Середа 22 трав. 2024

КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти” запрошує на навчання вступників для здобуття ступеня вищої освіти (СВО) “бакалавр” за спеціальністю 101 «ЕКОЛОГІЯ» на базі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) та на базі раніше здобутого ступеня “молодшого спеціаліста”, а також для здобуття СВО «магістра» за спеціальністю 101 “ЕКОЛОГІЯ” на базі раніше здобутого ступеня вищої освіти «бакалавра» або ОКР «спеціаліста».

Буклет 2023 page 0001
Кафедра екології, природничих та математичних наук має чисельні переваги:
– активна міжнародна співпраця, потужні гранти;
– співпраця з установами і підприємствами;
– чудові практики (асистентська, виробнича);
– атмосфера взаємоповаги і підтримки;
– знаємо все про сталий розвиток, збереження компонентів довкілля, екологічні проєкти і гранти.

УМОВИ ВСТУПУ 2023 ЕКОЛОГІЯ page 0001

УМОВИ ВСТУПУ 2023 ЕКОЛОГІЯ page 0002

Умови вступу 

 

English below

17 лютого 2023 року відбулась консультативна зустріч Корсунь-Шевченківської громади щодо обговорення подальшої співпраці у рамках проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні», що здійснює Всеукраїнська екологічна ліга за сприяння та підтримки Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).
Залучення громадського сектору до протидії пожежам нині є актуальним питанням, зокрема, пов’язане з прийняттям Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування місцевої та добровільної пожежної охорони» (реєстр. № 75571).

Зустріч з предстаниками Корсунь Шевченківської ТГ 1
До складу добровільного пожежного підрозділу увійде десятеро мешканців громади, які постійно проживають на її території. Члени добровільної пожежної охорони досягли 18-річного віку, здатні за станом здоров’я виконувати покладені на них обов’язки. Підрозділ буде підготовлений належним чином – учасники матимуть цикл навчань та необхідні спеціальні засоби, а також будуть забезпечені страхуванням і системою заохочень, з урахуванням громадських принципів роботи.
Більше інформації щодо реалізацій проєкту у наступних інформаційних повідомленнях.

Consultation meeting with representatives of Korsun-Shevchenko community

On February 17, 2023, a consultative meeting of the Korsun-Shevchenkivska community was held to discuss further cooperation within the framework of the project "Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine", implemented by the All-Ukrainian Environmental League with the assistance and support of the U.S. Forest Service International Programs.
Involvement of the public sector in firefighting is currently a pressing issue, in particular, due to the adoption by the Verkhovna Rada of Ukraine of the Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on the Functioning of Local and Voluntary Fire Protection" (Reg. No. 75571).
The voluntary fire department will consist of ten residents of the community who permanently reside on its territory. The members of the voluntary fire department must be at least 18 years old and able to perform their duties for health reasons. The unit will be properly trained - participants will have a training cycle and the necessary special equipment, as well as insurance and a system of incentives, taking into account the public principles of work.
More information on the project implementation will be available in the next newsletters.

#Створення_громадської_системи_протипожежного_захисту_лісів_в_Україні
#ВЕЛ
#All_Ukrainian_Environmental_League
#United_States_Forest_Service_International_Programs

English below

В Україні функціонує 876 підрозділів державної пожежної охорони, 1022 підрозділи місцевої державної пожежної охорони та 1287 підрозділів добровільної пожежної охорони, що безпосередньо утворені органами місцевого самоврядування. Через російську військову агресію кількість лісових пожеж зросла в кілька разів, що посилило негативний вплив на зміну клімату та поширення транскордонних забруднень.

Добровільна пожежна охорона

Під загрозою опинились 2,9 млн га Смарагдової мережі та 17 Рамсарських угідь площею понад 600 тисяч га. Пожежами знищено майже третину всього лісового фонду України. Саме тому Всеукраїнська екологічна ліга реалізовує пілотний проєкт «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» за сприяння та підтримки Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).

Добровільна пожежна охорона Івано Франківська область
Часто від населеного пункту до пожежно-рятувального підрозділу Державної служби України з надзвичайних ситуацій місцевого чи добровільного підрозділів відстань понад 50 кілометрів, і відповідно час очікування допомоги від рятувальників у разі пожежі може складати 40–50 хвилин, а довгий час очікування може призвести до значних людських і матеріальних втрат.

Захисний одяг
Експерти ДСНС розрахували, що необхідно додатково утворити 1307 підрозділів місцевої або добровільної пожежної охорони. Це дозволить підвищити ефективність реагування на лісові пожежі, оскільки скорочення часу прибуття рятувальних підрозділів від 5 до 20 хвилин (через скорочення радіусу виїзду до 20 кілометрів) дозволить зменшити негативні наслідки та масштаби пожеж.
Більше інформації щодо реалізації проєкту у наступних інформаційних повідомленнях.

About volunteer fire brigades in Ukraine

In Ukraine, there are 876 state fire protection units, 1022 local state fire protection units and 1287 voluntary fire protection units directly established by local governments. Due to russia's military aggression, the number of forest fires has increased several times, which has exacerbated the negative impact on climate change and the spread of transboundary pollution. 2.9 million hectares of the Emerald Network and 17 Ramsar sites with an area of more than 600 thousand hectares are under threat. Fires have destroyed almost a third of Ukraine's total forest fund. That is why the All-Ukrainian Environmental League is implementing a pilot project "Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine" with the assistance and support of the U.S. Forest Service International Programs.
Often, the distance from a settlement to a fire and rescue unit of the State Emergency Service of Ukraine (SESU), local or voluntary, is more than 50 kilometers, and accordingly, the waiting time for help from rescuers in the event of a fire can be 40-50 minutes, and long waiting times can lead to significant human and material losses.
SESU experts have calculated that 1307 additional local or voluntary fire protection units need to be created. This will increase the effectiveness of response to forest fires, as reducing the arrival time of rescue units from 5 to 20 minutes (by reducing the radius of departure to 20 kilometers) will reduce the negative consequences and scale of fires.
More information on the project implementation in the following newsletters.

#Створення_громадської_системи_протипожежного_захисту_лісів_в_Україні
#ВЕЛ
#All_Ukrainian_Environmental_League
#United_States_Forest_Service_International_Programs

English below
 
Зважаючи на підвищену небезпеку виникнення лісових пожеж внаслідок військових дій Всеукраїнська екологічна ліга реалізовує пілотний проєкт «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» за сприяння та підтримки Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).
Низова лісова пожежа
Якщо у Вашому населеному пункті ще немає підрозділу добровільної пожежної охорони, його має утворити орган місцевого самоврядування. Коли громада проголосує та ухвалить рішення про добровільний пожежний підрозділ, для його утворення знадобляться:
– пожежний автомобіль (пожежна автоцистерна або інша пристосована для цілей пожежогасіння техніка) – громада може купити самостійно або отримати надлишкову техніку в ДСНС;
– спеціальний одяг – купується за кошти громади, але зараз можливі й інші варіанти залучення коштів. Наприклад, у громадах, що є партнерами проєкту «Створення добровільної пожежної охорони в Україні» в рамках Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs) члени добровільних пожежних громад безоплатно отримають захисний одяг та інше обладнання для реагування на надзвичайні ситуації;
Пожежник
– кошти на утримання добровільної пожежної охорони – витрати на утримання самого депо й оплата комунальних послуг;
– команда з мотивованих місцевих жителів, готових пройти навчання та взяти на себе додаткові обов’язки.
Більше інформації щодо реалізацій проєкту у наступних інформаційних повідомленнях.
 
How to create a fire and rescue units of the voluntary fire service in a settlement
 
Given the increased risk of forest fires as a result of military operations, the All-Ukrainian Environmental League is implementing a pilot project "Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine" with the assistance and support of the U.S. Forest Service International Programs.
If your community does not yet have a voluntary fire protection unit, it should be established by the local government. When the community votes and decides to establish a voluntary fire department, it will need
- a fire truck (fire tanker or other equipment adapted for firefighting purposes)
- the community can buy it on its own or receive surplus equipment from the SES;
- special clothing - purchased at the expense of the community, but other options for raising funds are now possible. For example, in communities that are partners of the U.S. Forest Service International Programs project "Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine" members of volunteer firefighting communities will receive protective clothing and other emergency response equipment free of charge;
- funds for the maintenance of the volunteer fire department - the cost of maintaining the depot itself and paying for utilities;
- a team of motivated local residents who are ready to be trained and take on additional responsibilities.
More information on the project's implementation will be available in the following newsletters.
 
#Створення_громадської_системи_протипожежного_захисту_лісів_в_Україні
#ВЕЛ
#All_Ukrainian_Environmental_League
#United_States_Forest_Service_International_Programs
 

Це найдовший світловий день у році, і триває він близько 16–18 годин, а ніч – найкоротша у році. У 2023 році літнє сонцестояння припадає на 21 червня. Схід Сонця за київським часом настане о 04:47, захід - о 21:14. День триватиме 16 годин 26 хвилин, а ніч - всього 7 годин 34 хвилин.
Розрізняють літнє і зимове сонцестояння. У північній півкулі літнє сонцестояння зазвичай припадає на 20–21 червня і є важливою астрономічною і географічною подією.
Літнє сонцестояння є початком астрономічного літа в північній півкулі. В цей день найбільша тривалість світлового дня, а Сонце підіймається на максимальну висоту над горизонтом у північній півкулі. Упродовж кількох днів після цього моменту полуденні висоти Сонця в небі і тривалість світлового дня лишаються практично незмінними – звідси й назва «сонцестояння». На північному полюсі в цей день Сонце взагалі не заходить, на південному – темна полярна ніч.

День літнього сонцестояння 1
Незважаючи на те, що день сонцестояння вважається початком астрономічного літа, через кілька днів після цієї події Сонце піднімається все нижче над горизонтом, а світловий день починає скорочуватися.

День літнього сонцестоянння 2
З точки зору астрономії, день сонцестояння – це день, коли Земля в своєму орбітальному русі проходить точку літнього сонцестояння (точку на орбіті Землі, в якій кут між напрямом на центр Сонця і на північ земної осі стає мінімальним). А сонцестояння – це, власне, момент проходження вищезгаданої точки на орбіті Землі.
Джерело: сайт ВЕЛ
Фото: сайт ВЕЛ

17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою (World Day to Combat Desertification and Drought). У цей день у 1994 році в Парижі було прийнято Конвенцію ООН про боротьбу з опустелюванням, в рамках якої цей процес розглядається як деградація земель під впливом будь-яких природних чи антропогенних чинників, а не лише утворення пустель як таких. На сьогодні Конвенцію ратифікувало 196 країн світу. Ця дата має на меті привернути увагу до стану агроландшафтів планети. Державам запропоновано присвятити цей день підвищенню інформованості про необхідність міжнародного співробітництва у боротьбі з опустелюванням і наслідками посух, та про хід реалізації Конвенції з боротьби з опустелюванням.

Дно Каховського водосховища

Дно Каховського водосховища


Опустелювання і посухи є одними з найбільш серйозних викликів для сталого розвитку країн, спричиняють істотні проблеми екологічного і соціально-економічного характеру. Сьогодні понад 2 мільярди людей проживають у пустельних або посушливих районах. 90 % цього населення – мешканці держав, що розвиваються. Опустелюванням порушено 2,6 мільярди гектарів землі в усьому світі, що становить 25 % суходолу. Високий ризик деградації земель – у 110 країнах. Щорічно в результаті опустелювання втрачається 12 мільйонів гектарів землі. Через кліматичні зміни Україна переходить у зону надвисоких температур і погодних катаклізмів. Україна відчула загрозу опустелювання понад 40 років тому, коли в південних областях фіксували піщані бурі, втрату певних видів рослин.

Пила буря Тернопільщина

Пилова буря


Всеукраїнська екологічна ліга упродовж багатьох років займається вивченням питання опустелювання в Україні та проводить тематичні заходи спрямовані на інформування населення, органів влади щодо цього питання.
Екоцид російських окупантів на Каховській ГЕС створює ризики опустелювання нових територій!

Олешківські піски

НПП "Олешківські піски"
Каховське водосховище до підриву ГЕС російськими окупантами було одним з найбільших штучно створених водних об’єктів Європи. Його площа – 2155 км², об’єм води складав 18,19 км³. Швидке зникнення води у водосховищі призвело до загибелі великої кількості риби, безхребетних, молюсків, ракоподібних та рідкісних тварин, які жили на цих територіях.

Каховське водосховище 2023

Каховське водосховище до підриву російськими окупантами греблі

У зоні підтоплення опинилися понад 80 населених пунктів. Негативні наслідки цього екоциду, завданого російськими окупантами для довкілля, проявляться на площі не менш як 5000 км² (зона затоплення та зона осушення).
Осушені території будуть вкриті мулами із токсичними речовинами, які осідали на дно водосховища під час тривалого періоду експлуатації. Оскільки Каховське водосховище було побудоване як об’єкт водопостачання для агропромислового комплексу, то дуже велика кількість відходів промисловості, агрохімії, зокрема хлорорганічні сполуки, інсектициди, наприклад, ДДТ, – осіли на дні. Незакріплені рослинністю донні відклади будуть вимиватися дощами, а при висиханні можуть стати джерелом пилових бур.
Всеукраїнська екологічна ліга закликає міжнародні природоохоронні організації до зупинення російського агресора задля збереження майбутнього!
Джерела: сайт ВЕЛ
Фото: сайт ВЕЛ, мережа Інтернет

Розширене засідання Наукової ради ВЕЛ
«Майбутні перспективи розвитку півдня України»
15 червня 2023 року відбулось розширене засідання Наукової ради Всеукраїнської екологічної ліги «Майбутні перспективи розвитку півдня України: Чи варто відновлювати Каховську ГЕС?». Понад 40 профільних науковців, кваліфікованих фахівців в природоохоронній галузі, громадських активістів та керівників обласних організацій ВЕЛ долучились до зустрічі. Під час дискусії було зауважено, що одним з першочергових завдань є ґрунтовна екологічна оцінка впливу техногенної катастрофи на довкілля півдня України.

3

5
Швидке зникнення води у водосховищі, внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС російськими окупантами, призвело до загибелі значної кількості риби, безхребетних, молюсків, ракоподібних та рідкісних тварин, які жили на цих територіях. Затоплення складів хімікатів, сміттєзвалищ, підприємств та житлових масивів призвело до значного забруднення водних потоків токсичними речовинами.

1

7
Обговорення цієї складної теми базувалось на основі кращих європейських практик та міжнародних природоохоронних актів у сфері охорони довкілля. Важливий акцент був на Концепції збалансованого розвитку, яка передбачає баланс між трьома основними складовими: економічною, соціальною та екологічною. Також обговорювались ризики для довкілля від відновлення роботи Каховської ГЕС.

9

2
Експерти ВЕЛ та залучені науковці висловили спільну позицію, яка полягає у врахуванні екологічної складової під час відновлення півдня України за відмови від застарілих технологій та повторного знищення ландшафтів України від затоплення для відновлення «енергетичного монстра» – Каховської ГЕС!
Детальніше про аргументи та шкоду для довкілля від відновлення роботи Каховської ГЕС у наступних інформаційних повідомленнях.

9
#НІ_відновленню_Каховського_водосховища
#Зелений_Південь
#russialsATerroristState
Extended meeting of the WEL Scientific Council
"Future prospects for the development of southern Ukraine"
On 15 June 2023, an expanded meeting of the Scientific Council of the Ukrainian Ecological League "Future Prospects for the Development of Southern Ukraine: Should Kakhovka HPP be restored?". More than 40 relevant scientists, qualified specialists in the environmental field, public activists and heads of regional AUEL organisations joined the meeting. During the discussion, it was noted that one of the top priorities is a thorough environmental assessment of the impact of the man-made disaster on the environment of southern Ukraine.
The rapid disappearance of water in the reservoir as a result of the undermining of the Kakhovka hydroelectric power station dam by the Russian occupiers led to the death of a significant number of fish, invertebrates, mollusks, crustaceans and rare animals living in these areas. The flooding of chemical warehouses, landfills, businesses and residential areas has led to significant toxic pollution of waterways.
The discussion of this complex topic was based on the best European practices and international environmental regulations. An important emphasis was placed on the Concept of Sustainable Development, which envisages a balance between three main components: economic, social and environmental. The risks to the environment from the restart of the Kakhovka HPP were also discussed.
The WEL experts and involved scientists expressed a common position, which is to take into account the environmental component during the restoration of southern Ukraine, while abandoning outdated technologies and re-destroying the landscapes of Ukraine from flooding to restore the "energy monster" - Kakhovka HPP!
Read more about the arguments and environmental damage from the restoration of Kakhovka HPP in the following newsletters.

English below
#НІ_відновленню_Каховського_водосховища #Зелений_Південь #russialsATerroristStateОлексій Бурковський, голова Донецької ОО ВЕЛ, зауважив, що дискусія про контрольований поступовий спуск всіх водосховищ Дніпровського каскаду триває понад 30 років. Якби ці заходи були вжиті раніше, зокрема для Каховського водосховища, то сьогоднішньої катастрофи можна було б уникнути! Давайте думати про майбутнє – у нас є ще 5 водосховищ, а ще варто не забувати про страшну кількість водосховищ на малих та середніх річках. Щодо економічної складової – ніхто не добудовував 4 енергоблок Чорнобильської АЕС після аварії, хоча і там можна було знайти економічне обґрунтовування. Давайте відходити від технологій 50-х років минулого століття, вони абсолютно не підходять для нинішніх умов. Варто знайти більш дешевші та менш шкідливі способи здійснення водозоборів для населення та промисловості. Якщо говорити про юридично-політичний аспект: коли йде мова про Водну Рамкову Директиву ЄС – це не тільки про воду, це про збереження біорізноманіття – є Стратегія біорізноманіття ЄС до 2030 року «Повернення Природи у наше життя». У пункті 2.2.7. цього документу зазначено: «Відновлення прісноводих екосистем»: «Для досягнення цілей Водної Рамкової Директиви потрібно докласти більших зусиль для відновлення прісноводних екосистем та природних функцій річок. Це можна зробити, усунувши або відкоригувавши бар’єри, які перешкоджають проходженню мігруючих видів риб та збільшують потік води та осадових порід (мулу, осаду). Щоб втілити це в життя, щонайменше 25 000 км річок будуть відновлені до стану вільнопротікаючих до 2030 шляхом усунення, насамперед, застарілих бар’єрів та відновлення заплав та земель водно-болотних угідь».
У Водній стратегії України у період до 2030 року у цілі 3, зазначено: «Забезпечення необхідної кількості водних ресурсів для відновлення та оздоровлення водних екосистем і досягнення стійкого водозабору та водопостачання» – «протяжність русел малих річок, на яких відновлено проточність, кілометрів: щороку починаючи з 2025 року передбачається відновлення не менше 5 кілометрів». Порівняно з європейською стратегії в Україні за більший період часу планують відновити у 500 разів менше річок.
Водна стратегія України потребує кардинального перегляду. Відновлення Каховського водосховища є недоцільним. Проблемними питаннями стає консервація та рекультивація земель, та підбір рослин для засівання дна, щоб уникнути пилових бур. Відновлювати ГЕС не потрібно!
Детальніше на ютубі ВЕЛ:https://www.youtube.com/watch?v=envJrLN_suU 
Commentary of the Head of the Donetsk NGO AUEL on the environmental damage caused by the restoration of the Kakhovka reservoir
#No_to_restoration_of_Kakhovka_reservoir #Green_South #russialsATerroristState
Oleksii Burkovskyi, Head of the Donetsk NGO AUEL, noted that the discussion on the controlled gradual release of all reservoirs of the Dnipro cascade has been going on for over 30 years. If these measures had been taken earlier, in particular for the Kakhovka reservoir, today's disaster could have been avoided! Let's think about the future - we have 5 more reservoirs, and we should not forget about the terrible number of reservoirs on small and medium-sized rivers. As for the economic component, no one completed Unit 4 of the Chornobyl NPP after the accident, although there was an economic justification for it. Let's move away from the technologies of the 50s of the last century, they are absolutely not suitable for the current conditions. It is necessary to find cheaper and less harmful ways of water collection for the population and industry. Speaking about the legal and political aspect, when it comes to the EU Water Framework Directive, it is not only about water, it is about biodiversity conservation - there is the EU Biodiversity Strategy 2030 "Bringing Nature Back into Our Lives". Paragraph 2.2.7 of this document states: "Restoring freshwater ecosystems": "In order to achieve the objectives of the Water Framework Directive, greater efforts are needed to restore freshwater ecosystems and the natural functions of rivers. This can be done by removing or adjusting barriers that impede the passage of migratory fish species and increase the flow of water and sediment (silt, sediment). To make this happen, at least 25,000 km of rivers will be restored to free-flowing status by 2030 by removing, first and foremost, obsolete barriers and restoring floodplains and wetland lands."
The Water Strategy of Ukraine until 2030 states in its goal 3: "Ensuring the necessary amount of water resources to restore and improve aquatic ecosystems and achieve sustainable water intake and supply" - "the length of small river channels where flow is restored, kilometres: at least 5 kilometres are expected to be restored annually starting in 2025". Compared to the European strategy, Ukraine plans to restore 500 times fewer rivers over a longer period of time.
Ukraine's water strategy needs to be radically revised. Restoration of the Kakhovka Reservoir is inappropriate. The conservation and reclamation of land and the selection of plants for sowing the bottom to avoid dust storms are becoming problematic. There is no need to restore hydroelectric power plants!

#НІ_відновленню_Каховського_водосховища #Зелений_Південь #russialsATerroristState

Сергій Размєтаєв, кандидат юридичних наук, голова Харківської ОО ВЕЛ, наголосив на важливості констатації факту підриву Каховської ГЕС як екоциду! Він звернув увагу на двох основних складових:
– екологічній: проєкт зарегулювання русла р. Дніпро є негативним для довкілля, а штучний ландшафт не має такої стійкості, як природний.
– соціально-економічній: водосховище було для обслуговування промислового комплексу, який є технологічного застрілим, а масштаби виробництва орієнтовані ще на радянський ринок. Виникає питання чи потрібно відновлювати цих «металевих» гігантів?
Каховка – жах для Азовського моря. Запорізька АЕС має достатню кількість води для охолодження при роботі у «заглушеному стані», а запаси води можна поповнювати з Дніпра. Однією з проблем ЗАЕС є найбільший склад радіоактивних відходів, термін експлуатації, яких закінчився ще у 1995 році. Відновлення Каховської ГЕС принесе шкоду довкіллю!
Детальніше на ютубі ВЕЛ:https://www.youtube.com/watch?v=7aR_hk3gyUc
Commentary of the Head of the Kharkiv NGO VEL on environmental and socio-economic aspects of the Kakhovka Reservoir functioning
#No_to_restoration_of_Kakhovka_reservoir #Green_South #russialsATerroristState
Serhii Razmetaiev, PhD in Law, Head of Kharkiv NGO VEL, stressed the importance of stating the fact of the Kakhovka hydroelectric power station explosion as an ecocide! He drew attention to two main components:
- Environmental: the project to regulate the Dnipro riverbed is negative for the environment, and the artificial landscape is not as sustainable as the natural one.
- socio-economic: the reservoir was built to serve an industrial complex that is technologically outdated, and the scale of production is oriented towards the Soviet market. The question arises whether these "metal" giants need to be restored.
Kakhovka is a nightmare for the Sea of Azov. Zaporizhzhia NPP has enough water for cooling when it is in a "shutdown" state, and water reserves can be replenished from the Dnipro. One of the problems at ZNPP is its largest radioactive waste storage facility, which expired in 1995. Restoration of Kakhovka HPP will harm the environment!

Про Національний атлас України, як фундаментальне джерело для оцінки стану довкілля Півдня
English below
#НІ_відновленню_Каховського_водосховища #Зелений_Південь #russialsATerroristState
Леонід Руденко, доктор географічних наук, професор, академік НАН України, зазначив що це величезна катастрофа, нам необхідно володіти значною кількістю інформації для оцінки збитків, такий пластом інформації є Національний атлас України. Це фундаментальне видання, в якому є розкритим питання формування території України, історичні аспекти, всі дані про населення, про економіку, про різні види ресурсів, в тому числі величезний блок інформації про охорону навколишнього середовища, дані про флору та фауну, ґрунтовий покрив. Це може стати першим поштовхом для оцінювання збитків використати цю інформацію, Інститут географії НАН України готовий надати електронні примірники видання.
Детальніше на ютубі ВЕЛ:https://www.youtube.com/watch?v=N7tcZtgj8MQ
On the National Atlas of Ukraine as a fundamental source for assessing the state of the environment in the South
#No_to_restoration_of_Kakhovka_reservoir #Green_South #russialsATerroristState
Leonid Rudenko, Doctor of Geographical Sciences, Professor, Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine, noted that this is a huge disaster, we need to have a significant amount of information to assess the damage, and the National Atlas of Ukraine is such a layer of information. This is a fundamental publication that covers the formation of Ukraine's territory, historical aspects, all data on the population, the economy, various types of resources, including a huge block of information on environmental protection, data on flora and fauna, and soil cover. This may be the first impetus for damage assessment to use this information, and the Institute of Geography of the National Academy of Sciences of Ukraine is ready to provide electronic copies of the publication.
For more information, see the All-Ukrainian Environmental League's YouTube channel:https://www.youtube.com/watch?v=N7tcZtgj8MQ

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи