Субота 18 трав. 2024
Лісова служба США надала технічну допомогу пожежному підрозділу 93-ї бригади «Холодний Яр»
 
English below 
 
Міжнародні програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs) надали технічну допомогу пожежному підрозділу 93-ї бригади «Холодний Яр» з метою поліпшення їхньої спроможності до реагування на надзвичайні ситуації в умовах воєнного стану, а також для підвищення рівня особистої безпеки пожежних рятувальників. Їхня роль є критично важливою у воєнний час, а ризики у рази збільшуються.
eb718680 6e11 440a 952f 2f7960ef02b9
Для військових 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» було закуплено та передано у власність і безоплатне користування: тепловідбивні костюми, панорамні маски, засоби захисту органів дихання з індивідуальними масками, вогнестійкі пожежні краги, карабіни, рятувальні пожежні мотузки, діелектричні боти, сигналізатори нерухомого стану, комплекти радіостанцій, індивідуальні та групові ліхтарі, напірні пожежні рукави різних діаметрів, пожежні стволи, мотопомпу, квадрокоптер, ломи, діелектричні рукавиці, килимки, ножиці; пожежні рятувальні пояси, електричні оприскувачі, бензопили, пожежні сокири з кобурою.
a026d0f6 cda9 4f4b 9ec9 6b9911562464
Все це обладнання загальною вартістю понад 55 тисяч доларів США було придбане в рамках реалізації проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні», який впроваджує Всеукраїнська екологічна ліга.
8c29977b b4d3 49a8 9ce9 b6760cd0281b
«Дякуємо Лісовій службі США за надане професійне обладнання, яке необхідне для ліквідації наслідків стихійних лих, лісових пожеж, пожеж на військових об’єктах, а також об’єктах цивільної інфраструктури. Це не просто обладнання – це величезний внесок у захист людей та навколишнього природного середовища», – зазначив Крячков Микола Сергійович, відповідальний за сферу пожежної безпеки 93-ї бригади «Холодний Яр». 
6c9864d5 2759 4711 9f4d ea28c44c2ff5
«Допомагати військовим – це особлива і надзвичайно важлива справа. Всеукраїнська екологічна ліга докладає всіх зусиль для реалізації цього проєкту та розвитку подальшої співпраці. Завдяки цій ініціативі, ми маємо нагоду висловити свою повагу та вдячність за самовіддану роботу військовим пожежним», зауважила Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги.
187fdc23 f510 47fe bf5a dd702c40e954
«Як громадянин України хочу подякувати Вам за службу та Вашу роботу. Лісова служба США з 2015 року підтримує програми щодо управління під час надзвичайних ситуацій та управління природними ресурсами в Україні. Діяльність проводиться у партнерстві з різними державними установами, відомствами та недержавними інституціями, освітніми закладами та науковцями. Фахівці Лісової служби США, які завжди знаходяться на передовій захисту та збереження довкілля, усвідомлюють критично важливу роль, яку відіграють військові пожежники у реагуванні на катастрофи, як природні, так і спричинені російською військовою агресією, тому сприяють підвищенню їх кваліфікації шляхом тренінгів, а також поліпшують технічну оснащеність», сказав Петро Павличенко, координатор проєктів Лісової служби США в Східній Європі та Україні.
78629e58 6e2a 46b8 ab1c 9325aef30303
«Ми раді нашій співпраці з Лісовою службо США, яка потужно розвивається упродовж останніх років. Сьогодні ми є свідками важливого моменту, коли наші зусилля в напрямі захисту природи та безпеки громадян отримують нове посилення, оскільки військові пожежні цієї частини завжди оперативно реагують на пожежі. Передача цього майна є важливим кроком у зміцненні нашої спільної боротьби з лісовими пожежами та пожежами, викликаними внаслідок російських обстрілів» – зазначив Гетало Ігор Олегович, начальник оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, майор служби цивільного захисту. 
49a545fc b98c 4806 8e55 b2f81d87c936
Лісова служба США протягом тривалого часу сприяє побудові спроможності з реагування на надзвичайні ситуації. Саме тому, крім надання підтримки у вигляді обладнання, вони системно проводять в Україні тренінги з базової підготовки лісового пожежника, поведінки вогню, особистої безпеки, координації, основ командування та управління у надзвичайних ситуаціях, а також сприяють у реалізації необхідних реформ. 
Більше інформації про реалізацію проєкту у наступних інформаційних повідомленнях.
 
US Forest Service provides technical assistance to the firefighting unit of the
93rd Brigade «Kholodny Yar»
 
English below 
 
The U.S. Forest Service International Programs provided technical assistance to the 93rd Brigade's Kholodny Yar Fire Department to improve their ability to respond to emergencies under martial law, as well as to increase the personal safety of firefighters. Their role is critical in wartime, and the risks increase significantly.
The following items were purchased and transferred to the 93rd separate mechanized brigade of Kholodny Yar for free use: heat-reflective suits, panoramic masks, respiratory protection equipment with individual masks, fire-resistant fire hoses, carabiners, rescue fire ropes, dielectric bots, static alarms, radio sets, individual and group lights, fire hoses of various diameters, fire hoses, a motorized pump, a quadcopter, crowbars, dielectric gloves, mats, scissors; fire life belts, electric sprayers, chainsaws, fire axes with holsters.
All this equipment worth more than USD 55 thousand was purchased as part of the project «Creation of a public forest fire protection system in Ukraine» implemented by the All-Ukrainian Environmental League.
«We thank the US Forest Service for providing professional equipment necessary to eliminate the consequences of natural disasters, forest fires, fires at military facilities, as well as civilian infrastructure. This is not just equipment – it is a huge contribution to the protection of people and the environment,» said Mykola Kryachkov, fire safety officer of the 93rd Kholodny Yar Yar Brigade. 
«Helping the military is a special and extremely important thing. All-Ukrainian Environmental League is making every effort to implement this project and develop further cooperation. Thanks to this initiative, we have the opportunity to express our respect and gratitude for the selfless work of military firefighters,» said Tetyana Tymochko, Head of the All-Ukrainian Environmental League.
«As a citizen of Ukraine, I want to thank you for your service and your work. Since 2015, the U.S. Forest Service has been supporting emergency management and natural resource management programs in Ukraine. The activities are carried out in partnership with various government agencies, departments and non-governmental institutions, educational institutions and scientists. The U.S. Forest Service, always at the forefront of environmental protection and conservation, recognizes the critical role that military firefighters play in responding to disasters, both natural and caused by Russian military aggression, and therefore helps to improve their skills through training and technical equipment,» said Petro Pavlychenko, U.S. Forest Service Project Coordinator for Eastern Europe and Ukraine.
«We are pleased with our cooperation with the US Forest Service, which has been developing rapidly in recent years. Today, we are witnessing an important moment when our efforts to protect nature and the safety of citizens are being reinforced, as the military firefighters of this unit always respond promptly to fires. The transfer of this property is an important step in strengthening our joint fight against forest fires and fires caused by russian shelling,» said Ihor Getalo, Head of the Operational Coordination Center of the Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Dnipropetrovsk Region, Major of the Civil Protection Service. 
The U.S. Forest Service has long been contributing to building emergency response capacities. That is why, in addition to providing support in the form of equipment, they systematically conduct trainings in Ukraine on basic forest firefighter training, fire behavior, personal safety, coordination, and the basics of command and control in emergency situations, as well as assist in implementing the necessary reforms. 
More information about the project implementation in the following newsletters.
 
 
#Створення_громадської_системи_протипожеженого_захисту_лісів_в_Україні
#ВЕЛ #All_Ukrainian_Environmental_League #United_States_Forest_Service_Internationl_Programs 
 

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи