Понеділок 15 лип. 2024
Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» (7-8 листопада 2019 р., м. Святогірськ, Донецька обл.)

Емблема Форум ВідходиВже кілька років поспіль (2013-2018 рр.) прово­диться Національний форум «Поводження з від­ходами в Україні: законодавство, економіка, тех­нології». У 2019 році він відбувся 7-8 листопада в місті Святогірськ на Донеччині.

Цього року головна тема Форуму – «Рекультивація полігонів і сміттєзвалищ: проблемні питання та кращі практики». Учасники обговорили питання рекультивації полігонів і сміттєзвалищ, адаптації українського законо­давства у сфері поводження з відходами до європейських вимог та стандартів, проблеми виникнення несанкціо­нованих звалищ, шляхи підвищення рівня обізнаності населення щодо поводження з відходами.

59514cd1 067a 4116 af78 afba90fec414Організаторами заходу виступили Всеукраїнська еко­логічна ліга, Департамент екології та природних ресурсів Донецької ОДА, Центр екологічної освіти та інформації. Форум відбувся за сприяння: Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокорис­тування, Міністерства енергетики та захисту довкілля, Донецької обласної державної адміністрації, Міжрегіо­нального центру наукових досліджень та експертиз.

Форум відходи1

Форум об’єднав більше 200 учасників, серед яких: народні депутати, науковці, представники органів дер­жавної влади та місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад, природоохоронних громадських організацій, комунальних та бізнес-структур, засобів ма­сової інформації.

Форум відходи12

Відкриваючи Форум, Тимочко Тетяна Валенти­нівна, голова Всеукраїнської екологічної ліги на­голосила на важливості інтегрованого управління відходами для збалансованого розвитку нашої країни. Важливим є запровадження системи роз­дільного збирання та переробки відходів на засадах принципу розширеної відповідальності виробника із забезпечення її дієвими економічними та право­вими механізмами.

Надзвичайну загрозу для довкілля становлять полігони ТПВ та сміттєзвалища, яких в Україні за офіційною інформацією нараховується близько 7 тис. Всеукраїнська екологічна ліга протягом тривалого часу здійснює громадську інвентари­зацію несанкціонованих сміттєзвалищ, яких за нашими даними – близько 30 тис. Ці об’єкти забруднюють усі компоненти природного середо­вища, завдають шкоди життєдіяльності людини. Саме тому питання їх рекультивації є надзви­чайно актуальним.

Шахов Сергій Володимирович, народний депу­тат України, член Комітету Верховної Ради Укра­їни з питань екологічної політики та природоко­ристування, акцентував увагу на необхідності впровадження в українське законодавство євро­пейських директив та стандартів. Світова практика свідчить про економічну та соціальну доцільність залучення відходів у господарський обіг, оскільки стає масштабною індустрією, де задіяні сотні тисяч працівників і формуються значні доходи та збері­гаються первинні природні ресурси.

98831535 c074 42f7 8ab4 6f3115b61105Натрус Сергій Петрович, директор Департаменту екології та природних ресурсів Донецької облас­ної державної адміністрації, познайомив учасни­ків з практичним досвідом реалізації Програми поводження з відходами у Донецькій області на 2016-2020 рр. та представив перші успіхи у ре­культивації полігонів ТПВ.

Програма передбачає умовний поділ області на 4 кластери, в кожному з яких планується створити регіональні центри утилізації відходів, де збуду­вати нові регіональні полігони ТПВ, сміттєпереробні підприємства, розмістити сортувальні лінії та перевантажувальні станції.

90jiokmlПланується поступове закриття та рекульти­вація звалищ ТПВ, ліквідація несанкціонованих звалищ, оновлення контейнерного господарства та парку сміттєвозів комунальних підприємств області, розширення інформаційно-просвітницької роботи з населенням.

r6fg89bБільшість звалищ та полігонів ТПВ області експлуатуються тривалий час та організовані без проектів будівництва. На таких об’єктах відсутні засоби захисту довкілля від забруднення, що ста­новить загрозу для атмосферного повітря, ґрунтів, водних об’єктів та здоров’я людей.

Саме тому важливе місце у Програмі займають заходи щодо рекультивації звалищ та полігонів ТПВ, а також ліквідація несанкціонованих звалищ.

Незважаючи на складні обставини, облдержадмі­ністрація продовжує пошук ефективних рішень для реалізації положень Програми поводження з відхо­дами в Донецькій області на 2016-2020 роки, в тому числі щодо рекультивації полігонів ТПВ.

Семенець Олександр Степанович, заступник Директора Департаменту з екологічної безпеки – начальник управління поводження з відходами Мі­ністерства енергетики та захисту довкілля України, представив присутнім вектори реформування дер­жавної політики у сфері управління відходами, зокрема: рамковий закон «Про управління відхо­дами» та регіональні плани.

9c62fa9e 328f 43db 8b65 d725c5d8f7e6Під час круглого столу «Законодавче регулю­вання питання рекультивації полігонів та сміттє­звалищ: складності адаптації українського зако­нодавства до європейських вимог та стандартів» учасники розглянули питання нормативно-право­вого забезпечення поводження з тарою і упаков­кою, правові аспекти біологічної рекультивації полігонів твердих побутових відходів в Україні на засадах екосистемного підходу, регулювання обмеження використання деяких пакувальних ви­робів. Дуже цікавим виявився практичний досвід поводження з відходами в Ясинуватському районі Донецької області, рекультивації полігону № 5 (село Підгірці, Київська область), кращі практики Бал­тійських країн щодо рекультивації полігонів ТПВ.

Учасники круглого столу «Вплив полігонів та сміттєзвалищ на стан довкілля та життєдіяль­ність людей» розглянули питання моніторингу техногенного навантаження на водойми районів захоронення твердих побутових відходів, екологіч­них ризиків розміщення полігонів ТПВ в межах лесових рівнин України, використання земель під звалищами ТПВ на прикладі Чернівецької, Рів­ненської та Чернігівської областей, м. Курахове Донецької області, м. Харків.

Вигляд неорганізованого сміттєзвалища в БогородичномуОсобливостям формування місцевих стратегій/програм/планів дій поводження з відходами в кон­тексті децентралізації було присвячено тему ще одного круглого столу. Під час засідання допо­відачі поділились з присутніми кращими прак­тиками формування та впровадження стратегій поводження з відходами, інформацією про стан полігонів ТПВ у м. Волноваха, Олександрівській ОТГ Донецької області, впровадженням роздільного збирання побутових відходів в місті Черкаси. Ре­зультатом співпраці активістів Всеукраїнської еко­логічної ліги та Департаменту екології Донецької ОДА стало видалення відходів несанкціонованого звалища та рекультивація порушених земель по­близу с. Богородичне Слов’янського району.

Процес рекультивацііДругий день Національного форуму «Повод­ження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» був не менш насиченим. Учасники працювали у секціях «Екологічно-дружні технології перероблення відходів та рекультива­ція територій, порушених внаслідок розміщення промислових та небезпечних відходів в Україні» та «Впровадження освітніх програм та інформа­ційна політика для підвищення рівня обізнаності представників органів влади та населення щодо поводження з відходами та екологічно-безпечної рекультивації сміттєзвалищ». IMG 3866Були розглянуті основні проблемні питання поводження з відхо­дами у Мар’їнському районі, розташованому на лінії розмежування у безпосередній близькості до зони бойових дій, висвітлено практичний досвід м. Бахмут: облаштування контейнерних майдан­чиків з виділенням за фракціями, стимулювання роздільного збору відходів в приватному секторі, будівництво на території громади сміттєперевантажувальної станції, проведення інформаційно-про­світницької кампанії серед місцевих жителів.

73827f77 c3e9 4390 a8aa 697e2829c6c9В рамках Форуму також відбувся тренінг для освітян «Роздільне збирання побутових відходів» та були представлені регіональні напрацювання у сфері екологічної освіти та про­світи: досвід міста Львова щодо впровадження принципів свідомого поводження з побутовими відходами та дослідження правил їх сортування, проведення просвітницької роботи серед жителів міста Боярка Київської області, екологічне вихо­вання учнів початкових класів із застосуванням ігрових інтерактивних методів у м. Лиман Доне­цької області.

Під час дискусійної панелі обговорювалась си­туація з харчовими відходами в Україні: причини, джерела, масштаби та утилізація, стан норматив­но-правового забезпечення управління харчовими відходами в Україні.

030b0be8 b7db 4a50 9d16 c1a305d4fd47Під час екскурсій учасники Форуму мали мож­ливість наочно ознайомитись з об’єктами рекультивації на території Донецької області. Вони відвідали терито­рію рекультивованого несанк­ціонованого сміттєзвалища у с. Богородичне Слов’янського району. На полігоні ТПВ мі­ста Слов’янська наразі триває 2 етап рекультивації, де учас­никам продемонстрували про­цес завершення монтажу за­хисного бентонітового шару.

91a402af dce7 4039 add2 fedfb3cdb4c6Також гості Форуму ознайо­мились з процесом завершення будівництва 2-ї черги регіонального полігону у м. Крама­торськ, яка побудована з вико­ристанням європейської технології, що дозволяє збирати фільтрат та захищати ґрунти від забруд­нення.

Учасники Національного форуму висловили надію на успішну реалізацію кращих практик поводження з відходами та подальшу взаємодію органів влади, науковців та громадськості для за­хисту навколишнього середовища України.

 

 

Матеріали Форуму

Резолюція Форуму 2019

Програма Національного форуму 7-8 листопада 2019 р.

Збірник Форум 2019

 

Презентації учасників Форуму

Борисевич

Волошин

Ганкевич

Гущенко

Збицька

Лях

Михайленко

Натрус

Недава

Панков

Потоцька

П'яних

Рибальченко

Семенець

Сіваш

Тимочко 1

Тимочко 2

Точена

Хрутьба

 

 

 

 

 

 

 

 

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи