Неділя 14 лип. 2024

English below
#НІ_відновленню_Каховського_водосховища #Зелений_Південь #russialsATerroristStateОлексій Бурковський, голова Донецької ОО ВЕЛ, зауважив, що дискусія про контрольований поступовий спуск всіх водосховищ Дніпровського каскаду триває понад 30 років. Якби ці заходи були вжиті раніше, зокрема для Каховського водосховища, то сьогоднішньої катастрофи можна було б уникнути! Давайте думати про майбутнє – у нас є ще 5 водосховищ, а ще варто не забувати про страшну кількість водосховищ на малих та середніх річках. Щодо економічної складової – ніхто не добудовував 4 енергоблок Чорнобильської АЕС після аварії, хоча і там можна було знайти економічне обґрунтовування. Давайте відходити від технологій 50-х років минулого століття, вони абсолютно не підходять для нинішніх умов. Варто знайти більш дешевші та менш шкідливі способи здійснення водозоборів для населення та промисловості. Якщо говорити про юридично-політичний аспект: коли йде мова про Водну Рамкову Директиву ЄС – це не тільки про воду, це про збереження біорізноманіття – є Стратегія біорізноманіття ЄС до 2030 року «Повернення Природи у наше життя». У пункті 2.2.7. цього документу зазначено: «Відновлення прісноводих екосистем»: «Для досягнення цілей Водної Рамкової Директиви потрібно докласти більших зусиль для відновлення прісноводних екосистем та природних функцій річок. Це можна зробити, усунувши або відкоригувавши бар’єри, які перешкоджають проходженню мігруючих видів риб та збільшують потік води та осадових порід (мулу, осаду). Щоб втілити це в життя, щонайменше 25 000 км річок будуть відновлені до стану вільнопротікаючих до 2030 шляхом усунення, насамперед, застарілих бар’єрів та відновлення заплав та земель водно-болотних угідь».
У Водній стратегії України у період до 2030 року у цілі 3, зазначено: «Забезпечення необхідної кількості водних ресурсів для відновлення та оздоровлення водних екосистем і досягнення стійкого водозабору та водопостачання» – «протяжність русел малих річок, на яких відновлено проточність, кілометрів: щороку починаючи з 2025 року передбачається відновлення не менше 5 кілометрів». Порівняно з європейською стратегії в Україні за більший період часу планують відновити у 500 разів менше річок.
Водна стратегія України потребує кардинального перегляду. Відновлення Каховського водосховища є недоцільним. Проблемними питаннями стає консервація та рекультивація земель, та підбір рослин для засівання дна, щоб уникнути пилових бур. Відновлювати ГЕС не потрібно!
Детальніше на ютубі ВЕЛ:https://www.youtube.com/watch?v=envJrLN_suU 
Commentary of the Head of the Donetsk NGO AUEL on the environmental damage caused by the restoration of the Kakhovka reservoir
#No_to_restoration_of_Kakhovka_reservoir #Green_South #russialsATerroristState
Oleksii Burkovskyi, Head of the Donetsk NGO AUEL, noted that the discussion on the controlled gradual release of all reservoirs of the Dnipro cascade has been going on for over 30 years. If these measures had been taken earlier, in particular for the Kakhovka reservoir, today's disaster could have been avoided! Let's think about the future - we have 5 more reservoirs, and we should not forget about the terrible number of reservoirs on small and medium-sized rivers. As for the economic component, no one completed Unit 4 of the Chornobyl NPP after the accident, although there was an economic justification for it. Let's move away from the technologies of the 50s of the last century, they are absolutely not suitable for the current conditions. It is necessary to find cheaper and less harmful ways of water collection for the population and industry. Speaking about the legal and political aspect, when it comes to the EU Water Framework Directive, it is not only about water, it is about biodiversity conservation - there is the EU Biodiversity Strategy 2030 "Bringing Nature Back into Our Lives". Paragraph 2.2.7 of this document states: "Restoring freshwater ecosystems": "In order to achieve the objectives of the Water Framework Directive, greater efforts are needed to restore freshwater ecosystems and the natural functions of rivers. This can be done by removing or adjusting barriers that impede the passage of migratory fish species and increase the flow of water and sediment (silt, sediment). To make this happen, at least 25,000 km of rivers will be restored to free-flowing status by 2030 by removing, first and foremost, obsolete barriers and restoring floodplains and wetland lands."
The Water Strategy of Ukraine until 2030 states in its goal 3: "Ensuring the necessary amount of water resources to restore and improve aquatic ecosystems and achieve sustainable water intake and supply" - "the length of small river channels where flow is restored, kilometres: at least 5 kilometres are expected to be restored annually starting in 2025". Compared to the European strategy, Ukraine plans to restore 500 times fewer rivers over a longer period of time.
Ukraine's water strategy needs to be radically revised. Restoration of the Kakhovka Reservoir is inappropriate. The conservation and reclamation of land and the selection of plants for sowing the bottom to avoid dust storms are becoming problematic. There is no need to restore hydroelectric power plants!

теги

#НІ_відновленню_Каховського_водосховища #Зелений_Південь #russialsATerroristState

Сергій Размєтаєв, кандидат юридичних наук, голова Харківської ОО ВЕЛ, наголосив на важливості констатації факту підриву Каховської ГЕС як екоциду! Він звернув увагу на двох основних складових:
– екологічній: проєкт зарегулювання русла р. Дніпро є негативним для довкілля, а штучний ландшафт не має такої стійкості, як природний.
– соціально-економічній: водосховище було для обслуговування промислового комплексу, який є технологічного застрілим, а масштаби виробництва орієнтовані ще на радянський ринок. Виникає питання чи потрібно відновлювати цих «металевих» гігантів?
Каховка – жах для Азовського моря. Запорізька АЕС має достатню кількість води для охолодження при роботі у «заглушеному стані», а запаси води можна поповнювати з Дніпра. Однією з проблем ЗАЕС є найбільший склад радіоактивних відходів, термін експлуатації, яких закінчився ще у 1995 році. Відновлення Каховської ГЕС принесе шкоду довкіллю!
Детальніше на ютубі ВЕЛ:https://www.youtube.com/watch?v=7aR_hk3gyUc
Commentary of the Head of the Kharkiv NGO VEL on environmental and socio-economic aspects of the Kakhovka Reservoir functioning
#No_to_restoration_of_Kakhovka_reservoir #Green_South #russialsATerroristState
Serhii Razmetaiev, PhD in Law, Head of Kharkiv NGO VEL, stressed the importance of stating the fact of the Kakhovka hydroelectric power station explosion as an ecocide! He drew attention to two main components:
- Environmental: the project to regulate the Dnipro riverbed is negative for the environment, and the artificial landscape is not as sustainable as the natural one.
- socio-economic: the reservoir was built to serve an industrial complex that is technologically outdated, and the scale of production is oriented towards the Soviet market. The question arises whether these "metal" giants need to be restored.
Kakhovka is a nightmare for the Sea of Azov. Zaporizhzhia NPP has enough water for cooling when it is in a "shutdown" state, and water reserves can be replenished from the Dnipro. One of the problems at ZNPP is its largest radioactive waste storage facility, which expired in 1995. Restoration of Kakhovka HPP will harm the environment!

теги

Про Національний атлас України, як фундаментальне джерело для оцінки стану довкілля Півдня
English below
#НІ_відновленню_Каховського_водосховища #Зелений_Південь #russialsATerroristState
Леонід Руденко, доктор географічних наук, професор, академік НАН України, зазначив що це величезна катастрофа, нам необхідно володіти значною кількістю інформації для оцінки збитків, такий пластом інформації є Національний атлас України. Це фундаментальне видання, в якому є розкритим питання формування території України, історичні аспекти, всі дані про населення, про економіку, про різні види ресурсів, в тому числі величезний блок інформації про охорону навколишнього середовища, дані про флору та фауну, ґрунтовий покрив. Це може стати першим поштовхом для оцінювання збитків використати цю інформацію, Інститут географії НАН України готовий надати електронні примірники видання.
Детальніше на ютубі ВЕЛ:https://www.youtube.com/watch?v=N7tcZtgj8MQ
On the National Atlas of Ukraine as a fundamental source for assessing the state of the environment in the South
#No_to_restoration_of_Kakhovka_reservoir #Green_South #russialsATerroristState
Leonid Rudenko, Doctor of Geographical Sciences, Professor, Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine, noted that this is a huge disaster, we need to have a significant amount of information to assess the damage, and the National Atlas of Ukraine is such a layer of information. This is a fundamental publication that covers the formation of Ukraine's territory, historical aspects, all data on the population, the economy, various types of resources, including a huge block of information on environmental protection, data on flora and fauna, and soil cover. This may be the first impetus for damage assessment to use this information, and the Institute of Geography of the National Academy of Sciences of Ukraine is ready to provide electronic copies of the publication.
For more information, see the All-Ukrainian Environmental League's YouTube channel:https://www.youtube.com/watch?v=N7tcZtgj8MQ

теги

Дані дистанційного зондування Землі, як метод підтвердження підриву ГЕС російськими окупантами
#НІ_відновленню_Каховського_водосховища #Зелений_Південь #russialsATerroristState
English below

Василь Петрук, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою екології, хімії та технологій захисту довкілля Вінницького національного технічного університету, зазначив, що це масштабна екологічна катастрофа, в зоні лиха опинились понад 16 000 людей, та близько 80 населених пунктів можуть бути затоплені внаслідок теракту. Для переконання міжнародної спільноти у тому, що саме російські військові підірвали греблю, можна використовувати дані дистанційного знімання Землі. За супутниковими даними було зафіксовано потужний тепловий спалах за декілька секунд до вибуху, виявлений за допомогою інфрачервононих сенсорів супутників. Це означає, що Каховську ГЕС було підірвано зсередини окупантами. Відновлення машинної зали Каховського ГЕС є недоцільним, варто відновити греблю, щоб регулювати природний стік Дніпра на висоті 3–5 метрів. Також, необхідно моделювати наслідки ситуації, зробити стратегічну екологічну оцінку впливу на довкілля.
Детальніше на ютубі ВЕЛ:https://www.youtube.com/watch?v=veSWFR8pVLE

Earth remote sensing data as a method of confirming the undermining of hydroelectric power plants by Russian occupiers
#No_to_restoration_of_Kakhovka_reservoir #Zelenyi_South #russialsATerroristState
Vasyl Petruk, Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Ecology, Chemistry and Environmental Protection Technologies at Vinnytsia National Technical University, said that this is a large-scale environmental disaster, with more than 16,000 people in the disaster zone and about 80 settlements likely to be flooded as a result of the terrorist attack. Remote sensing data can be used to convince the international community that it was the Russian military that blew up the dam. Satellite data showed a powerful heat flash a few seconds before the explosion, detected by infrared satellite sensors. This means that Kakhovka HPP was blown up from the inside by the occupiers. Restoring the engine room of the Kakhovka HPP is impractical; it is necessary to restore the dam to regulate the natural flow of the Dnipro at a height of 3-5 metres. It is also necessary to model the consequences of the situation and make a strategic environmental impact assessment.
More details on the YouTube channel of the All-Ukrainian Environmental League:https://www.youtube.com/watch?v=veSWFR8pVLE 

теги
#НІ_відновленню_Каховського_водосховища #Зелений_Південь #russialsATerroristState
Степан Вадзюк, голова Тернопільської ОО ВЕЛ, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізіології з основами біоетики та біобезпеки Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського, наголосив на загрозах для здоров’я населення, які спричинили російські окупанти підривом Каховської ГЕС. 
Зараз ми збираємо різноманітні факти про злочини росії, до них варто доєднати і сам факт будівництва Каховської ГЕС. Тоді було затоплено понад 15 тисяч українців, значні території та історичні пам’ятки. Другий факт екоциду – підрив Дніпровської греблі у в 1940-х роках. 
Зараз продовжувався геноцид українського народу. Підрив греблі Каховської ГЕС – це один факт екоциду. З медичного аспекту – ймовірне виникнення інфекційних захворювання, окрім холери, можуть швидко поширитись гострі кишкові інфекцій. Туші загиблих тварини під впливом температур почнуть перегнивати. Утвориться значна кількість органіки (рештки тварин, кістки). Саме тому важливим питанням є утилізація цієї маси на ветсанзаводах. Важливо популяризувати міжнародний досвід поводження з гідроелектростанціями, тобто мінімізувати їх. Південь – це Сонце і вітер, які могли б давати б більшу впевненість з точки зору відновлювальної енергетики. 
Детальніше на ютубі ВЕЛ: https://www.youtube.com/watch?v=1fv4OL49Fk4 
 
Sanitary and hygienic aspects of the occupiers' ecocide at the Kakhovka HPP
#No_to_restoration_of_Kakhovka_reservoir #Zelenyi_South #russialsATerroristState
Stepan Vadziuk, Head of the Ternopil Regional Organisation of the All-Ukrainian Ecological League, Doctor of Medicine, Professor, Head of the Department of Physiology with the Basics of Bioethics and Biosafety at the Gorbachevsky Ternopil State Medical University, emphasised the threats to public health caused by the Russian occupiers by blowing up the Kakhovka HPP. 
"We are currently collecting various facts about Russia's crimes, and we should add the fact of the construction of the Kakhovka hydroelectric power station. At that time, more than 15,000 Ukrainians, significant territories and historical monuments were flooded. The second fact of ecocide was the blowing up of the Dnipro Dam in the 1940s. 
The genocide of the Ukrainian people continued. The blowing up of the Kakhovka hydroelectric power station dam is one fact of ecocide. From the medical point of view, there is a possibility of infectious diseases, in addition to cholera, acute intestinal infections can spread quickly. The carcasses of dead animals will begin to rot under the influence of temperature. A significant amount of organic matter (animal remains, bones) will be formed. That is why it is important to dispose of this mass at veterinary plants. It is important to promote international experience in dealing with hydroelectric power plants, i.e. minimising them. The south is the sun and wind, which could give more confidence in terms of renewable energy. 
More details on the YouTube channel of the Ukrainian Environmental League: https://www.youtube.com/watch?v=1fv4OL49Fk4 
теги

English below
#НІ_відновленню_Каховського_водосховища #Зелений_Південь #russialsATerroristState
Ольга Гелевера, кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та геоекології Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка, голова Наукової Ради Кіровоградської ОО ВЕЛ, наголосила на важливості інформування міжнародної спільноти про негативні наслідки для навколишнього середовища внаслідок екоциду на Каховській ГЕС. Водосховища на річках мають негативний вплив на природні екосистеми, оскільки це призводить до замулення русел водних потоків, посилює процеси евтрофікації, та не існує механізмів щодо їх очищення.
Більше 2 000 км2 земель водосховища, за зміни господарського призначення зможуть приносити прибуток. Відсутність водосховища дозволить відновити популяції цінних видів риб, зокрема осетрових. Води в Дніпрі не буде менше, якщо не буде водосховища, його стік може збільшиться на 1,8 км3 води, які раніше втрачались через випаровування з водного дзеркала Каховського водосховища. Можливо забезпечити водою південь України за використання нових технологій. Каховську ГЕС не потрібно відновлювати!
Детальніше на ютубі ВЕЛ:https://www.youtube.com/watch?v=YrtYylgwWqc


Arguments against the restoration of the Kakhovka hydroelectric power station
#No_to_restoring_the_Kakhovka_reservoir #Zelenyi_South #russialsATerroristState
Olha Helevera, PhD in Geography, Associate Professor of the Department of Geography and Geoecology at the V. Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, Head of the Scientific Council of the Kirovohrad Oblast AUEL, stressed the importance of informing the international community about the negative environmental consequences of the ecocide at the Kakhovka HPP. Reservoirs on rivers have a negative impact on natural ecosystems, as they lead to siltation of water courses, intensify eutrophication processes, and there are no mechanisms for their cleaning.
More than 2,000 km2 of the reservoir's land could generate income if the economic purpose of the reservoir is changed. The absence of the reservoir will allow for the restoration of populations of valuable fish species, including sturgeon. There will be no less water in the Dnipro River if there is no reservoir, its flow may increase by 1.8 km3 of water that was previously lost due to evaporation from the water mirror of the Kakhovka reservoir. It is possible to provide water to the south of Ukraine using new technologies. Kakhovka HPP does not need to be restored!
More details on AUEL's YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=YrtYylgwWqc

теги

English below
#НІ_відновленню_Каховського_водосховища #Зелений_Південь #russialsATerroristState
Алла Прищепа, доктор сільськогосподарських наук, професор, директор Навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою Національного університету водного господарства та природокористування, голова Рівненської ОО ВЕЛ, зазначила що підрив греблі Каховської ГЕС поставив для України багато питань для вирішення. Нам необхідно розвивати нову «зелену» Україну та відходити від ролі аграрної країни, яка з кожною тонною зерна втрачає чорноземи та воду!
Важливо відновлювати землі та проводити ґрунтовні геоекологічні та гідрологічні дослідження. Вимальовуючи стратегію розвитку південного розвитку регіону нам потрібно враховувати екологічну складову!
Гідроенергетика так, як і атомна енергетика спричиняє загрози для національної безпеки України. Рівненська ОО ВЕЛ виступає проти відновлення Каховської ГЕС!
Детальніше на ютубі ВЕЛ:https://www.youtube.com/watch?v=ekd5y3SL7kA


Commentary by the head of the Rivne regional branch of the All-Ukrainian Ecological League on the prospects for "green" restoration of the south of Ukraine


#NO_to_restoration_of_Kakhovka_reservoir #Green_South #russialsATerroristState
Alla Pryschepa, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Director of the Educational and Research Institute of Agroecology and Land Management of the National University of Water and Environmental Engineering, Head of the Rivne Regional Branch of the All-Ukrainian Ecological League, noted that the undermining of the Kakhovka hydroelectric power station dam has raised many issues for Ukraine to address. "We need to develop a new 'green' Ukraine and move away from being an agrarian country that loses black soil and water with every tonne of grain!
It is important to restore the land and conduct in-depth geo-environmental and hydrological studies. We need to take into account the environmental component when drawing up a strategy for the southern development of the region!
Hydropower, like nuclear power, poses a threat to Ukraine's national security. Rivne NGO AUEL opposes the restoration of the Kakhovka HPP!
More details on the YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=ekd5y3SL7kA

теги
English below
Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги наголосила на масштабності катастрофи внаслідок підриву Каховської ГЕС російськими військами. До річки Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн мастила із ризиком подальшого витоку ще більшого обсягу. Під загрозою знищення опинились 333 види тварин і рослин, які мають різний природоохоронний статус, та 25 типів оселищ. Україна може втратити назавжди унікальні природні ландшафти – це території національних природних парків «Нижньодніпровський», «Великий Луг», «Кам’янська Січ», «Білобережжя Святослава». Загалом 9 об’єктів Смарагдової мережі (Дніпробузький лиман, Чорноморський біосферний резерват, Олешківські піски) та 5 Рамсарських угідь – потенційно перебувають у зоні ураження. Після підриву окупантами дамби Каховського водосховища тисячі тонн прісної води надходять у Чорне море. Водні потоки разом з токсичними речовини, каналізаційними стоками, сміттям, трупами тварин досягли морського узбережжя. Всеукраїнська екологічна ліга та її Корсунь-Шевченківський районний осередок понад 15 років опікуються екологічним станом Росі. Експерти ВЕЛ неодноразово наголошували, що надзвичайно важливим фактором для забезпечення нормального санітарного стану та кисневого водообміну водосховищ є постійні санітарні попуски води з-під заставок гребель, тобто з придонних шарів, як це робилося до передачі ГЕС в оренду. Також, вона підсумувала думки експертів та оголосила про проведення міжнародної науково-практичної конференції з широким залученням громадських організацій та науковців щодо висвітлення збитків, завданих довкіллю внаслідок підриву Каховської ГЕС. Детальніше на ютубі ВЕЛ: https://www.youtube.com/watch?v=-hWOEgRWEFE
Future prospects for the development of southern Ukraine: Should the Kakhovka HPP be restored?
#No_to_restoring_Kakhovka_reservoir #Green_South #russialsATerroristState
Tetyana Tymochko, Head of the All-Ukrainian Environmental League, emphasised the scale of the disaster caused by the explosion of the Kakhovka hydroelectric power station by Russian troops. At least 150 tonnes of oil got into the Dnipro River, with the risk of further leakage of even more. A total of 333 species of animals and plants with different conservation statuses and 25 habitat types are under threat of extinction. Ukraine may lose unique natural landscapes forever, including the territories of the Nizhnodniprovsky, Velykyi Luh, Kamianska Sich, and Sviatoslav's Biloberezhzhia national parks. In total, 9 sites of the Emerald Network (Dnipro Estuary, Black Sea Biosphere Reserve, Oleshky Sands) and 5 Ramsar sites are potentially in the affected area. After the occupiers blew up the dam of the Kakhovka Reservoir, thousands of tonnes of fresh water flowed into the Black Sea. The water flows, along with toxic substances, sewage, garbage, and animal corpses, reached the sea coast. The All-Ukrainian Environmental League and its Korsun-Shevchenkivskyi district branch have been concerned about the environmental state of the Rosa River for over 15 years. WEL experts have repeatedly stressed that an extremely important factor in ensuring the normal sanitary condition and oxygen water exchange of reservoirs is the constant sanitary water releases from under the dams' backwalls, i.e. from the bottom layers, as it was done before the lease of the hydroelectric power station. She also summarised the experts' opinions and announced an international scientific and practical conference with the wide involvement of NGOs and scientists to highlight the environmental damage caused by the Kakhovka HPP explosion. More details on YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=-hWOEgRWEFE
теги
Всеукраїнська екологічна ліга активно працює над збереженням довкілля, формуванням засад збалансованого (сталого) розвитку, формуванням нового природоохоронного світогляду, підвищенням рівня екологічної освіти та культури громадян. Україна переживає тяжкі часи, спричинені російською агресією, яка нанесла значну шкоду не тільки людям, але й інфраструктурі країни.
Одним з секторів, які постраждали внаслідок війни, були бібліотеки. Вони є не тільки місцем збереження культурної спадщини та знань, але й центрами соціального та освітнього розвитку. Бібліотеки відіграють важливу роль у формуванні свідомого суспільства та підтримці освіти. Багато з них були пошкоджені або знищені, цінні книжкові фонди були втрачені, а доступ до культурного надбання став обмеженим.
бібліотека 1
ВЕЛ усвідомлює важливість бібліотек у суспільстві та їхньої ролі в забезпеченні освіти та доступу до знань. Тому ми маємо місію допомогти постраждалим бібліотекам відновитися та продовжувати надавати доступ до літератури та інформації. Ми дбаємо про поповнення бібліотечних фондів екологічною літературою, написаною українською мовою. Такі поповнення допоможуть відродженню громад та зміцненню освітніх структур в Україні.
1
Всеукраїнська екологічна ліга вже здійснила розсилку в бібліотеки Харківської, Чернігівської, Сумської та Київської областей, які постраждали від російської агресії:
Харківська область
1. Балаклійська ТГ
2. Великобурлуцька ТГ
3. Дергачівська ТГ
4. Борівська ТГ
5. Малоданилівська ТГ
6. Золочівська ТГ
7. Печенізька ТГ
8. Чкаловська ТГ
9. Шевченківська ТГ
10. Ізюмська ТГ
11. Савинська ТГ
12. Оскільська ТГ
13. Куньєвська ТГ
14. Роганська ТГ
15. Новопокровська ТГ
16. Слобожанська ТГ
17. Харківська обласна універсальна наукова бібліотека
Чернігівська область
1. Холминська ПБ
2. Батуринська ПБ
3. Дмитрівська ТГ
4. Комарівська ПБ
5. Лосинівська ТГ
6. Макіївська ПБ
7. Новобасанська ТГ
8. Плисківська ПБ
9. Новгород-Сіверська міська бібліотека
10. Понорницька ТГ
11. Семенівська ЦБС
12. Ладанська ТГ
13. Малодівицька ТГ
14. Яблунівська ТГ
15. Березнянська ТГ
16. Гончарівська ТГ
17. Городнянська ЦБС
18. Іванівська ПБ
19. Киїнська ПБ
20. Кіптівська ПБ
21. Любецька ТГ
22. Ріпкинська бібліотека для дорослих
23. Седнівська ТГ
24. Тупичівська ТГ
25. Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка
26. Наукова бібліотека Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
Сумська область
1. Комунальний заклад Сумської обласної ради «Сумська обласна універсальна наукова бібліотека»
2. Комунальний заклад Білопільської міської ради «Білопільська публічна бібліотека імені Олександра Олеся»
3. Комунальний заклад «Великописарівська публічна бібліотека» Великописарівської селищної ради
4. Ворожбянська міська бібліотека № 2 Ворожбянської міської ради
5. Комунальна установа «Глухівська публічна бібліотека» Глухівської міської ради
6. Комунальний заклад «Публічна бібліотека імені С. І. Пономарьова» Конотопської міської територіальної громади
7. Комунальний заклад «Краснопільська публічна бібліотека» Краснопільської селищної ради
8. Комунальний заклад «Лебединська центральна міська бібліотека» виконкому Лебединської міської ради
9. Комунальний заклад «Публічна бібліотека» Миропільської сільської ради
10. Комунальний заклад «Недригайлівська публічна бібліотека» Недригайлівської селищної ради
11. Комунальний заклад «Охтирська публічна бібліотека» Охтирської міської ради
12. Путивльська центральна бібліотека відділу культури, молоді, спорту та інформаційної політики виконавчого комітету Путивльської міської ради
13. Відділ культури Річківської сільської ради
14. Комунальний заклад Роменської міської ради Роменська бібліотека імені Йосипа Дудки
15. Комунальний заклад «Середино-Будська публічна бібліотека» Середино-Будської міської ради
16. Комунальний заклад Тростянецької міської ради «Тростянецька публічна бібліотека»
17. Хотінська селищна бібліотека Хотінської селищної ради
18. Комунальний заклад «Шалигинська публічна бібліотека» Шалигинської селищної ради
19. Комунальний заклад Шосткинської міської ради «Шосткинська міська ЦБС»
20. Кияницька сільська бібліотека Юнаківської територіальної громади.
Київська область
1. (Баришівська ТГ) Бібліотека-філіал
2. (Бишівська ТГ) Бишівська сільська бібліотека
3. (Бородянська ТГ) Загальцівська сільська бібліотека
4. Бородянська центральна бібліотека
5. Ірпінська міська публічна бібліотека імені Максима Рильського Ірпінської міської ради
6. (Бучанська ТГ) Філія Публічної бібліотеки БМТГ
7. Філія Публічної бібліотеки БМТГ
8. Філія Публічної бібліотеки БМТГ
9. (Димерська ТГ) Абрамівська сільська бібліотека,
10. Демидівська сільська бібліотека
11. Катюжанська сільська бібліотека
12. Козаровицька сільська бібліотека
13. (Гостомельська ТГ) Гостомельська Публічна бібліотечна бібліотека
14 (Іванківська ТГ) Обуховицька сільська бібліотека-філія КЗ ІСР «Іванківська публічна бібліотека»
15. Кропивнянська сільська бібліотека-філія КЗ ІСР «Іванківська публічна бібліотека»
16. Оливська сільська бібліотека-філія КЗ ІСР «Іванківська публічна бібліотека»
17. Сидоровицька сільська бібліотека-філія КЗ ІСР «Іванківська публічна бібліотека»
18. Олізарівська сільська бібліотека-філія КЗ ІСР «Іванківська публічна бібліотека»
19. Русаківська сільська бібліотека-філія КЗ ІСР «Іванківська публічна бібліотека»
20. Варівська сільська бібліотека-філія КЗ ІСР «Іванківська публічна бібліотека»
21. Розважівська сільська бібліотека-філія КЗ ІСР «Іванківська публічна бібліотека»
2
теги

Конференція ООН з проблем охорони навколишнього середовища і розвитку у 1992 році ухвалила підсумковий документ, підтвердивши Декларацію Конференції ООН з проблем охорони навколишнього середовища (1972, Стокгольм).

цср
Цей документ містить основоположні принципи міжнародного співробітництва з охорони навколишнього середовища. Серед ідей, на яких ґрунтуються 27 принципів Декларації, є такі:
– кожна людина має право на здорове і плідне життя у гармонії з Природою;
– розвиток на благо нинішнього покоління не повинен завдавати шкоди інтересам майбутніх поколінь і навколишньому середовищу;
– держави мають суверенне право розробляти свої власні ресурси, але не завдаючи шкоди навколишньому природному середовищу за межами їхніх кордонів;
– держави співпрацюють з метою збереження, захисту та відновлення цілісності екосистем Землі;
– держави ухвалюють ефективні національні закони з охорони довкілля;
– той, хто забруднює довкілля, повинен нести фінансову відповідальність за це забруднення.
Концепція збалансованого розвитку набула провідного статусу після Конференції ООН з довкілля та розвитку (1992, м. Ріо-де-Жанейро) і була відображена в прийнятому на конференції Порядку денному на 21 століття.

ТВ
Всеукраїнська екологічна ліга підтримує та розвиває Концепцію збалансованого розвитку – глобальне партнерство країн світу для досягнення збалансованого розвитку держав, комплексний підхід до проблем довкілля та розвитку, структуру систематичної спільної роботи, конкретні дії щодо здійснення цього переходу як для глобального, національного, так і для місцевого, локального рівнів.
Упродовж багатьох років обласні осередки ВЕЛ проводять різноманітні проводять практичні природоохоронні заходи, наукові конференції, круглі столи, просвітницькі заходи щодо реалізації Концепції збалансованого розвитку (детальніше на сайті ВЕЛ: https://www.ecoleague.net/.../ekolohichna-polityka-ta... ).

Мальований Конгрес
У виданнях ВЕЛ розміщуються інформація щодо досліджень реалізації сталого розвитку, зокрема у Бібліотеці ВЕЛ «На шляху до «Ріо+20»(https://www.ecoleague.net/.../vyda.../biblio/2012/Text_5.pdf ).
російські окупанти спричиняють техногенні катастрофи та нищать унікальні ландшафти України. Обласні осередки Всеукраїнської екологічної ліги проводять інформаційних заходів щодо висвітлення збитків завданих довкіллю України внаслідок російської військової агресії.

Замінування території
Всеукраїнська екологічна ліга закликає міжнародні природоохоронні організації долучитись до зупинення росії – держави-терориста задля збереження Природи!
Джерело: сайт ВЕЛ
Фото: сайт ВЕЛ
#сталий_розвиток #russialsATerroristState

теги

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи