Понеділок 15 лип. 2024
Бортницька станція аерації: виклики, загрози та шляхи вирішення екологічних проблем

Бортницька станція аераціі320 лютого 2018 року у приміщенні Київської обласної державної адміністрації (м. Київ) від­булось засідання круглого столу «Бортницька станція аерації: виклики, загрози та шляхи вирі­шення екологічних проблем», організатором якого виступила Всеукраїнська екологічна ліга.

 Довідково.

Бортницька станція аерації(БСА) - єдине в столиці підприєм­ство, до якого стікаються усі нечистоти міста. Також підприєм­ство забезпечує очищення стічних вод не тільки з Києва, а й з прилеглих міст і селищ Київської області. Щодня сюди потрапляє близько 1 млн т нечистот, затримується майже 10 т сміття, які після переробки перетворюються на 3 тис. т сирого осаду. Комп­лекс складається з трьох блоків: Блок 1 (введений в експлуата­цію в 1964 р.), Блок2 (1976р.) і Блок3(1987р.). Нинішній процес очищення стічних вод передбачає транспортування осаду для зберігання на мулові поля, які займають площу понад 272 га.

З вітальним словом до присутніх під час відкрит­тя заходу звернувся Олександр Горган, голова Київ­ської обласної державної адміністрації. Він наголо­сив на важливості ключового питання круглого столу – стан Бортницької станції аерації, поділив­ся з учасниками стратегічними пріоритетами та напрацюваннями у сфері захисту навколишнього середовища області та висловив сподівання на по­дальшу плідну співпрацю у цьому напрямку.

Бортницька станція аераціі1Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологіч­ної ліги, розповіла про необхідність розроблення практичних рекомендацій для подолання екологіч­них проблем, пов’язаних з експлуатацією Борт­ницької станції аерації, розв’язання муніципальних проблем у сфері поводження зі стічними водами, що є наразі нагально важливим, з огляду на існуюче навантаження на застарілі потужності БСА. Вона акцентувала увагу присутніх на важливості дотри­мання Бортницькою станцією аерації та Дирекцієї з реконструкції БСА вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», Директиви ЄС про очистку міських стічних вод та налагодженні ак­тивної співпраці з органами державної влади, міс­цевого самоврядування (особливо територіальних громад, на які діяльність БСА здійснює безпосеред­ній вплив), громадських організацій, науковців з метою консолідації зусиль для охорони довкілля.

Вікторія Киреєва, директор Департаменту еко­логії та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації оголосила інформацію про нинішній вплив Бортницької станції аерації на стан довкілля Київської області. Повідомила, що проблема БСА потребує негайного розв’язання на загальнодержавному рівні, адже виникає за­гроза не лише столиці – найбільшому мегаполісу України, а й усім прилеглим до Дніпра населеним пунктам. Акцентувала увагу присутніх на необ­хідності комплексного та поетапного вирішення цього питання.

Володимир Бражник, директор Бортницької станції аерації ПрАТ «АК «Київводоканал» у своїй доповіді навів інформацію про технологічну схему обробки стічних вод, процеси очистки, результати моніторингу на БСА. Так, наприклад, рівень зно­су обладнання і споруд в середньому по станції становить близько 80%, 10% обладнання вже по­вністю виведено з експлуатації, нормативи біоло­гічної очистки стоків, за якими у 1960 роках бу­дувалась БСА, вже застарілі. Також спостерігаєть­ся перевищення концентрації забруднень у стіч­ній воді, що надходить на очистку.

Оскільки БСА знаходиться у зношеному стані та її подальше використання у такому стані не відповідає стандартам очищення стічних вод згід­но з директивами Європейського Союзу та може призвести до аварійних ситуацій техногенного ха­рактеру, було прийнято рішення щодо проведен­ня її реконструкції.

Олег Лисюк, директор Дирекції по реконструк­ції Бортницької станції аерації ПрАТ «АК «Київ­водоканал» розповів про реалізацію проекту ре­конструкції Бортницької станції аерації, що здій­снюється спільно з Урядом Японії. Він надав ін­формацію про плановані показники та процеси очищення стічних вод; заходи, спрямовані на зменшення неприємних запахів (що є особливо ак­туальним для Дарницького р-ну м. Києва), план реконструкції БСА зі змінами у технологічній схе­мі та процес проектної реалізації.

Бортницька станція аераціі2

Сучасні технологічні підходи при виборі техно­логії очищення та оброблення осадів стічних вод, які можуть бути використані на Бортницькій станції аерації представив Микола Лессік, т. в. о. заступника директора Науково-дослідного та кон­структорсько-технологічного інституту міського господарства.

Віталій Євдокименко, старший науковий спів­робітник Інституту біоорганічної хімії та нафтохі­мії НАН України, та Олександр Павлюк, інженер 1-ї категорії Інституту біоорганічної хімії та наф­тохімії НАН України, ознайомили учасників з пропозиціями Інституту для вирішення деяких проблем БСА. Наприклад, пониження рівня оса­дів для зменшення навантаження на мулові май­данчики, застосування геотекстильних матеріалів для зневоднення осадів та укріплення дамб. Варто зазначити, що деякі пілотні установки вже тесту­вали безпосередньо на території станції.

Під час круглого столу відбулись активні дис­кусії щодо функціонування БСА, можливих за­гроз та шляхів їх попередження і вирішення. За результатами засідання було підготовлено проект рішення.

Рішення засідання круглого столу

Бортницька станція аерації вже багато років є «бомбою уповільненої дії», яка може дати про себе знати у будь-який момент. Велику небез­пеку становлять збудовані ще у 50-60-х роках XX століття очисні споруди, які давно відпра­цювали свій експлуатаційний термін, технічно застаріли і потребують негайної реконструкції. На станції регулярно трапляються аварії, проте основною загрозою є масштабне забруднення річки Дніпро у разі відмови систем Бортницької станції.

Загрози і небезпеки для довкілля та здоров’я лю­дей:

-  погіршення якості очищення відходів через наявність вкрай застарілого обладнання під час збільшення обсягу добового надходження стоків (через сильні дощі, тощо може збільшуватись на третину);

-  перевищення норми кількості шкідливих ре­човин у стічних водах;

-  злив води, яка залишилася після відстоюван­ня та фільтрування у Дніпро, потрапляння про­дуктів діяльності БСА у ґрунтові води;

-  забруднення питної води (потрапляння стіч­них вод Бортницької станції аерації до поверхне­вого стоку та дренування до підземних водонос­них горизонтів, що призводить до забруднення артезіанських вод);

-  загроза руйнації дамб відстійників БСА через паводки, унаслідок чого десятки й сотні тисяч ку­бометрів нечистот можуть потрапити в головну водну артерію України – Дніпро.

Проблема БСА потребує негайного розв’язання на загальнодержавному рівні, адже виникає загроза не лише столиці – найбільшому мегаполісу України, а й усім прилеглим до Дніпра населеним пунктам.

Для розв’язання екологічних проблем БСА рішен­ням постановлено:

1. Розпочати роботу з підготовки оцінки впливу на довкілля у відповідності до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

2. Не здійснювати впровадження планованої діяльності з реконструкції БСА без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про прова­дження планованої діяльності.

Запропонувати Київській обласній держав­ній адміністрації для виконання завдань Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» створи­ти експертну комісію з оцінки впливу на довкілля, яка розглядатиме проекти планованої діяльності суб’єктів господарювання у Київській області.

3. Розмістити інформацію про плановану діяль­ність з реконструкції БСА на офіційних сайтах органів влади відповідної адміністративно-тери­торіальної одиниці, на території якої планується реконструкція та розміщення нових об’єктів БСА, для ознайомлення мешканців територіальних гро­мад, які можуть зазнати впливу від планованої діяльності, зокрема про:

-  суб’єкт господарювання (назва, юридична адре­са, контактний номер телефону);

-  плановану діяльність, її характеристику, тех­нічні альтернативи;

-  місце провадження планованої діяльності, те­риторіальні альтернативи;

-  соціально-економічний вплив планованої діяль­ності;

-  загальні технічні характеристики, зокрема па­раметри планованої діяльності (потужність, дов­жина, площа, обсяг виробництва тощо);

-  екологічні та інші обмеження планованої діяль­ності за альтернативами;

-  необхідну еколого-інженерну підготовку і захист території за альтернативами;

-  сферу, джерела та види можливого впливу на довкілля.

4. Провести громадське обговорення планованої діяльності з реконструкції Бортницької станції аерації із залученням представників місцевих громад, наукових установ, громадських організа­цій природоохоронного спрямування, ЗМІ.

5. Посилити державний нагляд і контроль за скидами підприємств, зокрема, Бортницької стан­ції аерації, і дотриманням режиму господарюван­ня у водоохоронних зонах річок і дренажних і скидних каналів згідно зі ст. 218 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічно­го благополуччя населення».

6. Здійснити інвентаризацію об’єктів господа­рювання в межах встановлених водоохоронних зон та прибережних захисних смуг; в обов’язковому порядку підключити ці об’єкти (за їх рахунок) до міських каналізаційних мереж.

7. Звернутися до Київської міської державної адміністрації, Київської обласної державної адмі­ністрації, Міністерства екології та природних ре­сурсів України з пропозицією термінового ініцію­вання питання перероблення накопичених на му­лових майданчиках БСА осадів та вирішення цьо­го питання через відповідне фінансування.

8. Наполягати на будівництві локальних очис­них споруд в населених пунктах та на підприєм­ствах Київської області.

9.  Створити Громадський комітет з моніторингу екологічних проблем Київської області за участі громадських організацій.

 

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи