Субота 22 черв. 2024
До Міжнародного дня лісу: проблема знищення лісів

1. В якому стані знаходиться лісове господарство України: як змінилася площа насаджень за останні роки? Чи можна говорити, що показник лісової рослинності у 9,5 млн гектарів і дійсним на даний момент?

За даними VIII сесії Лісового Форуму ООН, у середньому за 1 добу на Планеті зникає близько 20 га лісів, що призводить до деградації ґрунтів, погіршення стану водних ресурсів, активізації негативних змін клімату. Лише за останніх 500 років площа лісів Землі зменшилась майже на 65 %, а в Україні майже – утричі. Істотні кількісні та якісні трансформації лісового покриву в окремих районах зумовили екологічну дестабілізацію середовища.

Це зумовлює прийняття спільних взаємопогоджених на рівні держав дій стосовно вирішення лісівничих проблем, у т. ч. важливих конвенцій, які тісно пов'язані із збереженням довкілля та охороною лісів. Серед них Рамкова Конвенція ООН про зміну клімату, охорону біологічного різноманіття, по боротьбі з опустелюванням, про охорону та сталий розвиток Карпат, рішення Міністерських конференцій з питань захисту лісів у Європі тощо.
Останнім часом питання лісів і лісового господарства в Україні стають дедалі актуальнішими. Підтвердженням цьому є ряд указів і постанов різних гілок виконавчої влади, не кажучи вже про засоби масової інформації. При цьому постають питання ролі лісів у забезпеченні екологічної рівноваги природних комплексів і лісистості. Перш за все мова йде про зміни лісистості в минулі історичні часи та доведення її до оптимальної величини в перспективі.
Три-чотири століття тому лісистість України була значно вищою і сягала 40 %. Однак протягом XVII-XIX століть площа лісів унаслідок інтенсивного їх знищення зменшилася майже на третину. У повоєнний період, завдяки активним зусиллям лісівників, лісистість України зросла з 9 до 15,7 %. Створення лісів за науково обґрунтованими технологіями сприяло закріпленню рухомих пісків Нижнього Придніпров'я, призупиненню ерозійних процесів у всіх природних зонах України. Науковий досвід закріплення пісків в Україні за допомогою лісів вивчається у багатьох країнах світу.
Для досягнення необхідного рівня лісистості в державі необхідно додатково створити щонайменше 2,5 млн га нових лісів.

2. Які можуть бути наслідки скорочення лісів по території України в цілому (порушення екосистем, що призводить до стихійних лих, зникнення видів тощо), а також наслідки скорочення площ зелених насаджень у великих містах?

Інтенсивний антропогенний вплив на ліси України обумовлює порушення природних функцій лісових екосистем та суттєво збіднює їх біорізноманіття. Цьому сприяє істотне зростання промислових викидів, радіоактивне забруднення значної території (близько 4 млн га) внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, пошкодження лісів лісовими пожежами, шкідниками та хворобами та іншими стихійними явищами (ураганні вітри, підтоплення, зсуви тощо).
Через економічно неощадливу господарську діяльність, зокрема, сільського господарства, регуляційний та акумулювальний потенціал лісових екосистем знижувався сотні років. Йдеться, насамперед, про суцільні вирубування, порушення вікового, породного та повнотного складу лісостанів, а також надмірне розорювання схилів та розширення полонин.
Протягом двох останніх століть лісистість території Карпат у рівнинних районах і передгір'ях знизилась до 20,2 %, а в гірських – до 53,5 %. Наступ на ліс здійснюється шляхом розширення полонин і збільшення орних земель у долинах річок в агрокультурний період. Значної шкоди лісам завдали необґрунтовано великі обсяги рубань у післявоєнні роки, які здійснювали головно суцільними методами та екологічно шкодочинними системами трелювання лісу.

3. Що може змінити ситуацію на краще? (зміни до законодавства, дотримання чинного тощо)

Для уникнення загрози подальшого виснаження лісових ресурсів, зменшення лісистості, погіршення екологічного стану в Україні необхідно терміново провести наступні заходи:
- провести на значних площах залісення ярів, пісків, низькопродуктивних та непридатних для сільськогосподарського виробництва земель;
- забезпечити регулювання вікової структури деревостанів;
- покращити санітарний стан лісів;
- підвищити продуктивність та біологічну стійкість лісостанів;
- проводити збалансоване та оптимальне лісокористування;
- сприяти значному збільшенню обсягів лісовідновних робіт.
Одночасно з проведенням вищезазначених заходів необхідно забезпечити охорону та збереження генетичного різноманіття лісових екосистем, своєчасне застосування біологічних методів боротьби з хворобами та шкідниками лісу, сприяти природному відновленню головних лісотвірних порід, що сприятиме відтворенню змішаних біологічно стійких лісостанів, спроможних надійно виконувати водоохоронні, ґрунтозахисні та санітарно-гігієнічні функції.
В цілому для поліпшення екологічної ситуації і умов життя людей в Україні потрібно проводити збалансовану політику щодо охорони, сталого використання та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття, здійснювати систему заходів оптимального використання лісових та земельних ресурсів, активізувати роботу з охорони лісів та розширеного лісорозведення.

Т. В. Тимочко,
голова Всеукраїнської екологічної ліги