Неділя 14 лип. 2024

Всеукраїнській екологічній лізі п'ять років!

Всеукраїнська екологічна ліга відзначила своє п'ятиріччя. 14–15 грудня 2002 року у Києві відбувся IV з'їзд ВЕЛ, на який зібралися близько п'ятисот делегатів і гостей зі всіх регіонів України. За даними мандатної комісії на з'їзд прибули 250 делегатів від 23 обласних організацій, Автономної Республіки Крим, міст Київ, Севастополь. На з'їзді були присутні: представники Міністерства екології та природних ресурсів України, обласних управлінь екоресурсів, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти та науки України, Кабінету Міністрів України, народні депутати, представники комітету з питань екологічної політики Верховної Ради України, громадських організацій, засобів масової інформації.

11 грудня 1999 р. відбувся ІІ з'їзд Всеукраїнської екологічної ліги. Головою обрано Анатолія Толстоухова.
Завершено реєстрацію обласних організацій ВЕЛ. Створено 23 обласні організації, міські у Києві та Севастополі.

12-13 грудня 1997 року у Києві відбувся установчий з'їзд Всеукраїнської екологічної ліги. Головою Всеукраїнської екологічної ліги обрано відомого українського вченого-ботаніка, академіка, громадського діяча Костянтина Ситника; першим заступником голови, головою Виконкому ВЕЛ – Тетяну Тимочко.
Під час з'їзду проведено науково-практичну конференцію «Екологічні проблеми України та шляхи їх подолання».

Фото 

1997-01  1997-02 
 1997-03  1997-04

 

Документи

1) Протокол установчого з'їзду Всеукраїнської екологічної Ліги 

 

Всеукраїнська екологічна ліга – найчисленніша в Україні громадська природоохоронна організація, яка об’єднала у своїх лавах понад 17 тисяч членів.

Для організації ефективної взаємодії всередині такого потужного колективу однодумців працює Правління Всеукраїнської екологічної ліги – Вищий керівний орган між з’їздами, до складу якого входять Голова ВЕЛ, заступники, голови обласних осередків, голова Наукової Ради, голова Виконавчого комітету, члени Ліги, обрані на з’їзді.

Правління збирається не рідше одного разу на півроку і є правомочним при наявності не менше 1/2 затвердженого складу. Його рішення ухвалюються простою більшістю голосів.

Вищим керівним органом Всеукраїнської екологічної ліги є з’їзд, який скликається Правлінням не рідше одного разу на 2 роки і покликаний вирішувати будь-які питання внутрішнього життя та діяльності нашої організації.

З’їзд правомочний при наявності не менше 2/3 обраних делегатів. Рішення про прийняття Статуту Ліги, внесення до нього змін та доповнень, про розпуск Ліги ухвалюється 2/3 голосів присутніх на з’їзді делегатів. Інші рішення ухвалюються простою більшістю голосів.

З’їзд Ліги:

– затверджує Статут Ліги, вносить зміни та доповнення до нього;

– затверджує програми розвитку та плани дій Ліги;

– обирає Голову, контрольно-ревізійну комісію, затверджує склад Правління терміном на 2 роки;

– заслуховує звіти про виконання Плану заходів за звітний період та виконання бюджету Ліги;

– затверджує звіти Голови Ліги та контрольно-ревізійної комісії;

– створює, в разі необхідності, тимчасові органи для вирішення конкретних питань.

pod01Всеукраїнська екологічна ліга (ВЕЛ) є всеукраїнською неурядовою громадською організацією, яка на підставі спільності інтересів об'єднує громадян України для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.
Діяльність ВЕЛ поширюється на всю територію України.
Всеукраїнська екологічна ліга у своїй діяльності керується Конституцією України, законами, іншими законодавчими актами України, нормами міжнародного права з питань захисту довкілля та цим Статутом.

pod2Метою діяльності Ліги є:
– радикальне поліпшення екологічної ситуації в Україні, формування нового природоохоронного світогляду, забезпечення екологічних прав громадян;
– формування в Україні засад збалансованого (сталого) розвитку;
– побудова громадянського суспільства в Україні, що ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах екологічної етики;
– захист законних екологічних, соціальних, економічних та спільних інтересів членів Ліги.

pod3Головними завданнями Ліги є:
– здійснення діяльності, яка сприятиме посиленню інтеграції екологічної складової в усі сектори суспільного життя та економіки;
– розширення участі громадськості у формуванні та реалізації національної екологічної політики, внесення пропозицій до органів влади і управління з питань удосконалення природоохоронного законодавства;
– вплив на формування державного та місцевих планів, бюджетів, програм розвитку, які мають вирішальне значення для стабілізації, поліпшення екологічної ситуації, забезпечують захист і відтворення довкілля, біологічного різноманіття та здоров'я громадян України;
– організація громадського контролю за виконанням природоохоронного законодавства;
– організація громадського екологічного моніторингу за станом довкілля;
– організація й проведення заходів, спрямованих на припинення діяльності, яка загрожує екологічній безпеці, біологічному різноманіттю, здоров'ю громадян України;
– сприяння формуванню екологічної свідомості шляхом пропаганди знань про стан довкілля, підвищенню рівня екологічної освіти та культури громадян, підтримці освіти в інтересах збалансованого (сталого) розвитку;
– сприяння розробленню, впровадженню вітчизняних екологічно збалансованих, енерго- та ресурсозберігаючих технологій в усіх галузях господарської діяльності;
– сприяння створенню та охороні природно-заповідного фонду України, розширенню національної екологічної мережі.

pod4Для виконання статутних завдань, Ліга в передбаченому законодавством порядку може:
– здійснювати співробітництво з органами влади, місцевого самоврядування, державними установами, громадськими організаціями, громадянами, що виступають за поліпшення екологічної ситуації в Україні, світі;
– проводити громадські експертизи проектів будівництва, реконструкції об'єктів, що впливають або можуть впливати на стан довкілля;
– брати участь у заходах щодо профілактики явищ, які негативно впливають на здоров'я людини;
– сприяти створенню і діяльності інших природоохоронних громадських організацій;
– сприяти організації наукових досліджень екологічних проблем в Україні, брати участь у національних та міжнародних проектах, пов'язаних з вирішенням регіональних та транскордонних екологічних проблем;
– надавати допомогу в обміні та поширенні інформації з питань довкілля та збалансованого (сталого) розвитку, сприяти доступу громадськості до відповідних регіональних, національних та міжнародних баз даних, створювати власні екологічні інформаційні системи та бази даних, готувати аудіо-, відеоматеріали, бюлетені, методичні матеріали з питань захисту довкілля, діяльності Ліги та сприяти їх безкоштовному розповсюдженню;
pod5– засновувати засоби масової інформації;
– сприяти створенню та розбудові в Україні системи екологічного аудиту та страхування;
– проводити масові заходи в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
– об'єднуватися у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань;
– здійснювати професійні зв'язки і ділове співробітництво із зарубіжними організаціями та юридичними особами відповідної направленості, брати участь в обміні делегаціями, організовувати спеціалізовані поїздки за кордон з обміну досвідом;
– проводити науково-практичні конференції, круглі столи, семінари з питань охорони довкілля;
– сприяти створенню екологічних навчально-тренінгових центрів для підготовки активу Ліги;
– створювати госпрозрахункові підприємства за напрямками діяльності Ліги;
– надавати фінансову безповоротну допомогу місцевим осередкам та обласним організаціям Ліги для виконання статутних завдань у вигляді коштів або майна;
– засновувати і надавати благодійні премії та стипендії.

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи