Неділя 14 лип. 2024
Добровільна пожежна охорона забезпечує безпеку громади!

English below

Хто такі члени добровільної пожежної охорони? Це – сільські старости, медичні працівники, вчителі, фермери, приватні підприємці та інші небайдужі громадяни, які вирішили зробити власний внесок у захист своєї громади від пожеж. Люди, які готові покинути свої справи на час виклику, аби врятувати чиєсь життя.
Члени добровільних пожежних дружин Корсунь-Шевченківської громади поділились думками щодо важливості залучення громадськості до контролю та подолання лісових пожеж і ролі кожного у цій непростій справі.
Цабенко Володимир: «Я – охоронець! Моя робота пов’язана зі збереженням та захистом життя та майна людей. Але моя відповідальність, як громадянина виходить далеко за межі моєї професійної діяльності. Я щоденно несу велику відповідальність за те, що мені доручили. Я пішов в добровільну пожежну дружину, адже землі на яких я народився та живу потребують охорони».

IMG 6121
Берлюта Віталій: «Я – працівник комунального підприємства! Мої обов'язки пов'язані з різними аспектами життя нашої громади, включаючи і забезпечення їхньої безпеки. Моя практична підготовка та досвід роботи стануть у нагоді досвідченим пожежникам. Я пішов в добровільну пожежну дружину, аби навчитися ефективній дії в надзвичайних ситуаціях, яку я зможу застосовувати не лише у роботі пожежником, але й у моїй професійній діяльності».
Сутика Анатолій: «Я – пенсіонер. Приєднання до пожежної дружини дозволить мені використовувати свої знання, досвід та енергію, щоб допомагати громаді в усуненні пожежних загроз та наданні допомоги у разі аварійних ситуацій. Хочу, щоб природнє багатство нашої країни зберіглося на спадок нащадкам. Я пішов в добровільну пожежну дружину, бо вірю, що моя стійкість, мудрість і спокій можуть бути цінними ресурсами в роботі з ліквідацією пожеж».
Інтерв’ю взяті в рамках проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні», що здійснює Всеукраїнська екологічна ліга за сприяння та підтримки Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).
Volunteer fire brigades ensure community safety!
Who are the members of a volunteer fire brigade? These are village elders, healthcare workers, teachers, farmers, private entrepreneurs and other concerned citizens who have decided to make their own contribution to protecting their community from fires. People who are ready to leave their jobs at the time of a call to save someone's life.
Members of the volunteer fire brigades of the Korsun-Shevchenkivska community shared their thoughts on the importance of involving the public in controlling and fighting forest fires and the role of everyone in this difficult task.
Volodymyr Tsabenko: "I am a guard! My job is to preserve and protect people's lives and property. However, my responsibility as a citizen goes far beyond my professional activities. Every day I bear great responsibility for what I am entrusted with. I joined a voluntary fire brigade because the lands where I was born and live need protection."
Vitaliy Berliuta: "I am an employee of a utility company! My duties are related to various aspects of our community life, including ensuring their safety. My practical training and work experience will be useful to experienced firefighters. I joined the volunteer fire brigade to learn how to act effectively in emergency situations, which I can apply not only in my work as a firefighter, but also in my professional life."
Anatoliy Sutyk: "I am a pensioner. Joining the fire brigade will allow me to use my knowledge, experience and energy to help the community in eliminating fire hazards and providing assistance in case of emergencies. I want to ensure that the natural wealth of our country is preserved for our descendants. I joined a volunteer fire brigade because I believe that my resilience, wisdom and calmness can be valuable resources in firefighting."
The interviews were conducted within the framework of the project " Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine (pilot)", implemented by the All-Ukrainian Environmental League with the assistance and support of the U.S. Forest Service International Programs.
#Створення_громадської_системи_протипожежного_захисту_лісів_в_Україні #ВЕЛ
#All_Ukrainian_Environmental_League #United_States_Forest_Service_International_Programs

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи