Вівторок 25 черв. 2024
8 з'їзд

Всеукраїнська екологічна ліга: 15 років на захисті Природи!

11 грудня 2012 року в Києві відбувся VIII з'їзд Всеукраїнської екологічної ліги, де було підбито підсумки діяльності організації за 15 років, сформульовано Стратегічні ініціативи для подальшої роботи, ухвалено ряд важливих документів, серед яких:
– Відозва щодо формування Національного процесу «Довкілля для України»;
– Заява ВЕЛ щодо негативних наслідків від видобування сланцевого газу для довкілля.

Дивитись фото і документи

Делегати та учасники з'їзду обговорили також гострі екологічні проблеми, принципи формування в Україні природоохоронного законодавства відповідно до європейських стандартів, ситуацію з об'єктами ПЗФ, у тому числі й новоствореними, проблеми поводження з відходами, стан питної води в Україні та негативні наслідки для здоров'я українців від забруднення довкілля.
Особливу увагу було приділено розгляду загроз для реалізації національної екологічної політики в контексті руйнування системи державного управління в галузі охорони природи, ліквідації обласних управлінь, зміну повноважень Мінприроди України.

У рамках з'їзду ВЕЛ були проведені презентації, дискусії, засідання круглих столів, зокрема:
– презентація пересувного утилізаційного безвідходного комплексу з переробки відпрацьованих ламп, які містять ртуть;
– круглий стіл «Інтеграція екологічної складової у місцевий соціально-економічний розвиток»;
– національний круглий стіл «Міфи та реалії видобування сланцевого газу в контексті екологічних проблем в України».

Буклет

"15 років на захисті довкілля"

 15 VEL

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБГОВОРЕННЯ ДЕЛЕГАТИ VIII З'ЇЗДУ ПІДГОТУВАЛИ ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПЛАНУ РОБОТИ КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ, ЗОКРЕМА:

1. Сприяти розробленню та ухваленню Стратегії збалансованого (сталого) розвитку та Національного плану дій.

2. Розробити та затвердити Національну стратегію з освіти для збалансованого (сталого) розвитку.
3. Переглянути Енергетичну стратегію України до 2030 року на засадах екологічної безпеки, підвищення енергоефективності економіки та розвитку альтернативної енергетики.
4. Підготувати та ухвалити Закон України «Щодо впровадження механізмів реалізації «Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля» (Оргуської конвенції)» та внесення відповідних змін до українського законодавства».
5. На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи розглянути гострі проблеми стану довкілля, які потребують розв'язання та законодавчого врегулювання:
• Проблема поводження з небезпечними відходами промислових підприємств, військових об'єктів, сільськогосподарської діяльності.
• Забруднення вод мийними засобами на основі фосфатів (експерти Всеукраїнської екологічної ліги розробили законопроект «Про заборону ввезення і реалізації на території України мийних засобів на основі фосфатів та поверхнево-активних речовин для мийних засобів, які не відповідають вимогам ЄС», у вересні 2012 року він був зареєстрований у Верховній Раді України. Необхідно відновити цей законопроект і внести на розгляд парламенту).
• Екологічні проблеми поводження з побутовими відходами в Україні – законопроект «Про обмеження виробництва, використання, ввезення та розповсюдження в Україні полімерних пакетів» був розроблений експертами Всеукраїнської екологічної ліги, у жовтні 2012 року зареєстрований у ВРУ. Необхідно відновити цей законопроект і внести на розгляд парламенту.
• Питання виконання природоохоронних заходів як важливої умови приватизації промислових та енергетичних об'єктів.
• Негативні наслідки підтоплення територій в Україні.
6. Провести виїзні засідання Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, присвячені розгляду регіональних екологічних проблем, які потребують першочергового розв'язання, зокрема:
– поліпшення екологічної ситуації у м. Калуш Івано-Франківської області (ліквідація загроз від Домбровського кар'єру, просідання шахт та провали ґрунту, закінчення робіт з вивезення гексахлорбензолу);
– ліквідації загрози для довкілля та здоров'я населення від
ДП «Горловський хімічний завод» в Донецькій області (організація робіт з видалення вибухонебезпечних залишків технологічних продуктів виробництва тротилу);
– організації заходів на ВАТ «Радикал» у Києві з екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, обробки, утилізації, видалення, знешкодження ртутьвмісних відходів.

Стратегічні ініціативи ВЕЛ
І. Ми ініціюємо започаткування Національного процесу «Довкілля для України», метою якого є:
• зміцнення суспільного партнерства для збалансованого розвитку держави та поліпшення стану довкілля в Україні;
• інтеграція екологічної складової в галузеві та регіональні політики, суспільно-політичне, соціальне життя України;
• формування розвинутого громадянського суспільства, яке є засадничим чинником збалансованого розвитку і ознакою демократичної держави;
• міжнародна співпраця в рамках процесу «Довкілля для Європи».
Рушійними силами Національного процесу «Довкілля для України» мають стати: громадськість, наука та освіта, екологічно дружній бізнес, інститути влади на національному та місцевому рівнях.

ІІ. ВЕЛ буде докладати особливих зусиль для посилення ролі громадськості у прийнятті державних рішень, підтримуючи:
• створення Національної екологічної ради України;
• створення на регіональному та місцевому рівнях мережі незалежних громадських рад;
• залучення до охорони природи широких верств населення з різних секторів суспільства, підприємців, педагогів, студентську молодь, тобто екологічно свідомих та патріотично налаштованих громадян.

ІІІ. Важливого значення ВЕЛ надає формуванню природоохоронного законодавства відповідно до європейських стандартів, зокрема:
• закріплення на законодавчому рівні інтеграції екологічної політики у стратегії, програми та плани соціально-економічного розвитку на національному та регіональному рівнях;
• розроблення змін до адміністративної реформи з метою створення системи інтегрованого управління природними ресурсами, їхньої охорони та відтворення;
• розроблення та затвердження Стратегії та Національного плану дій щодо впровадження збалансованого розвитку в Україні;
• сприяння створенню відкритої інтегрованої системи державних кадастрів природних ресурсів;
• посилення ролі економічних механізмів природокористування, стимулювання реалізації природоохоронних заходів, впровадження альтернативних видів енергії та екологічно безпечних технологій.

ІV. Всеукраїнська екологічна ліга буде сприяти формуванню та реалізації моделі «зеленої» економіки та розвитку екологічно дружнього бізнесу шляхом:
• реалізації пілотних проектів у різних секторах «зеленої» економіки;
• громадського лобіювання на законодавчому рівні екологічно дружнього бізнесу, підприємств, які впроваджують систему екологічного управління, принципи соціальної відповідальності;
• популяризації переваг відновлюваної енергетики та застосування новітніх енерго- та ресурсозберігаючих технологій;
• поєднання просвітницьких акцій ВЕЛ з практичними діями
у розв'язанні екологічних проблем.

V. Ми будемо сприяти розробленню та впровадженню нових освітніх моделей та наукових досліджень, включаючи:
• розроблення та прийняття Концепції й Стратегії освіти для збалансованого розвитку (ОЗР);
• розроблення та затвердження Національного плану дій з впровадження освіти для збалансованого розвитку;
• громадське лобіювання процесу створення Академії екологічних наук та збалансованого розвитку;
• започаткування серії видань, де буде представлено кращі твори українських та зарубіжних авторів з питань збалансованого розвитку, узагальнено досвід українських освітян щодо викладання основ збалансованого розвитку.

Нові завдання для ВЕЛ потребують нових форм роботи та методів впливу:

• підготовка на постійній основі оціночних документів у галузі екологічної та інших секторальних політик на національному та регіональному рівнях;
• розроблення альтернативних проектів стратегічних документів з різних питань;
• запровадження нової моделі взаємовідносин з центральними та місцевими органами державної влади, політичними партіями, бізнесом;
• проведення масових національних кампаній для формування і висловлювання думки широких верств населення;
• посилення громадського контролю за реалізацією екологічної політики.

Всеукраїнська екологічна ліга бере на себе зобов'язання щодо:
– контролю за діяльністю підприємств, які мають або можуть мати негативний вплив на природне середовище;
– недопущення ухвалення та реалізації планів, проектів та стратегій, впровадження яких не відповідає інтересам Природи та українського народу;
– впровадження основних засад міжнародних конвенцій, до яких приєдналась Україна.

ВЕЛ продовжить роботу за тематичними напрямами:

• формування національної екомережі (розширення наявних та створення нових об'єктів ПЗФ, збереження степів);
• довкілля і здоров'я;
• досягнення екологічної рівноваги водних ресурсів, атмосферного повітря, стану ґрунтів;
• запровадження безпечної системи поводження з відходами;
• запровадження Програми громадської підтримки дітей і молоді, що бажають долучитися до природоохоронної роботи;
• інформування населення про стан довкілля.

Ми йдемо до людей,
докладаємо зусиль до розв'язання найгостріших проблем,
формуємо екологічний світогляд,
торуємо шлях України до збалансованого розвитку.

Фото

 2012-01  2012-02
 2012-03 2012-04 
 2012-05 2012-06 
 2012-07  

Документи

1) Програма 8-го з'їзду ВЕЛ, 11-12 грудня 2012 р.;

2) Відозва;

3) Заява.