внедрения в Украине модели «зеленой» экономики.

К сожалению, через много лет после Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992) Украина так и не смогла подготовить национальную стратегию устойчивого развития, хотя определенные шаги в этом направлении были сделаны. Вынужденная первоочередность факторов экономического роста отодвинула на задний план учет принципов устойчивого развития в законодательстве и политике Украины. Завершение разработки национальной стратегии устойчивого развития Украины и принятие Закона Украины «О стратегии устойчивого развития» было предусмотрено в рамках Плана действий Украина-ЕС. В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 22 апреля 2005 г. № 117-р «Об утверждении мероприятий по выполнению в 2005 г. Плана действий Украина-ЕС» стратегия должна была быть подготовлена в мае 2005 года. Однако и сейчас Украина остается одной из немногих стран Европы, в которых отсутствуют такие важные стратегические документы, как Национальная стратегия устойчивого развития и соответствующий национальный план действий.

Вместе с тем, в Украине был разработан и принят ряд законов, направленных на реализацию принципов устойчивого развития, в частности:
• «Концепция устойчивого развития населенных пунктов» (постановление Верховной Рады Украины от 24 декабря 1999 года № 1359-XIV);
• «Комплексная программа реализации на национальном уровне решений, принятых на Всемирном саммите по устойчивому развитию на 2003-2005 годы» (постановление Кабинета Министров Украины от 26 апреля 2003 года № 634);
• «Концепция устойчивого развития агроэкосистем в Украине на период до 2025 года» (приказ Минагрополитики Украины от 20 августа 2003 года № 280);
• «Об утверждении Программы устойчивого социально-экономического, экологического и культурного развития г. Севастополя на период до 2015 года» (постановление Кабинета Министров Украины от 27 июля 2006 г. № 1017);
• «Концепция Государственной целевой программы устойчивого развития сельских территорий на период до 2020 года» (распоряжение Кабинета Министров Украины от 3 февраля 2010 г. № 121-р).

В апреле 2012 года рабочая группа, в состав которой вошли представители Национальной академии наук Украины, учебных заведений и общественных организаций, представила на рассмотрение Кабинета Министров Украины «Концепцию перехода Украины к устойчивому развитию», в которой определены следующие цели:

1) прекращение деградации окружающей среды и переход к устойчивому природопользованию;
2) формирование новой модели экономики на основе устойчивого восстановительного природопользования;
3) улучшение качества жизни населения Украины;
4) формирование общественного сознания, мировоззрения населения Украины на принципах устойчивого развития;
5) формирование нормативно-правовой и институциональной базы обеспечения устойчивого развития;
6) сохранение национальных ценностей и традиций природопользования;
7) защита национальных интересов Украины в процессе глобализации;
8) обеспечение участия всех заинтересованных сторон в формировании и реализации политики устойчивого развития;
9) формирование и осуществление региональной политики устойчивого развития.

Институциональная база

Несмотря на особую остроту экологических, экономических и социальных проблем, концепция устойчивого развития не получила в Украине должного распространения, а принятые на самом высоком международном уровне документы не были полностью отражены в институциональном развитии, государственной политике, национальных программах и экономической практике.

Еще в 1997 году была создана Национальная комиссия по устойчивому развитию при Кабинете Министров Украины под председательством первого вице-премьер-министра, а в 2003 году ее деятельность была прекращена. За 6 лет существования комиссии состоялось лишь несколько ее заседаний, и почти все они прошли при отсутствии ее председателя – первого вице-премьер-министра Украины. Комиссия не выполнила поставленных перед ней задач, о чем свидетельствует почти полное отсутствие результатов работы за время ее существования.
В 2003 году Указом Президента Украины был создан Национальный совет по устойчивому развитию Украины при Президенте Украины. Однако по своему персональному составу этот совет был еще более формальным, а потому неспособным к полноценной и эффективной деятельности. Этот совет не провел ни одного заседания и не принял никаких решений, что свидетельствует о неприоритетном отношении руководства страны к проблеме перехода к устойчивому развитию.

В 2009 году был создан Национальный совет по устойчивому развитию Украины, который возглавляет премьер-министр (постановление Кабинета Министров Украины от 16 сентября 2009 года № 997). Этот совет является постоянным консультативно-совещательным органом при Кабинете Министров Украины. Однако этот орган так и не стал центром разработки и внедрения национальной политики устойчивого развития.
Для реализации политики устойчивого развития в Украине необходимо создать государственное учреждение (или реформировать одно из существующих учреждений), у которого были бы полномочия по интеграции трех составляющих устойчивого развития и интеграции экологической политики в секторальные политики, программы и планы. Поскольку интеграция трех составляющих развития может быть реализована прежде всего на уровне стратегического планирования, деятельность вновь созданного учреждения по вопросам устойчивого развития должна быть ориентирована на разработку стратегии устойчивого развития и соответствующего плана действий, а также на проведение анализа государственных целевых программ и отраслевых стратегий, программ и планов действий на их соответствие принципам устойчивого развития и на контроль выполнения Украиной международных обязательств по устойчивому развитию, в том числе в рамках Конвенций Рио. Таким учреждением может быть Агентство устойчивого развития.

Кроме того, насущной становится потребность в предоставлении министерствам и ведомствам экспертных и консультативных услуг по вопросам устойчивого развития. Такую функцию могли бы выполнять национальный и региональные советы устойчивого развития.

Научные разработки

Национальная академия наук Украины постоянно уделяла пристальное внимание проведению научных исследований по проблемам охраны природы и устойчивого развития. В 2010 году Президиум НАН Украины принял «Концепцию Целевой комплексной междисциплинарной программы научных исследований НАН Украины по проблемам устойчивого развития, рационального природопользования и сохранения окружающей среды» (распоряжение Президиума НАН Украины от 3 февраля 2010 года № 31).

Научно-исследовательские институты НАН Украины исследуют различные аспекты устойчивого развития, в частности:
• Институт экономики природопользования и устойчивого развития НАНУ (г. Киев) осуществляет фундаментальные и прикладные исследования экономики природопользования, направленные на обеспечение экономического обоснования формирования и реализации государственной политики в сфере использования и охраны природных ресурсов и устойчивого развития Украины;
• Институт географии НАНУ (г. Киев) занимается развитием теории и методологии устойчивого развития Украины, проводит исследования современных глобализационных и интеграционных процессов и геополитической ситуации, осуществляет региональный анализ и исследования качества жизни населения;
• Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАНУ (г. Одесса) направляет свою деятельность на решение теоретических и прикладных задач комплексного освоения природных ресурсов Мирового океана, оптимизацию экономико-экологических исследований приморских регионов, формирование доктрины «зеленой» экономики;
• Институт философии НАНУ (г. Киев) осуществляет фундаментальные исследования философских и методологических проблем естественных наук и экологии, в том числе исследования по экологической этике и устойчивому развитию;
• Институт проблем природопользования и экологии НАНУ (г. Днепропетровск) занимается разработкой методологии выбора стратегии устойчивого развития техногенных регионов Украины и научных основ региональной системы экологического мониторинга, осуществляет прогноз экологических последствий деятельности горнопромышленного производства;
• Учебно-научный комплекс "Институт прикладного системного анализа" НАНУ и Министерства образования и науки Украины, действующий в структуре Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт", предложил систему факторов (индексов и индикаторов) и разработал метрику для измерения процессов устойчивого развития, согласно которым осуществляется измерение процессов устойчивого развития в глобальном и региональном контекстах и оценка уязвимости стран к воздействию совокупности глобальных угроз;
• Научно-исследовательский институт экологической политики и устойчивого развития Государственной экологической академии последипломного образования и управления проводит научно-прикладные исследования в сфере экологической политики и устойчивого развития, в том числе исследования по этике устойчивого развития.

Деятельность общественных экологических организаций

В 2002 году представители общественных экологических организаций при содействии РЭЦ-Киев проанализировали ситуацию, связанную с перспективами перехода Украины к устойчивому развитию, а также определили и обосновали приоритеты национальной стратегии устойчивого развития Украины.

В 2003 году общественные экологические организации подготовили и представили на 5-й Всеевропейской конференции министров охраны окружающей среды «Окружающая среда для Европы» доклад «Общественная оценка экологической политики в Украине».
В 2003-2012 годах общественные организации проводили многочисленные конференции, семинары, круглые столы и тренинги по различным вопросам устойчивого развития.

Для обсуждения ключевых тем устойчивого развития при участии представителей государственных учреждений, научных институтов и общественных организаций и для формирования совместного видения модели устойчивого развития Украины Всеукраинская экологическая лига выступила с инициативой проведения экологических конгрессов.

В сентябре 2007 года в Киеве состоялся первый Украинский экологический конгресс «Устойчивое развитие Украины – путь к здоровью и благополучию нации», на котором были определены следующие стратегические приоритеты устойчивого развития Украины:
• формирование политики устойчивого развития;
• структурная перестройка и оздоровление экономики Украины;
• устойчивое сельское хозяйство;
• формирование демократического общества, снижение уровня социально-экономического неравенства;
• переход к устойчивому природопользованию;
• сохранение биологического и ландшафтного разнообразия;
• формирование образовательного и научного потенциала устойчивого развития.

Эти приоритеты подробно обсуждались на втором Украинском экологическом конгрессе «Приоритеты устойчивого развития Украины» в октябре 2008 года. На конгрессе также состоялась презентация первой в Восточной Европе трехтомной «Экологической энциклопедии».

Третий Украинский экологический конгресс «Структурная перестройка и экологизация экономики в контексте перехода Украины к устойчивому развитию» состоялся в Киеве в декабре 2009 года.

В дальнейшем усилия организаторов экологических конгрессов были направлены на проведение международных экологических форумов «Окружающая среда для Украины».

Международный экологический форум
«Окружающая среда для Украины»

Для интеграции трех составляющих устойчивого развития необходимо интегрировать взгляды, подходы и интересы ключевых заинтересованных сторон. На международном уровне эту функцию осуществляет ООН при помощи всемирных саммитов и конференций по устойчивому развитию. На региональном уровне эту функцию выполняет, например, процесс «Окружающая среда для Европы». На национальном уровне также можно проводить регулярные форумы с участием многих заинтересованных сторон. В Украине проведение международного экологического форума «Окружающая среда для Украины» стало одной из национальных составляющих процесса «Окружающая среда для Европы». На национальном форуме обсуждаются проблемы устойчивого развития страны, проводится обзор реализации экологической политики, рассматриваются перспективы формирования в Украине «зеленой» экономики.

А все началось с того, что в 2003 году в Киеве состоялась 5-я Всеевропейская конференция министров охраны окружающей среды «Окружающая среда для Европы», в которой участвовали представители 55 стран-участниц и 21 международной организации. В 2004 году в Киеве прошла международная выставка-форум "Окружающая среда-2004".

В 2010 году было инициировано проведение ежегодных экологических форумов, а в 2011 году форум получил свое официальное название – Международный экологический форум «Окружающая среда для Украины». В 2012 году в рамках форума прошли международная конференция «Зеленая экономика: перспективы внедрения в Украине» и бизнес-форум «Формирование национальной политики устойчивого производства и потребления: совместные действия власти, бизнеса и общественности». В работе форума участвовали 2750 человек, а 5-ю Международную выставку «Окружающая-2012» посетили около 4500 человек (http://www.group-expo.com/).

Необходимо отметить, что форум проводится при содействии Кабинета Министров Украины с целью объединения усилий и привлечения к сотрудничеству всех заинтересованных сторон на национальном и региональном уровнях для реформирования экологической политики Украины в направлении экологизации политик, программ и планов национального, отраслевого, регионального и местного развития.

Интеграция экологической политики в отраслевые политики

Предпосылкой для устойчивого развития Украины является интеграция экологической политики в отраслевые и региональные планы и программы с целью поиска возможностей их взаимного укрепления и согласования природоохранных приоритетов.

Вопрос интеграции экологической политики в отраслевые политики является ключевым для природоохранных структур. Однако, для отраслевых министерств и ведомств он еще не стал приоритетом и часто воспринимается как установление ограничений для отраслевой деятельности и/или создание трудностей и дополнительных расходов для «должного развития» конкретной отрасли.

В Украине стратегическое планирование развития страны не ориентировано на планирование устойчивого развития. Законодательством Украины предусмотрено планирование только социально-экономического развития. При этом планирование социально-экономического развития и отраслевых политик почти не учитывает третью составляющую устойчивого развития – экологическую. Включение вопросов охраны окружающей среды в планы социально-экономического развития происходит (если вообще происходит) путем подготовки отдельного раздела, который, как правило, является незначительным по объему и не содержит экологических требований и описания альтернативных путей развития.

Немного лучше ситуация с региональным планированием. Министерство экономики Украины разработало «Методические рекомендации по формированию региональных стратегий развития», в соответствии с которыми при разработке стратегий регионального развития необходимо учитывать документы Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992) и другие международные документы.
Одним из основных инструментов интеграции экологической политики в отраслевые политики является стратегическая экологическая оценка. Во время 5-й Всеевропейской конференции министров охраны окружающей среды (Киев, 2003) Украина присоединилась к Протоколу по стратегической экологической оценке к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. Однако Украина не ратифицировала этот Протокол, что служит барьером для интеграции экологической политики в политики развития отраслей на начальной стадии оценки альтернатив.

Большинство министерств в Украине созданы и функционируют по отраслевому признаку и стремятся решать только свои узкоотраслевые вопросы. Поэтому практически во всех отраслевых программах отсутствует или является незначительным раздел, касающийся экологических вопросов. Даже те отраслевые программы, которые имеют экологический раздел, не связаны со стратегическими задачами национальной экологической политики и отражают лишь некоторые аспекты обращения с отходами, энергоэффективности и ресурсосбережения.
Основы интегрированного экологического управления мало учитываются в отраслях национальной экономики. Вследствие этого отраслевые программы и стратегии не имеют серьезной экологической составляющей, реализация которой могла бы обеспечить техническое переоснащение, внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, малоотходных, безотходных и экологически безопасных технологических процессов.

В Украине на институциональном уровне нет государственного органа, который бы координировал интеграцию экологической составляющей во все секторы экономики и общественной жизни.
В течение 2005-2012 годов в Украине было принято несколько стратегических отраслевых документов, которые наглядно демонстрируют значительный отрыв отраслевого развития от экологических приоритетов. Многие стратегические отраслевые документы, государственные программы, концепции и решения разрабатываются и принимаются в авральном режиме. Правительству Украины следует отказаться от этой практики. Экологизация энергетической, транспортной, сельскохозяйственной и промышленной отраслей должна стать приоритетной задачей на ближайший период.

Образование для устойчивого развития

В 2001 году была принята «Концепция экологического образования Украины» (решение Коллегии Министерства образования и науки Украины, протокол № 13/6-19 от 20 декабря 2001 года). С 2003 года наблюдается значительный прогресс в отношении практического применения концепции. Вместе с тем, следует отметить, что экологическое образование не является одним приоритетов, определенных в Законе Украины «Об образовании» (введен в действие постановлением Верховного Совета Украины № 1144-XII от 4 июня 1991 года).
В настоящее время образование для устойчивого развития на законодательном уровне не является приоритетом национальной экологической политики Украины.

С периодичностью 4 раза в год собирается Всеукраинский совет по экологическому образованию, созданный при Министерстве образования и науки Украины. В работу совета вовлечены представители различных секторов. Работает Экологическая комиссия Научно-методического совета Министерства образования и науки.

Специалистов в области экологии и охраны окружающей среды готовят в Украине более 100 высших учебных заведений. Единственным экологическим университетом является Одесский государственный экологический университет.

По предложению общественных организаций в 2004 году был сформирован Всеукраинский координационный совет по образованию для устойчивого развития как межсекторальная структура, но его работа не была продуктивной.

Курсы, посвященные образованию для устойчивого развития, встречаются только факультативно и в авторских программах.
Научно-практическую работу по образованию для устойчивого развития проводят различные учебные заведения, научные учреждения и общественные организации:
• Национальный эколого-натуралистический центр учащейся молодежи Министерства образования и науки Украины проводит ежегодные Всеукраинские конференции «Экологическое образование и устойчивое развитие»;
• Лаборатория экологического образования и воспитания Института проблем воспитания Академии педагогических наук Украины ведет научные работы по образованию для устойчивого развития;
• Государственная экологическая академия последипломного образования и управления Министерства экологии и природных ресурсов Украины разрабатывает Концепцию и Стратегию государственной политики по образованию для устойчивого развития;
• Факультет экономики и менеджмента Сумского государственного университета проводит исследования по экономике природопользования и фундаментальным основам устойчивого развития, а также использует в учебном процессе соответствующие учебные программы;
• Всеукраинская экологическая лига ежегодно проводит национальные и региональные конференции по образованию для устойчивого развития, разрабатывает методические для учителей, издает журналы и книги по вопросам устойчивого развития.

Предложения к проектам по устойчивому развитию
1. Проведение исследований по методологии интеграции управленческих решений для достижения устойчивости развития и разработка соответствующих методических рекомендаций.
2. Проведение исследований и разработка методических рекомендаций по интеграции экологической политики в отраслевые стратегии, программы и планы.
3. Законодательное обеспечение перехода от планирования социально-экономического развития к планированию устойчивого развития страны, регионов и населенных пунктов.
4. Укрепление институциональной базы устойчивого развития в постсоветских странах, включая разработку модели функционирования органа государственного управления, ответственного за устойчивое развитие страны.
5. Определение международных, региональных и национальных целей устойчивого развития с привлечением различных заинтересованных сторон и проведение соответствующих общественных обсуждений с целью формирования Национальных платформ устойчивого развития.
6. Подготовка для школ образовательного пакета по устойчивому развитию, включая учебные программы, учебники и методические материалы для преподавателей.
7. Разработка учебного курса для вузов «Этика устойчивого развития».

Марушевский Г.Б., Государственная экологическая академия
последипломного образования и управления
Тимочко Т.В., Всеукраинская экологическая лига

Побутові відходи сьогодні є невід'ємним супутником цивілізації. Зростання доходів громадян, розвиток ринку товарів та послуг, технічний та технологічний прогрес людства, на жаль, зумовлюють і зростання темпів накопичення твердих побутових відходів та їхнього різноманіття. Така ситуація не може утримуватися необмежено довго і призведе до «сміттєвого» колапсу регіонів та населених пунктів, якщо не будуть знайдені дійсно ефективні шляхи розв'язання цієї проблеми.

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи