Неділя 26 трав. 2024
Щодо Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування місцевої та добровільної пожежної охорони»

English below

Через російську військову агресію довкілля України зазнає значних збитків. Внаслідок постійних обстрілів мирних міст та природних територій виникають масштабні пожежі. В таких умовах важливо оперативно реагувати на лісові пожежі та ліквідовувати джерела вогню. Саме тому Всеукраїнська екологічна ліга починає реалізовувати в Україні проєкт «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» за сприяння Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs). З метою активного залучення громадянського суспільства до попередження лісових пожеж та захисту лісів в Україні, планується проведення заходів з формування, навчання, забезпечення необхідними спеціальними засобами та страхування чотирьох команд добровільних пожежних формувань задля попередження та ліквідації наслідків лісових пожеж.

Багаття загасити легше за ліс

Залучення громадськості до питань протидії лісовим пожежам є надзвичайно актуальним у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування місцевої та добровільної пожежної охорони» (реєстр. № 75571).

Пожежно-рятувальні підрозділи для забезпечення добровільної пожежної охорони можуть формувати юридичні особи або їх відокремлені підрозділи.

Вони можуть створюватись:

– органами місцевого самоврядування– з числа осіб, які постійно проживають на відповідній території;

– громадськими організаціями – з числа членів таких організацій;

– суб’єктами господарювання, іншими юридичними особами – з числа їх працівників.

Завдання і повноваження пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони, права та обов’язки їх членів та учасників визначаються Положеннями про такі підрозділи, що затверджуються органів місцевого самоврядування, громадськими організаціями, керівниками суб’єктів господарювання, інших юридичних осіб, що їх утворили, за погодженням із Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Лісова низова пожежа

Порядок утворення та функціонування пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони затверджується Кабінетом Міністром України.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони може здійснюватися також за рахунок інших не заборонених законодавством джерел.

Законодавством передбачено, що органи місцевого самоврядування, громадські організації, суб’єкти господарювання, інші юридичні особи можуть об’єднуватись у добровільні пожежно-рятувальні підрозділи. Територіальні громади можуть здійснювати співробітництво відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад» з метою спільного забезпечення місцевої пожежної охорони».

Regarding the Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on the Functioning of Local and Voluntary Fire Protection"

Due to Russia's military aggression, Ukraine's environment is suffering significant damage. The constant shelling of peaceful cities and natural areas results in large-scale fires. In such circumstances, it is important to respond promptly to forest fires and eliminate the sources of fire. That is why the All-Ukrainian Environmental League is launching the project "Establishment of a Public Forest Fire Protection System in Ukraine" in Ukraine with the assistance of the U.S. Forest Service International Programs.

In order to actively involve civil society in forest fire prevention and protection in Ukraine, it is planned to take measures to form, train, provide the necessary special equipment and insurance for four teams of volunteer fire brigades to prevent and eliminate the consequences of forest fires.

Public involvement in combating forest fires is extremely relevant in connection with the adoption by the Verkhovna Rada of Ukraine of the draft Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on the Functioning of Local and Volunteer Fire Protection" (Reg. No. 75571).

Fire and rescue units to provide voluntary fire protection can be formed by legal entities or their separate subdivisions.

They can be created by:

- local self-government bodies - from among persons permanently residing in the respective territory;

- public organizations - from among the members of such organizations;

- business entities and other legal entities - from among their employees.

Tasks and powers of fire and rescue units for voluntary fire protection, rights and obligations of their members and participants are determined by the Regulations on such units approved by local self-government bodies, public organizations, heads of business entities and other legal entities that formed them, in agreement with the State Emergency Service of Ukraine.

The procedure for the establishment and functioning of fire and rescue units to provide voluntary fire protection is approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine.

Funding and logistical support of fire and rescue units for voluntary fire protection may also be provided by other sources not prohibited by law.

The law provides that local self-government bodies, public organizations, business entities, and other legal entities may form voluntary fire and rescue units. Territorial communities may cooperate in accordance with the Law of Ukraine "On Cooperation of Territorial Communities" in order to jointly provide local fire protection."

#Створення_громадської_системи_протипожеженого_захисту_лісів_в_Україні #ВЕЛ

#All_Ukrainian_Environmental_League #United_States_Forest_Service_International_Programs

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи