Четвер 13 черв. 2024
Семінар для голів обласних організацій, міських, районних, сільських осередків Всеукраїнської екологічної ліги (17-20 липня 2017 р.)

Семінар для голів обласних організаціи 2017 417-20 липня 2017 р. в Інформаційно-просвіт­ницькому центрі «Екологічна варта» (с. Виграїв, Корсунь-Шевченківський район, Черкась­ка область) відбувся традиційний навчальний се­мінар для голів обласних організацій, міських, районних, сільських осередків Всеукраїнської екологічної ліги.

Метою семінару було ознайомлення активу ВЕЛ із сучасними підходами до організації роботи, об­мін досвідом щодо проведення природоохоронних акцій, ініціювання нових заходів та форм діяль­ності, підвищення обізнаності щодо пошуку парт­нерів, джерел фінансування, написання проектів, посилення комунікації з органами влади, ЗМІ, бізнес-структурами.

У рамках семінару було проведено тренінги, практичні заняття. Всі учасники одержали пакет інформаційних та методичних матеріалів.

Тимочко Т. В., голова Всеукраїнської екологіч­ної ліги, наголосила що в цьому році виповню­ється 20 років з дня заснування організації, яка сьогодні є найбільшою і найвпливовішою громад­ською організацією України. Усі ці роки Ліга на­полегливо працює над пріоритетними завдання­ми: організація громадського екологічного конт­ролю за дотриманням природоохоронного зако­нодавства; припинення діяльності, яка загрожує екологічній безпеці, біорізноманіттю, здоров’ю громадян України; розширення участі громад­ськості у формуванні й реалізації державної та регіональної екологічної політики, співпраці з органами державної влади та місцевого самовря­дування щодо інтеграції екологічної складової у місцеві стратегії (програми, плани) дій; сприян­ня у реалізації ідей засад збалансованого розвит­ку в Україні.

Семінар для голів обласних організаціи 2017 1Ми підтримуємо наукові дослідження щодо роз­роблення, впровадження екологічно збалансова­них, енерго- та ресурсоощадних технологій в усіх галузях еколоміки. Особливу увагу активісти ВЕЛ приділяють формуванню екологічної свідомості та культури громадян шляхом поширення знань про стан довкілля, популяризація освіти для збалан­сованого розвитку.

20-річний досвід роботи Всеукраїнської еколо­гічної ліги свідчить про необхідність посилення участі громадськості у прийнятті управлінських рішень, що впливають на стан довкілля на націо­нальному та регіональному рівнях.

Семінар для голів обласних організаціи 2017 3Пащенко О. В., заступник голови Всеукраїн­ської екологічної ліги, презентувала «Центр кращих практик збалансованого розвитку в Україні», який створено за ініціативи ВЕЛ і за підтримки ПРООН в Україні. В Центрі зібрано приклади енерго- та ресурсоощадних техноло­гій, український та іноземний досвід збалансо­ваного ведення господарства й відновлення до­вкілля.

Роботу Центру забезпечують кваліфіковані тре­нери та педагоги, які в доступній формі розповіда­ють про проблеми довкілля, формують екологіч­ний світогляд та відповідальне ставлення до дов­кілля, популяризують принципи та цілі збалансо­ваного розвитку.

Цабенко Н. В., директор Центру кращих прак­тик збалансованого розвитку в Україні, розпові­ла, що вона надзвичайно вражена тим, що школа, в якій вона працювала багато років та обіймала посаду директора, перетворилася на потужну громадську просвітницьку установу. Вона зазна­чила, що однією з глобальних Цілей збалансова­ного розвитку є забезпечення освіти та сприяння можливості навчатися протягом усього життя для всіх.

У рамках семінару відбулася робоча нарада на тему: «Стратегічні завдання діяльності осередків Всеукраїнської екологічної ліги в контексті ре­формування українського суспільства». Учасники наради актуалізували програми й плани прове­дення традиційних для ВЕЛ природоохоронних акцій та кампаній: «Первоцвіт», «Збережи ялин­ку», «Посади своє дерево», «Нове життя джерел», «Батарейкам – утилізація!», «Пестициди: змен­шення ризиків»; щорічних конкурсів «Замість ялинки – зимовий букет», «Мій голос віддаю на захист природи».

Голови обласних осередків відзначили гостру необхідність проведення таких природоохорон­них акцій: «Громадська інвентаризація зелених насаджень у парках, скверах, на прибудинкових територіях», екологічна експедиція «Громадсь­кий контроль за станом природно-заповідного фонду».

Семінар для голів обласних організаціи 2017 2Представники Наукової ради Всеукраїнської екологічної ліги, до якої входять провідні вчені, повідомили про основні вектори наукових дослі­джень та проблематику природоохоронної сфери, зокрема: розроблення Стратегії збалансованого (сталого) розвитку України на період до 2030 року та окремих регіонів і територіальних гро­мад; використання біоенергетичних технологій у сфері тепло- та гарячого водопостачання населе­них пунктів; адаптація досвіду інших країн щодо поводження з відходами, в тому числі й небез­печними.

Освітяни – члени ВЕЛ наголосили на необхід­ності впровадження освіти для збалансованого розвитку, використання сучасних методів роботи з дітьми і молоддю, зокрема інтерактивні ігри, квести, тренінги, презентації, електронні засоби спілкування.

Окрему увагу осередків ВЕЛ було акцентовано на співпраці з новоствореними об’єднаними тери­торіальними громадами з питань стратегічного планування розвитку територій, збереження дов­кілля, енергоефективності, використання біоенер­гетичних технологій.

Цікавим та пізнавальним став тренінг «Підготовка та написання проектних про­позицій», де була представлена технологія написання проектів для місцевих громад. Набуті знання й навички було закріплено під час імітаційної ділової гри «Як взяти участь у конкурсі проектів та бути пере­можцем».

Надзвичайно цікавою була дискусійна платформа «Планування та реалізація гро­мадських кампаній та заходів».

Незважаючи на напружений робочий гра­фік, учасники мали можливість відвідати видатні історичні та культурні пам’ятки Корсуньщини, взяли участь у пішохідній екскурсії за маршрутом екологічної стежки «Козацьке джерело – річка Рось» та були задоволені отриманими знаннями і можли­вістю безпосередньо спілкування з однодум­цями й друзями.

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи