Середа 19 черв. 2024

English below

Хто такі члени добровільної пожежної охорони? Це – сільські старости, медичні працівники, вчителі, фермери, приватні підприємці та інші небайдужі громадяни, які вирішили зробити власний внесок у захист своєї громади від пожеж. Люди, які готові покинути свої справи на час виклику, аби врятувати чиєсь життя.
Члени добровільних пожежних дружин Корсунь-Шевченківської громади поділились думками щодо важливості залучення громадськості до контролю та подолання лісових пожеж і ролі кожного у цій непростій справі.
Цабенко Володимир: «Я – охоронець! Моя робота пов’язана зі збереженням та захистом життя та майна людей. Але моя відповідальність, як громадянина виходить далеко за межі моєї професійної діяльності. Я щоденно несу велику відповідальність за те, що мені доручили. Я пішов в добровільну пожежну дружину, адже землі на яких я народився та живу потребують охорони».

IMG 6121
Берлюта Віталій: «Я – працівник комунального підприємства! Мої обов'язки пов'язані з різними аспектами життя нашої громади, включаючи і забезпечення їхньої безпеки. Моя практична підготовка та досвід роботи стануть у нагоді досвідченим пожежникам. Я пішов в добровільну пожежну дружину, аби навчитися ефективній дії в надзвичайних ситуаціях, яку я зможу застосовувати не лише у роботі пожежником, але й у моїй професійній діяльності».
Сутика Анатолій: «Я – пенсіонер. Приєднання до пожежної дружини дозволить мені використовувати свої знання, досвід та енергію, щоб допомагати громаді в усуненні пожежних загроз та наданні допомоги у разі аварійних ситуацій. Хочу, щоб природнє багатство нашої країни зберіглося на спадок нащадкам. Я пішов в добровільну пожежну дружину, бо вірю, що моя стійкість, мудрість і спокій можуть бути цінними ресурсами в роботі з ліквідацією пожеж».
Інтерв’ю взяті в рамках проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні», що здійснює Всеукраїнська екологічна ліга за сприяння та підтримки Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).
Volunteer fire brigades ensure community safety!
Who are the members of a volunteer fire brigade? These are village elders, healthcare workers, teachers, farmers, private entrepreneurs and other concerned citizens who have decided to make their own contribution to protecting their community from fires. People who are ready to leave their jobs at the time of a call to save someone's life.
Members of the volunteer fire brigades of the Korsun-Shevchenkivska community shared their thoughts on the importance of involving the public in controlling and fighting forest fires and the role of everyone in this difficult task.
Volodymyr Tsabenko: "I am a guard! My job is to preserve and protect people's lives and property. However, my responsibility as a citizen goes far beyond my professional activities. Every day I bear great responsibility for what I am entrusted with. I joined a voluntary fire brigade because the lands where I was born and live need protection."
Vitaliy Berliuta: "I am an employee of a utility company! My duties are related to various aspects of our community life, including ensuring their safety. My practical training and work experience will be useful to experienced firefighters. I joined the volunteer fire brigade to learn how to act effectively in emergency situations, which I can apply not only in my work as a firefighter, but also in my professional life."
Anatoliy Sutyk: "I am a pensioner. Joining the fire brigade will allow me to use my knowledge, experience and energy to help the community in eliminating fire hazards and providing assistance in case of emergencies. I want to ensure that the natural wealth of our country is preserved for our descendants. I joined a volunteer fire brigade because I believe that my resilience, wisdom and calmness can be valuable resources in firefighting."
The interviews were conducted within the framework of the project " Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine (pilot)", implemented by the All-Ukrainian Environmental League with the assistance and support of the U.S. Forest Service International Programs.
#Створення_громадської_системи_протипожежного_захисту_лісів_в_Україні #ВЕЛ
#All_Ukrainian_Environmental_League #United_States_Forest_Service_International_Programs

теги

English below

Триває навчання членів добровільних пожежних дружин Корсунь-Шевченківської громади реалізовані в рамках проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні», що здійснює Всеукраїнська екологічна ліга за сприяння та підтримки Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).
На базі 11 Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС у Черкаській області у м. Корсунь-Шевченківський відбулись заняття щодо практичної та теоретичної підготовки членів добровільної пожежної охорони.
Учасники були ознайомлені із вимогами безпеки та охорони праці під час гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних робіт. Завдяки отриманим знанням члени добровільних пожежних команд будуть дотримуватись вимог безпеки праці під час проведення аварійно-рятувальних робіт, вимог безпеки праці під час роботи із пожежними та аварійно-рятувальними автомобілями, пожежно-рятувальними пристроями, пожежним устаткуванням, переносним пожежним та аварійно-рятувальним інструментом. А також, володіти засобами і методами індивідуального та колективного захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів.

IMG 6113
Фахівці Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області ознайомили присутніх з психологічними особливостями поводження населення в надзвичайних ситуаціях, розповіли про екстрену психологічну допомогу та методи її надання, також було акцентовано увагу на факторах ризику і способах їх подолання, зокрема правилах самоконтролю.

IMG 6121
Учасники занять дізнались про порядок дій під час рятування людей, алгоритми пошуку, способи доступу, деблокування та транспортування постраждалих.

IMG 6146
Організація гасіння пожеж – це систематична діяльність, спрямована на контроль та припинення розповсюдження вогню з метою захисту життя, майна і навколишнього середовища. Вона включає ряд кроків та заходів, які мають на меті ефективне та безпечне загасання пожежі тактичні можливості пожежно-рятувальних підрозділів, оперативні дії та особливості гасіння пожеж на об’єктах різного призначення. Учасники навчання дізнались про загальні поняття про пожежу та її розвиток, тактичні можливості пожежно-рятувальних підрозділів, правила взаємодії з іншими службами під час ліквідації пожеж, етапи оперативного розгортання, типові способи використання пожежно-рятувальних пристроїв, пожежного устаткування та спорядження.

IMG 6152

Також, було проведено практичне заняття на місцевості. Робота добровільних пожежних дружин надзвичайно важлива, оскільки вони можуть допомогти зменшити час реагування на пожежу та максимально обмежити поширення вогню, а їхні зусилля можуть врятувати життя і майно, забезпечуючи швидку реакцію на небезпеку.
Учасники занять висловлюють вдячність Лісовій службі США за можливість проходження навчання за здобуття знань та навиків з гасіння пожеж!

Training of volunteer fire brigades of Korsun-Shevchenkivska community continues
English below
The training of members of the volunteer fire brigades of the Korsun-Shevchenkivska community is ongoing as part of the project «Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine (pilot)», implemented by the All-Ukrainian Environmental League with the assistance and support of the U.S. Forest Service International Programs.
At the 11th State Fire and Rescue Unit of the State Emergency Service of Ukraine in Cherkasy Oblast in Korsun-Shevchenkivskyi, classes were held to provide practical and theoretical training for members of the volunteer fire brigade.
The participants were familiarised with the safety and labour protection requirements for firefighting and rescue operations. Thanks to the knowledge gained, members of volunteer fire brigades will comply with occupational safety requirements during rescue operations, occupational safety requirements when working with fire and rescue vehicles, fire and rescue devices, fire equipment, portable fire and rescue tools. They also have the means and methods of individual and collective protection against hazardous and harmful industrial factors.
Specialists of the Special Purpose Emergency and Rescue Unit of the Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Cherkasy Oblast introduced the participants to the psychological peculiarities of the population's behaviour in emergency situations, told about emergency psychological assistance and methods of its provision, and focused on risk factors and ways to overcome them, including the rules of self-control.
Participants learned about the rescue procedure, search algorithms, ways to access, unblock and transport victims.
Fire fighting is a systematic activity aimed at controlling and stopping the spread of fire to protect life, property and the environment. It includes a number of steps and measures aimed at efficient and safe fire extinguishing tactical capabilities of fire and rescue units, operational actions and specifics of fire extinguishing at various facilities. The participants learned about the general concepts of fire and its development, the tactical capabilities of fire and rescue units, the rules of interaction with other services during firefighting, the stages of operational deployment, and typical ways of using fire and rescue devices, fire equipment and gear. A practical classes was also held in the area.

The work of volunteer fire brigades is extremely important as they can help reduce fire response times and limit the spread of fire as much as possible, and their efforts can save lives and property by providing a quick response to danger.
The participants of the training express their gratitude to the US Forest Service for the opportunity to receive training and gain knowledge and skills in firefighting!
#Створення_громадської_системи_протипожежного_захисту_лісів_в_Україні #ВЕЛ
#All_Ukrainian_Environmental_League #United_States_Forest_Service_International_Programs

теги

Всеукраїнська екологічна ліга вітає працівників природно-заповідної справи в Україні з їх професійним святом!

Нижньосульський національний природний парк

Нижньосульський національний природний парк


Збереження та розвиток природно-заповідного фонду України стали одними з пріоритетних напрямів діяльності Всеукраїнської екологічної ліги від початку її створення. Серед членів ВЕЛ багато працівників природно-заповідної справи.
Внаслідок військової агресії росії, яка триває вже 9 рік, на території України потерпають об’єкти природно-заповідного фонду. Опинившись в тимчасовій окупації, адміністрації природоохоронних територій втратили будь-яку можливість охороняти заповідні землі, самі працівники опинилися під загрозою загинути від обстрілів і переживають гуманітарну кризу. Проте, не зважаючи на війну, кваліфіковані спеціалісти продовжують виконувати свої обов’язки!

 

Природний заповідник "Єланецький степ"

Природний заповідник "Єланецький степ"


Пріоритетними напрямами діяльності Всеукраїнської екологічної ліги є широке коло питань, пов’язаних з природоохоронною діяльністю, у тому числі стосовно природно-заповідного фонду України (детальніше на сайті ВЕЛ: https://www.ecoleague.net/pro-vel/tematychni-napriamy-diialnosti/pryrodno-zapovidnyi-fond ).
За 25 років своєї діяльності активісти ВЕЛ підготували обґрунтування створення десятків Національних природних парків, заказників місцевого значення. ВЕЛ опікується охороною існуючих об’єктів ПЗФ, вносить зміни й доповнення до законодавчих та нормативно-правових актів, що стосуються збереження біологічного та ландшафтного різноманіття.

Канівський природний заповідник

Канівський природний заповідник


Упродовж 2014–2021 років експерти ВЕЛ підготували та внесли на розгляд Верховної Ради України низку пропозицій щодо вдосконалення природоохоронного законодавства у відповідності до європейських директив.
Активісти ВЕЛ захищали Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка від передачі його до комунальної власності м. Києва.

НПП "Кремінські ліси", Луганська область

НПП "Кремінські ліси", Луганська область


У 2017 році за ініціативи Всеукраїнської екологічної ліги та сприяння Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України розпочала свою роботу Школа заповідної справи імені Тетяни Андрієнко. Перше зібрання відбулося у Центрі кращих практик збалансованого розвитку в Україні (с. Виграїв, Корсунь-Шевченківський р-н, Черкаська обл.).
У травні 2016 року експерти ВЕЛ здійснили експедицію у місця незаконного вирубування лісу поблизу м. Яремче (Івано-Франківська обл.) на території Карпатського НПП. Під час виїзду експерти оглянули місця вирубок 5-, 10-, 15-річної давнини, проте на них і досі не висаджено жодного дерева.
27 березня 2015 році члени ВЕЛ разом з громадськими природоохоронними організаціями організували виїзне засідання до с. Шульгівка (Петриківський р-н, Дніпропетровська обл.) з питання будівництва звіроферми на території, що зарезервована для створення національного природного парку «Орільський». Місцеві мешканці підтримали рішення продовжити боротьбу за створення НПП.

НПП Святі гори

НПП "Святі гори"


У 2014 році Всеукраїнська екологічна ліга спільно з Київським еколого-культурним центром за підтримки Національної екологічної ради України виступила з ініціативою проведення комітетських слухань «Природно-заповідний фонд: проблеми та шляхи вирішення» у Комітеті Верховної ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Національний заповідник Хортиця

Національний заповідник "Хортиця"


У 2011 р. ВЕЛ також долучилася до всеукраїнської громадської кампанії «Збережемо українські степи!».
У липні-серпні 2011 р. ВЕЛ розпочала всеукраїнську кампанію захисту Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі на 2000–2015 рр., яку було скасовано Постановою Кабінету Міністрів України. Під час цієї кампанії на адресу Уряду надійшли сотні листів із закликами відновити статус єдиної державної цільової програми. Результатом стало відновлення програми.

ПЗФ Школа Андрієнко
У 2009 році за сприяння ВЕЛ видано книгу «Природно-заповідний фонд України: території та об’єкти загальнодержавного значення». У ній подано відомості про всі об’єкти ПЗФ України загальнодержавного значення.
ВЕЛ доклала зусиль для відновлення природоохоронного статусу унікальних природних комплексів і об’єктів степової зони, що входили до Сіверсько-Донецького НПП, і на основі якого пізніше був створений НПП «Кремінські ліси». Експерти ВЕЛ обґрунтували також створення НПП «Холодний Яр» (Черкаська область) та НПП «Самарський бір» (Дніпропетровська область).

ПЗФ проект рекультиваціі
З 2008 року з метою охорони об’єктів природно-заповідного фонду ВЕЛ започаткувала Всеукраїнську акцію «Громадський контроль за станом об’єктів природно-заповідного фонду», під час якої виявляють порушення природоохоронного законодавства, оформлюють скарги до суду, інформують громадськість, органи влади.
У фундаментальному виданні ВЕЛ – тритомній «Екологічній енциклопедії» (2006–2008 рр.) вміщені статті про всі об’єкти ПЗФ України загальнодержавного значення, підготовлені авторами спеціально для цього видання.
У 2005 році члени ВЕЛ ініціювали відкритий лист громадських екологічних організацій до Президента України, у якому виступили проти прокладання газопроводу на території Ялтинського гірсько-лісового заповідника. Завдяки діям громадськості це екологічно небезпечне будівництво було зупинено.
У 2000–2005 роках було реалізовано унікальний проект «Рекультивація Кримських згарищ», спрямований на відновлення пошкодженої пожежею популяції сосни Станкевича на території 59 га в ландшафтному заказнику «Мис Айя» (АР Крим). Було підготовлено методичні рекомендації для поширення досвіду відновлення зелених насаджень, пошкоджених пожежами.

Черемський природний заповідник

Черемський природний заповідник


З 2002 року на сторінках науково-популярного журналу ВЕЛ «Екологічний вісник» систематично всебічно висвітлюються питання, що стосуються функціонування об’єктів і територій ПЗФ України.
Ще у 2000 році ВЕЛ брала участь у розробленні та лобіюванні Закону України «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000–2015 роки».
Для постійного інформування та просвіти громадян щодо стану екологічної мережі України Всеукраїнська екологічна ліга видає значними накладами друковану продукцію: календарі, плакати, буклети, проспекти, журнали, книги.
Всеукраїнська екологічна ліга безмежно вдячна кожному працівнику природо-заповідної справи, який виконує свої обов’язки та робить все необхідне для збереження довкілля! Все буде Україна!

Джерела: сайт ВЕЛ, мережа Інтернет
Фото: сайт ВЕЛ, мережа Інтернет

теги
English below
17 травня 2023 року відбулось перше практичне навчання членів добровільної пожежної охорони Розсошанської громади на базі 37 Державної пожежно-рятувальної частини у м. Хмельницький в рамках проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» за підтримки Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).
Training for members of the Rozsoshanska community volunteer fire brigade
On 17 May 2023, the first practical training of members of the Rozsoshanska community volunteer fire brigade took place at the 37th State Fire and Rescue Unit in Khmelnytskyi as part of the project «Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine (pilot)» with the support of the U.S. Forest Service International Programs:https://youtu.be/VXCL9WNIQk8
теги
19 травня 2023 року відбулось практичне навчання членів добровільної пожежної охорони жителів Козлівської громади (Тернопільська область). Заняття реалізовані в рамках проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні», що здійснює Всеукраїнська екологічна ліга за сприяння та підтримки Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs): 
 
Training of volunteer fire brigade members of the Kozlivska community
 
On 19 May 2023, practical training was held for members of the voluntary fire brigade of the Kozlivska community (Ternopil region). The training was implemented within the framework of the project «Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine (pilot)», implemented by the All-Ukrainian Environmental League with the assistance and support of the U.S. Forest Service International Programs: https://www.youtube.com/watch?v=IEPeLvO5WlA 
 
теги

Вітаємо з Днем незалежності США!

thJ_липня+0300Rлип.AMREEST_вт.AMEESTE

Від імені всіх колег з Всеукраїнської екологічної ліги хочемо привітати Вас з Днем незалежності США! Цей святковий день символізує Вашу волю, самостійність та демократію. Ваша країна – уособлення волелюбства, яке надихає нас на боротьбу за свою Незалежність і посилює віру у Перемогу над російським агресором.
Ми цінуємо вагому роботу Лісової служби США у збереженні та охороні лісів Америки. Ви виконуєте важливу місію збереження природних ресурсів та біорізноманіття.
Всеукраїнська екологічна ліга віддана захисту навколишнього середовища в Україні, і ми цінуємо Вашу вагому роботу на благо природи. Наші цілі та завдання можуть відрізнятися, але об’єднує нас спільне прагнення до сталого розвитку та збереження нашої планети для майбутніх поколінь.
Бажаємо Вам розвитку та щиро вдячні за підтримку!
З найщирішими побажаннями,
Тетяна Тимочко
голова Всеукраїнської екологічної ліги
Congratulations on the US Independence Day!
On behalf of all our colleagues from the All-Ukrainian Environmental League, we would like to congratulate you on the US Independence Day! This holiday symbolises your freedom, independence and democracy. Your country is the embodiment of freedom-loving spirit, which inspires us to fight for our Independence and strengthens our faith in the Victory over the Russian aggressor.
We appreciate the important work of the US Forest Service in preserving and protecting America's forests. You fulfil an important mission of preserving natural resources and biodiversity.
The All-Ukrainian Environmental League is committed to protecting the environment in Ukraine, and we appreciate your important work for the benefit of nature. Our goals and objectives may differ, but we are united by a common desire for sustainable development and preservation of our planet for future generations.
We wish you growth and are sincerely grateful for your support!

теги

Всеукраїнська екологічна ліга впроваджує проєкт «Психологічна підтримка дітей у Природі».

Запрошуємо Вас взяти участь у онлайн-зустрічі щодо обговорення співпраці у рамках Проєкту, яка відбудеться 30 червня 2023 року о 16:00.

Просимо підключитись за посиланням в Google Meet: https://meet.google.com/qss-wpzt-gjf

Якщо Ви не зробили цього попередньо, просимо заповнити гугл-форму: https://forms.gle/CFyB5U5htX42WGzH6

347617845_575625881425710_2604425247822137914_n.jpg

Реабілітація у Природі (nature-based rehabilitation) має великий потенціал для відновлення після травматизації та стресів, забезпечує активацію психологічної стійкості поведінки людини, зниження рівня тривожності.

347562167_575625651425733_8850235153243544163_n.jpg

Мета Проєкту – збереження або відновлення фізичного та психічного здоров’я дітей, які постраждали від російської збройної агресії; досягнення соціально-психологічного благополуччя; зниження частоти та тяжкості наслідків посттравматичного синдрому.

347424785_575625484759083_4572210809381185999_n.jpg

Завдання Проєкту:

– надання дієвої психологічної підтримки та реабілітації дітям, які постраждали від російської збройної агресії через використання потенціалу природних екосистем та рекреаційних можливостей природно-заповідних територій;

– створення можливостей для дітей з вивчення та дослідження природної, історичної та культурної спадщини України;

– формування української національної самосвідомості, патріотизму, любові до рідного краю;

– підвищення мобільності, соціальної і культурної інтеграції дітей та молоді у суспільне життя України.

Проєкт планується впроваджувати на території тих областей України, де не було військових дій, в місцях локального перебування дітей-ВПО та їх родин.

347587833_575625534759078_745699783078456283_n.jpg

Довідково. З 2014 року Всеукраїнська екологічна ліга досліджувала наслідки російського вторгнення для довкілля на сході України, проводила практичні природоохоронні, просвітницькі заходи, формувала пропозиції щодо відновлення територій на засадах збалансованого розвитку. Особливу увагу ВЕЛ приділяє проблемам освітніх закладів та дітей, які потерпали від військових дій. При підготовці проєкту «Психологічна підтримка дітей у Природі» за основу було взято позитивний досвід реалізації у 2016–2022 роках Програми «Екологічними стежками рідної України», яка впроваджена за підтримки Донецької обласної державної адміністрації. Метою програми було формування любові до рідного краю, розвиток інтелектуального та творчого потенціалу, психологічна підтримка дітей, які зазнали впливу військових дій у 2014–2016 рр.

Раді згадати нашу плідну співпрацю з кожним та готові працювати і надалі! Все буде Україна!

теги

День Дунаю (DanubeDay)

thJ_червня+0300Rчерв.PMREEST_чт.PMEESTE

29 червня 1994 року була прийнята Конвенція щодо співробітництва з охорони та раціонального використання річки Дунай (Конвенція про захист річки Дунай, Софія, Болгарія), яку підписали 11 країн, територією яких протікає ця ріка, та Європейський Союз.

_панорама_заповідника_під_час_масового_гніздування_птахів.jpg

Дунай – друга за довжиною і площею басейну річка Європи довжиною 2961 км. Загальна площа водозбору річки становить 817 тис. км². Від витоку до гирла Дунай протікає територією 10 держав: Німеччини, Австрії, Словаччини, Угорщини, Хорватії, Сербії, Болгарії, Румунії, Молдови та України.

Транскордонний басейн Дунаю здавна є об’єктом міжнародної співпраці. Починаючи від 2-ї половині XVIII ст., підписано низку міжнародних угод стосовно умов судноплавства на Дунаї. В останні десятиріччя вони мають комплексний характер із природоохоронним спрямуванням: «Декларація дунайських країн про взаємодію з питань водного господарства Дунаю» (1985, Бухарест). Функціонують й інші інституції з тематичної співпраці в басейні, зокрема Міжнародна дунайська комісія з питань судноплавства (від 1954 р.), Міжнародна асоціація з досліджень Дунаю (від 1956 р.), Міжнародна асоціація з гідротехнічних споруд у басейні Дунаю (від 1993 р.) тощо. Окремі види господарської діяльності на Дунаю (рибальство, гідроенергетика та ін.) регулюються двосторонніми угодами зі співробітництва дунайських країн в акваторії та прилеглих територіях.

_4.jpg

Україна ратифікувала Конвенцію щодо співробітництва з охорони та раціонального використання річки Дунай у 2002 році. Основною метою міжнародного Дня Дунаю є привернення уваги до стану та проблем цієї «водної артерії». Для підвищення рівня екологічного світогляду громадян у цей день вздовж всієї річки проходять форуми, дискусії, конкурси, музичні фестивалі, концерти.

Основним завданням Конвенції є забезпечення збалансованого управління водними ресурсами в басейні Дунаю, зокрема:

– збереження, поліпшення та раціональне використання поверхневих вод;

– контроль можливих небезпек, що виникають внаслідок аварій, включаючи речовини, небезпечні для води, а також повені й кригу;

– зменшення забруднення Чорного моря від джерел на водозбірній площі.

_5.jpg

В рамках Конвенції країни-учасники застосовують єдині системи моніторингу і методи оцінювання впливів на навколишнє середовище.

Принцип «забруднювач платить» і попереджувальний принцип є основою для всіх заходів, що мають на меті охорону річки Дунай і вод на всій її водозбірній площі.

В рамках Конвенції країни-учасники застосовують єдині системи моніторингу і методи оцінювання впливів на навколишнє середовище. Принцип «забруднювач платить» і попереджувальний принцип є основою для всіх заходів, що мають на меті охорону річки Дунай і вод на всій її водозбірній площі.

Всеукраїнська екологічна ліга упродовж багатьох років проводять практичні природоохоронні заходи, наукові конференції, круглі столи, просвітницькі заходи для дітей та молоді, присвячені цій даті.

Щороку Закарпатська обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги спільно з партнерами проводять масштабні заходи, присвячені збереженню та раціональному використанню річки Дунай.

_Дунаю_2015_1.jpg

Джерела: сайт ВЕЛ

Фото: Дунайський біосферний заповідник, мережа Інтернет

теги

Сталий розвиток неможливий під звуки пострілів і вибухів, неможливий там, де панують агресивні геополітичні стратегії. За 485 днів від початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну понад 2440 зафіксованих фактів шкоди довкілля.

Лісова пожежа

У 2012 році Організація Об'єднаних Націй організувала Конференцію з питань сталого розвитку, також відому під назвою «Ріо-2012» або «Ріо +20», яка пройшла в Ріо-де-Жанейро (Бразилія).

Конференція «Ріо+20» та концепція збалансованого розвитку – це спільний проект всієї системи Організації Об’єднаних Націй. Спеціальний секретаріат відповідав за координацію і узгодження дій всіх органів ООН у підготовці до Конференції. Секретаріат «Ріо+20» входив до складу Департаменту з економічних і соціальних питань ООН.

Всеукраїнська екологічна ліга підтримує та розвиває Концепцію збалансованого розвитку – глобальне партнерство країн світу для досягнення збалансованого розвитку держав, комплексний підхід до проблем довкілля та розвитку, структуру систематичної спільної роботи, конкретні дії щодо здійснення цього переходу як для глобального, національного, так і для місцевого, локального рівнів.

Повномасштабне вторгнення росії в Україну завдає нищівних збитків довкіллю, та порушує цілі сталого розвитку (ЦСР) – ЦСР 16. Мир, справедливість та сильні інститути «Без миру, стабільності, забезпечення прав людини та ефективного врядування на принципах верховенства права не можна сподіватися на сталий розвиток». Жодна держава не досягне сталого розвитку без миру та відчуття безпеки. Сталий розвиток неможливий під звуки пострілів і вибухів, неможливий там, де панують агресивні геополітичні стратегії. За 485 днів від початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну понад 2440 зафіксованих фактів шкоди довкілля.

Страус

У повітря потрапило понад 49 мільйонів тонн викидів від горіння російської техніки та утворилося понад 352 тисячі тонн відходів, а через лісові пожежі – 43 мільйони тонн, від горіння нафтопродуктів – викиди перевищили 499 тисяч тонн – що суперечить ЦСР 13. «Пом’якшення наслідків зміни клімату».

Внаслідок російської агресії здійснення ЦСР 15. «Захист та відновлення екосистем суші» стає майже неможливою. Під загрозою знищення в Україні знаходяться 16 Рамсарських об’єктів площею майже 600 тисяч гектарів. У зоні ризику опинилися 2,9 млн гектарів Смарагдової мережі. Від екоциду на Каховської ГЕС окупантами потерпають 333 види тварин і рослин, які мають різний природоохоронний статус, та 25 типів оселищ можуть зникнути!

Зруйнований будинок

Окупанти ведуть масовані обстріли по закладах охорони здоров’я. Це зменшує спроможність країни обслуговувати населення та запобігати потенційним спалахам захворювань, тому для України дуже складно досягти ЦСР 3. «Міцне здоров’я і благополуччя».

російська військова агресія перетворює міста на руїни. Виділення токсичних елементів з боєприпасів і руйнування промислової інфраструктури призвели до збільшення забруднення питної води. Внаслідок підриву греблі Каховського водосховища російськими окупантами потужні водні потоки підтопили значні території, зокрема і кладовища. Це обмежує досягнення ЦСР 6. «Чиста вода та санітарія».

російські окупанти порушують ЦСР 14. «Збереження морських ресурсів». Хоч більшість бойових дій ведуться на суші, деякі кораблі були затоплені в Чорному морі, з них витікають нафтопродукти. Крім того, кількість мін, встановлених у морі, невідома. Посилення бойових дій і забруднення різко впливають на біорізноманіття Чорного моря. Понад 3000 дельфінів були знайдені мертвими зі слідами від водяних мін або бомб. Разом з водою Каховського водосховища токсичні речовини, каналізаційні стоки, сміття, трупи тварин, людські рештки досягають навіть узбережжя Чорного моря. Таким чином, спроможність чорноморських країн, зокрема України, дотримуватися цілей сталого розвитку знаходиться під загрозою.

Через бомбардування та обстріли все більше українських міст перетворюються на руїни, а умови життя ненадійні по всій території. Мешканці стикаються з величезною нестачею основних продуктів (наприклад, їжі, води чи ліків). Це стримує сталий розвиток міст України та досягнення – ЦСР 11. «Сталий розвиток міст і громад».

Техніка окупантів

Україна є значним експортером сільськогосподарської продукції, а в процесі війни вагома частка врожаю знищується або фермери не мають змоги його зібрати, що впливає на доходи та засоби до існування всіх учасників ланцюга постачання – ЦСР 2. «Подолання голоду, розвиток сільського господарства».

Зростання вартості палива та добрив призвело до зниження врожайності ферм і збільшення витрат на продукти харчування. Це призвело до зниження доходів домогосподарств і рівня життя та зростання бідності та соціальної нестабільності. Ця ситуація негативно вплине на добробут і, отже, на досягнення ЦСР 9. «Промисловість, інновації та інфраструктура» у всьому світі.

російська військова агресія в Україні – це катастрофа для глобального сталого розвитку. Це найбільша екологічна та гуманітарна катастрофа в Європі за останні десятиліття.

Всеукраїнська екологічна ліга закликає міжнародні природоохоронні організації долучитись до зупинення держави-терориста – росії задля майбутнього!

Замінування

Джерела: сайт ВЕЛ; Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 08 груд. 2022 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2022. – 292 с

Фото: сайт ВЕЛ

теги

Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе на честь Дня кримськотатарського прапора продовжує виставку TOPRAQ (Земля) до 2 липня 2023 р. та запрошує безкоштовно відвідати Музей 26 червня у День кримськотатарського прапора.

Афіша Topraq Музей Кавалерідзе

Виставка TOPRAQ була створена з ініціативи Представництва Президента Українив Автономній Республіці Крим в рамках серії виставкових проєктів «Крим. Інший погляд». В Музеї-майстерні І. П. Кавалерідзе представлені  рідкісні літографії та гравюри європейських авторів XIX  ст. з приватної колекції мисткині Лери Літвінової, колекція унікальних старовинних мап 18 та 19 ст. з музею Шереметьєва та сучасна скульптура Леонори Янко. Гості виставки побачать гравюри Джеймса Грея (1850 р.), Джозефа Мейєра (1840 р.), літографії Карла Хелфарта (1829 р.) та Роланда Вайбензаля (1829 р.).

Музей Кавалерідзе Крим інший поглядМузей Кавалерідзе Олександр Юнін Дмитро Стус

Серед робіт скульптура «Кримське каміння» Леонори Янко, мисткині кримськотатарського походження. «Камені – мовчазні свідки всього. Створювала цю роботу, згадуючи свій шлях до Криму, від дитячих мрій, ще в Узбекистані до загального прагнення кримськотатарського народу до щасливого життя на рідній землі. Морські скелі — символ стійкості та самовладання, не дивлячись ні на що. Для мене морське каміння, скелі — це символ мовчазної сили, вміння стояти на своєму та взагалі триматися головного. Скелі залишаються неупередженими та безмовними свідками, але можливо колись і вони заговорять… », – розповідає авторка.

Також директор Музею-майстерні І. П. Кавалерідзе Олександр Юнін долучив до виставки скульптури Леонори Янко з проєкту «Світ їх не спіймав», присвячені Григорію Сковороді. Цікавий маловідомий факт,  Г. Сковорода мав кримськотатарське коріння, яке пов’язує його з ханським кримськотатарським родом.

_кримськотатарського_прапора_музей_Кавалерідзе_Колекція_Лери_Літвінової.jpg

Зображення Кримського півострова, його мешканців та природи у мистецтві різних періодів відображає певну історичну – політичну, соціальну, культурну – реальність. Наприклад, після депортації кримськотатарського народу образотворче мистецтво того періоду можна охарактеризувати як “Крим без кримських татар”: на картинах краєвиди, міські пейзажі, будинки киримли без самих власників, адже вони депортовані – цей факт тогочасне мистецтво замовчує та приховує за глянцевими пейзажами. Якщо говорити про ментальну деколонізацію, тоді сьогодні, як ніколи варто зазирнути в історію України, звернути увагу на історію кримських татар та методично позбавляти себе впливу століть пропаганди, повертаючи собі історичну правду.

 Адреса: м. Київ, Андріївський узвіз, 21. Для довідок: 044-425-33-97

теги

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи