Неділя 14 лип. 2024

Всеукраїнська екологічна ліга: 15 років на захисті Природи!

11 грудня 2012 року в Києві відбувся VIII з'їзд Всеукраїнської екологічної ліги, де було підбито підсумки діяльності організації за 15 років, сформульовано Стратегічні ініціативи для подальшої роботи, ухвалено ряд важливих документів, серед яких:
– Відозва щодо формування Національного процесу «Довкілля для України»;
– Заява ВЕЛ щодо негативних наслідків від видобування сланцевого газу для довкілля.

Дивитись фото і документи

Делегати та учасники з'їзду обговорили також гострі екологічні проблеми, принципи формування в Україні природоохоронного законодавства відповідно до європейських стандартів, ситуацію з об'єктами ПЗФ, у тому числі й новоствореними, проблеми поводження з відходами, стан питної води в Україні та негативні наслідки для здоров'я українців від забруднення довкілля.
Особливу увагу було приділено розгляду загроз для реалізації національної екологічної політики в контексті руйнування системи державного управління в галузі охорони природи, ліквідації обласних управлінь, зміну повноважень Мінприроди України.

У рамках з'їзду ВЕЛ були проведені презентації, дискусії, засідання круглих столів, зокрема:
– презентація пересувного утилізаційного безвідходного комплексу з переробки відпрацьованих ламп, які містять ртуть;
– круглий стіл «Інтеграція екологічної складової у місцевий соціально-економічний розвиток»;
– національний круглий стіл «Міфи та реалії видобування сланцевого газу в контексті екологічних проблем в України».

Буклет

"15 років на захисті довкілля"

 15 VEL

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБГОВОРЕННЯ ДЕЛЕГАТИ VIII З'ЇЗДУ ПІДГОТУВАЛИ ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПЛАНУ РОБОТИ КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ, ЗОКРЕМА:

1. Сприяти розробленню та ухваленню Стратегії збалансованого (сталого) розвитку та Національного плану дій.

2. Розробити та затвердити Національну стратегію з освіти для збалансованого (сталого) розвитку.
3. Переглянути Енергетичну стратегію України до 2030 року на засадах екологічної безпеки, підвищення енергоефективності економіки та розвитку альтернативної енергетики.
4. Підготувати та ухвалити Закон України «Щодо впровадження механізмів реалізації «Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля» (Оргуської конвенції)» та внесення відповідних змін до українського законодавства».
5. На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи розглянути гострі проблеми стану довкілля, які потребують розв'язання та законодавчого врегулювання:
• Проблема поводження з небезпечними відходами промислових підприємств, військових об'єктів, сільськогосподарської діяльності.
• Забруднення вод мийними засобами на основі фосфатів (експерти Всеукраїнської екологічної ліги розробили законопроект «Про заборону ввезення і реалізації на території України мийних засобів на основі фосфатів та поверхнево-активних речовин для мийних засобів, які не відповідають вимогам ЄС», у вересні 2012 року він був зареєстрований у Верховній Раді України. Необхідно відновити цей законопроект і внести на розгляд парламенту).
• Екологічні проблеми поводження з побутовими відходами в Україні – законопроект «Про обмеження виробництва, використання, ввезення та розповсюдження в Україні полімерних пакетів» був розроблений експертами Всеукраїнської екологічної ліги, у жовтні 2012 року зареєстрований у ВРУ. Необхідно відновити цей законопроект і внести на розгляд парламенту.
• Питання виконання природоохоронних заходів як важливої умови приватизації промислових та енергетичних об'єктів.
• Негативні наслідки підтоплення територій в Україні.
6. Провести виїзні засідання Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, присвячені розгляду регіональних екологічних проблем, які потребують першочергового розв'язання, зокрема:
– поліпшення екологічної ситуації у м. Калуш Івано-Франківської області (ліквідація загроз від Домбровського кар'єру, просідання шахт та провали ґрунту, закінчення робіт з вивезення гексахлорбензолу);
– ліквідації загрози для довкілля та здоров'я населення від
ДП «Горловський хімічний завод» в Донецькій області (організація робіт з видалення вибухонебезпечних залишків технологічних продуктів виробництва тротилу);
– організації заходів на ВАТ «Радикал» у Києві з екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, обробки, утилізації, видалення, знешкодження ртутьвмісних відходів.

Стратегічні ініціативи ВЕЛ
І. Ми ініціюємо започаткування Національного процесу «Довкілля для України», метою якого є:
• зміцнення суспільного партнерства для збалансованого розвитку держави та поліпшення стану довкілля в Україні;
• інтеграція екологічної складової в галузеві та регіональні політики, суспільно-політичне, соціальне життя України;
• формування розвинутого громадянського суспільства, яке є засадничим чинником збалансованого розвитку і ознакою демократичної держави;
• міжнародна співпраця в рамках процесу «Довкілля для Європи».
Рушійними силами Національного процесу «Довкілля для України» мають стати: громадськість, наука та освіта, екологічно дружній бізнес, інститути влади на національному та місцевому рівнях.

ІІ. ВЕЛ буде докладати особливих зусиль для посилення ролі громадськості у прийнятті державних рішень, підтримуючи:
• створення Національної екологічної ради України;
• створення на регіональному та місцевому рівнях мережі незалежних громадських рад;
• залучення до охорони природи широких верств населення з різних секторів суспільства, підприємців, педагогів, студентську молодь, тобто екологічно свідомих та патріотично налаштованих громадян.

ІІІ. Важливого значення ВЕЛ надає формуванню природоохоронного законодавства відповідно до європейських стандартів, зокрема:
• закріплення на законодавчому рівні інтеграції екологічної політики у стратегії, програми та плани соціально-економічного розвитку на національному та регіональному рівнях;
• розроблення змін до адміністративної реформи з метою створення системи інтегрованого управління природними ресурсами, їхньої охорони та відтворення;
• розроблення та затвердження Стратегії та Національного плану дій щодо впровадження збалансованого розвитку в Україні;
• сприяння створенню відкритої інтегрованої системи державних кадастрів природних ресурсів;
• посилення ролі економічних механізмів природокористування, стимулювання реалізації природоохоронних заходів, впровадження альтернативних видів енергії та екологічно безпечних технологій.

ІV. Всеукраїнська екологічна ліга буде сприяти формуванню та реалізації моделі «зеленої» економіки та розвитку екологічно дружнього бізнесу шляхом:
• реалізації пілотних проектів у різних секторах «зеленої» економіки;
• громадського лобіювання на законодавчому рівні екологічно дружнього бізнесу, підприємств, які впроваджують систему екологічного управління, принципи соціальної відповідальності;
• популяризації переваг відновлюваної енергетики та застосування новітніх енерго- та ресурсозберігаючих технологій;
• поєднання просвітницьких акцій ВЕЛ з практичними діями
у розв'язанні екологічних проблем.

V. Ми будемо сприяти розробленню та впровадженню нових освітніх моделей та наукових досліджень, включаючи:
• розроблення та прийняття Концепції й Стратегії освіти для збалансованого розвитку (ОЗР);
• розроблення та затвердження Національного плану дій з впровадження освіти для збалансованого розвитку;
• громадське лобіювання процесу створення Академії екологічних наук та збалансованого розвитку;
• започаткування серії видань, де буде представлено кращі твори українських та зарубіжних авторів з питань збалансованого розвитку, узагальнено досвід українських освітян щодо викладання основ збалансованого розвитку.

Нові завдання для ВЕЛ потребують нових форм роботи та методів впливу:

• підготовка на постійній основі оціночних документів у галузі екологічної та інших секторальних політик на національному та регіональному рівнях;
• розроблення альтернативних проектів стратегічних документів з різних питань;
• запровадження нової моделі взаємовідносин з центральними та місцевими органами державної влади, політичними партіями, бізнесом;
• проведення масових національних кампаній для формування і висловлювання думки широких верств населення;
• посилення громадського контролю за реалізацією екологічної політики.

Всеукраїнська екологічна ліга бере на себе зобов'язання щодо:
– контролю за діяльністю підприємств, які мають або можуть мати негативний вплив на природне середовище;
– недопущення ухвалення та реалізації планів, проектів та стратегій, впровадження яких не відповідає інтересам Природи та українського народу;
– впровадження основних засад міжнародних конвенцій, до яких приєдналась Україна.

ВЕЛ продовжить роботу за тематичними напрямами:

• формування національної екомережі (розширення наявних та створення нових об'єктів ПЗФ, збереження степів);
• довкілля і здоров'я;
• досягнення екологічної рівноваги водних ресурсів, атмосферного повітря, стану ґрунтів;
• запровадження безпечної системи поводження з відходами;
• запровадження Програми громадської підтримки дітей і молоді, що бажають долучитися до природоохоронної роботи;
• інформування населення про стан довкілля.

Ми йдемо до людей,
докладаємо зусиль до розв'язання найгостріших проблем,
формуємо екологічний світогляд,
торуємо шлях України до збалансованого розвитку.

Фото

 2012-01  2012-02
 2012-03 2012-04 
 2012-05 2012-06 
 2012-07  

Документи

1) Програма 8-го з'їзду ВЕЛ, 11-12 грудня 2012 р.;

2) Відозва;

3) Заява.

Всеукраїнська екологічна ліга запропонувала нові підходи до здійснення екологічної політики в Україні.

14–15 травня 2010 року у Києві відбувся VII з'їзд Всеукраїнської екологічної ліги.
З'їзд відкрив голова ВЕЛ Анатолій Толстоухов, який привітав учасників і зазначив, що делегати представляють понад 15 тисяч природоохоронців, об'єднаних у 289 місцевих (обласних, міських, районних, сільських та селищних) організацій. У ході доповіді він висловив своє бачення розвитку держави.

Дивитись фото і документи

На його думку, Україні потрібен збалансований розвиток, який передбачає розроблення і впровадження інноваційної моделі економіки, зміну моделей виробництва і споживання та підвищення ролі екологічної політики. Ігнорування об'єктивних законів природи, підкреслив він, уже призвело до значних втрат ландшафтного та біотичного різноманіття. Пояснив з позиції уряду, що через необхідність стабілізації економіки не було можливості цьогорічний бюджет вибудувати на заса¬дах збалансованого (сталого) розвитку, і запропонував громадськості долучитися до формування державних програмних документів. Він також вніс пропозицію обрати головою ВЕЛ на наступний період Тетяну Тимочко.

Про посилення ролі громадськості як головного чинника ефективної реалізації екологічної політики йшлося у співдоповіді першого заступника голови ВЕЛ Т. Тимочко. Вона підкреслила, що кризовий стан навколишнього природного середовища та пов'язаного з ним здоров'я населення становить загрозу для національної безпеки України, наголосила на необхідності радикальної зміни моделі розвитку держави. Т. Тимочко підтримала пропозицію щодо активного співробітництва у формуванні державної екологічної політики, однак зазначила, що всі цьогорічні пропозиції громадськості були проігноровані Міністерством охорони навколишнього природного середовища України.

Під час підготовки Державної програми Мінприроди вилучило навіть таку засадничу складову, як підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.

На її думку, нова Програма уряду має задекларувати перехід до збалансованого природокористування та природовідтворення, необхідність енергозбереження, формування законодавчої та інституційної бази збалансованого розвитку, збереження біологічного і ландшафтного різноманіття, підвищення ролі освіти і наукового забезпечення.

Збалансований розвиток неможливий без впровадження механізмів громадського контролю за діяльністю органів державної влади, залучення громадян до прийняття екологічно важливих рішень.

Під час обговорення виступив голова Наукової Ради Всеукраїнської екологічної ліги, ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Мінприроди України, член-кореспондент УААН Олександр Бондар, який обґрунтував необхідність інтеграції екологічної складової в усі галузі науки і освіти.

Академік НАН України, перший голова ВЕЛ Костянтин Ситник підтримав думку щодо провідної ролі громадськості у збереженні довкілля, наголосив на необхідності засвоєння суспільством нової шкали морально-етичних цінностей, підвищення рівня екологічної культури населення.

Делегати обговорили найважливіші проблеми захисту довкілля в різних регіонах України. Голова Наукової Ради Вінницької обласної організації ВЕЛ, доцент Вінницького державного педагогічного університету імені М. Ко¬цюбинського Олександр Мудрак сформулював пропозиції ВЕЛ щодо подолання проблеми поводження з побутовими відходами.

Голова Рівненської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології На¬ціонального університету водного господарства та природокористування Микола Клименко окреслив необхідність розроблення принципів збалансованого (сталого) розвитку агросфери на регіональному рівні.

Олександр Майдаченко, голова Корсунь-Шевченківської районної організації ВЕЛ розповів про участь громадської організації у збереженні річки Рось. Заступник голови Донецької обласної організації ВЕЛ Любов Толмачова повідомила про діяльність осередків ВЕЛ та ВДС «Екологічна варта» у боротьбі за збереження Парку імені 30-річчя Перемоги у Донецьку. Маргарита Литвиненко, голова Севастопольської міської організації ВЕЛ ознайомила делегатів з боротьбою севастопольців проти будівництва вугільного терміналу ЗАТ «Авліта».

З'їзд засудив негативну практику у відносинах Мінприроди з громадськістю, яку започаткував новопризначений міністр В. Бойко. ВЕЛ та інші громадські екологічні організації доклали багато зусиль для того, щоб змусити органи державної влади дотримуватися базових положень Оргуської конвенції. Делегати з'їзду висловили готовність захищати екологічні права й свободи громадян та здобутки екологічної демократії. З'їзд обрав Т. В. Тимочко головою ВЕЛ, Правління ВЕЛ та інші керівні органи, прийняв ряд заяв, звер¬нень і резолюцій, вніс зміни до Статуту Всеукраїнської екологічної ліги

У цей же день делегати з'їзду ознайомилися з експозицією Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України. Відбулося засідання нового складу Правління Всеукраїнської екологічної ліги, яке обрало заступниками голови Олену Пащенко, Сергія Размєтаєва та Степана Вадзюка, головою Виконкому ВЕЛ Олену Швець. Члени Правління ВЕЛ розглянули питання організаційного забезпечення діяльності ВЕЛ, пріоритети науково-дослідницької роботи та практичних природоохоронних заходів, обговорили питання подальшої співпраці з органами влади, місцевого самоврядування, іншими громадськими об'єднаннями і політичними організаціями та посилення міжнародного співробітництва організації.

У рамках з'їзду відбулися засідання Наукової Ради ВЕЛ «Екологічні проблеми водних об'єктів у регіонах України та участь громадськості у поліпшенні ситуації» і робоча нарада з питань екологічної освіти та освіти в інтересах збалансованого розвитку.

Фото

 2010-01  2010-02
 2010-03  2010-04
 2010-05 2010-06 
 2010-07  2010-08
 2010-09  

Документи

1) Програма денний 7-го з'їзду ВЕЛ, 14-15 травня 2010 р.;

2) Рішення по звітній доповіді;

3) Рішення по змінам в Статут;

4) Склад Президії;

5) Склад робочих органів;

6) Відозва;

7) Заява;

8) Звернення до ГПУ;

9) Звернення до Януковича.

Протягом двох днів, 14 і 15 грудня 2007 р. у Києві тривав VI з'їзд Всеукраїнської екологічної ліги, в рамках якого було проведено наукову конференцію «Роль громадськості у формуванні державної політики у сфері захисту довкілля та за умов переходу до збалансованого розвитку», засідання робочих груп з розроблення Національної стратегії збалансованого розвитку та Програми системної підтримки молоді, яка здійснює природоохоронну діяльність, а також ювілейні заходи до 10-річчя заснування ВЕЛ.

Дивитись фото і документи

У роботі з'їзду взяли участь відомі науковці, державні та громадські діячі, зокрема академік НАНУ, перший голова ВЕЛ Костянтин Ситник, перший міністр навколишнього природного середовища України Юрій Щербак, голова Товариства охорони природи, міністр екоресурсів Василь Шевчук, директори наукових інститутів, з якими у Ліги склалися достатньо міцні партнерські стосунки. З робочими доповідями виступили голова ВЕЛ, член-кореспондент АПН Анатолій Толстоухов та перший заступник голови Тетяна Тимочко. Делегатів з'їзду привітали учасники еколо¬гічного театру «Юні екологи» гімназії «Апогей».

У багатьох доповідях наголошувалось на тому, що глобальні проблеми, у тому числі й екологічні, були породжені людиною, і тому саме вона має забезпечити їх розв'язання.
Негативні тенденції, які Україні вдалося подолати завдяки формуванню й реалізації сильної державної екологічної політики на початку доби незалежності, за останні роки знову загострилися, зокрема, через відсутність дієвих механізмів і непрозорість дій влади в цій сфері, несистемність їх розв'язання, низьку пріоритетність екологічної політики в державі. Державний менеджменту природоохоронній сфері не скоординовано, тому він є неефективним. Водночас чиновники, не відчуваючи постійного контролю з боку громади, намагаються одержати вигоду від посад, які займають. Тому майже в усіх виступах делегатів та гостей з'їзду звучала думка - в екологічній політиці не може бути монополії держави.

Лише гармонійне поєднання економічної, соціальної та екологічної політики забезпечать збереження довкілля, здоров'я та добробут українського народу. Однак без залучення до цього процесу громадськості, зусилля знову можуть бути витрачені марно.

З'їзд переобрав головою ВЕЛ Анатолія Толстоухова та ухвалив Резолюцію і Заяву, в яких запропонував укласти Екологічну угоду за участю Президента України, Уряду і Парламенту, а також загальнонаціональних природоохоронних громадських організацій, представників науки й бізнесу. Цей документ має визначити конкретні зобов'язання щодо спільного розроблення та здійснення національної екологічної політики, сприятиме активізації розбудови громадянського суспіль¬ства, практичного розв'язання екологічних проблем. 

Фото

 2007-01  2007-02
 2007-03  2007-04
 2007-05  2007-06
 2007-07  2007-08

Документи

1) Буклет "Всеукраїнська екологічна ліга: 10 років задля краси довкілля"

2) Програма 6-го з'їзду ВЕЛ, 14 грудня 2007 р.;

3) Порядок денний;

4) Склад Президії;

5) Протокол;

6) Резолюція;

7) Заява.

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи