Вівторок 25 черв. 2024
Засідання Національної екологічної ради України 23 січня 2018 року

27023445 1766196016788874 7821428146285218822 o23 січня 2018 року відбулося засідання Націо­нальної екологічної ради України, у якому взяли участь представники громадських ор­ганізацій природоохоронного спрямування, орга­нів виконавчої влади, громадські діячі й активіс­ти, науковці та ЗМІ.

Учасники засідання розглянули актуальне пи­тання поводження з побутовими відходами в Україні, а саме вступу в дію з 1 січня 2018 року змін до Закону України «Про відходи», що були ухвалені ще у 2012 році, які мали б спонукати органи влади вживати заходи, щодо організації системи поводження з відходами.

Засідання НЕРУ 23.01.2018 1Тетяна Тимочко, голова Національної екологіч­ної ради України, висловила занепокоєння гро­мадських організацій щодо поводження з побуто­вими відходами в Україні. Наголосила на європей­ській ієрархії поводження з відходами та охарак­теризувала п’ять етапів поводження з побутовими відходами. Зауважила, що вони не працюють в Україні через різні тіньові схеми, що відбуваються на всіх рівнях, починаючи з урядового, окремих бізнес структур та місцевих органів влади. Тетяна Валентинівна зазначила, що в Україні накопиче­но 12,5 млрд т відходів та налічується понад сім тисяч сміттєзвалищ, більшість яких не відповіда­ють санітарним нормам. Акцентувала увагу при­сутніх, що Україна має застосувати європейські вимоги до поводження з відходами та ухвалити закони, які б відповідали цим вимогам.

27023356 1766195760122233 501908989846186127 oОлекасандр Ігнатенко, доктор наук з державно­го управління, кандидат економічних наук, роз­повів про стан поводження з відходами в Україні. Зауважив, що за показниками 2016 р. лише 3% відходів підлягає сортуванню та вторинному пере­робленню через спалювання на заводі «Енергія» в м. Києві, сміттєспалювальній установці в м. Лебе­дин Сумської обл. і двох пересувних сміттєспалю­вальних установках в м. Харкові. Акцентував увагу присутніх, що наразі вже маємо колапс, оскільки з 1 січня заборонено захоронения неперероблених відходів, насправді, виконувати немож­ливо, бо виникає необхідність стрімкого будівни­цтва великої кількості переробних об’єктів та за­лучення інвестицій. Особливу увагу зосередив на тому, що в трикутнику між соціумом, економікою та екологією ключовим буде питання збільшення екологічного податку на захоронения відходів. За­уважив, що без збільшення ставок цього податку буде неможливим створення економічних умов для переробленої галузі і перетворення її на ефек­тивнішу, ніж захоронения. На його думку, ці ви­трати мають лягати на забруднювача.

Наталія Шоробура, спеціаліст відділу повод­ження з відходами Міністерства екології та при­родних ресурсів України, розповіла про розроб­лення Національного плану виконання Націо­нальної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року. Уже підготовлено на подачу до Уря­ду проект Постанови про затвердження координа­ційної ради. Наталія Людвігівна детально зупи­нилася на стратегічних цілях та характеристиці Стратегії. Зауважила також, що готується проект Закону «Про відходи».

26992375 1766191146789361 8513945389636572516 nМарина Чебан, представник Міжрегіонального центру наукових досліджень та експертиз, заува­жила, що набуття чинності 1 січня 2018 року змін до Закону України «Про відходи» актуалізує вив­чення та перегляд європейських вимог та нормати­вів у сфері поводження з відходами. Особливу ува­гу зосередила на тому, що національне та європей­ське законодавство в цій сфері перебувають в різ­них площинах регулювання. Якщо Закон України «Про відходи» визначає, що відповідальність за збирання, сортування та захоронения несуть об’єкти утворення відходів та органи місцевого са­моврядування, то в європейському законодавстві стадії поводження з відходами та відповідальність за це починається з процесу мінімізації утворення відходів. Марина Георгіївна відзначила, що з під­писанням угоди з ЄС Україна взяла на себе між­народні зобов’язання щодо поводження з відхода­ми, зокрема поетапної імплементації Директиви 2008/98/ЄС та Директива 1999/31/єС. Наголосила на тому, що для України постає досить актуаль­ним питання дотримання вимог європейського за­конодавства саме під час розроблення Національ­ного плану виконання Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року.

У результаті обговорення стану поводження з побутовими відходами в Україні члени Націо­нальної екологічної ради України вирішили нада­ти органам державної влади пропозиції, зокрема:

Верховній Раді України:

- ухвалити проект Закону України «Про внесен­ня змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з відходами щодо запобігання негативній дії відходів кінцевого споживання про­дукції на навколишнє природне середовище» № 3198, положення якого спрямовані на створення та забезпечення ефективного функціонування систе­ми збирання, перероблення та утилізації відходів;

- розробити та ухвалити законопроекти щодо посилення адміністративної та кримінальної від­повідальності за порушення законодавства у сфері поводження з відходами;

- ухвалити проект Закону України «Про дер­жавну політику у сфері поводження із мийними засобами» № 5182-1 від 07.10.2016 р., завдяки яко­му буде обмежено виробництво, ввезення на митну територію України та реалізацію мийних засобів, які містять фосфати.

Засідання НЕРУ 23.01.2018 2Кабінету Міністрів України:

- забезпечити виконання цілей та завдань, встанов­лених Законом України «Про Основні засади (страте­гію) державної екологічної політики України на пе­ріод до 2020 року» щодо розроблення стратегічних, програмних і планових документів для різних галу­зей економіки щодо екологізації, технічного перео­снащення, впровадження маловідходних, безвідход­них і екологічно безпечних технологічних процесів;

- створити Державне агентство поводження з від­ходами та передати йому пов­новаження Міністерства еко­логії та природних ресурсів України та Міністерства регіо­нального розвитку, будівниц­тва та житлово-комунального господарства України у цій сфері;

- запровадити економічні механізми відповідальності виробників та імпортерів упа­ковки та товарів в упаковці за збирання, вивезення, перероб­ку, утилізацію та безпечне захоронения відходів;

- впровадити національну систему збирання та утилізації використаних автотранспортних засо­бів, шин, хімічних джерел струму, використаної електропобутової техніки та електричного облад­нання тощо;

- ухвалити нові ставки екологічного податку для забезпечення стимулювання розвитку екологічно безпечних технологій поводження з відходами;

- розробити дієвий механізм розвитку транскор­донного співробітництва у сфері поводження з не­безпечними відходами.

Міністерству регіонального розвитку, будів­ництва та житлово-комунального господар­ства України:

- запровадити реєстр установ і підприємств, які здійснюють збір та транспортування відходів;

- забезпечити виконання полігонами ТПВ Украї­ни вимоги щодо обладнання їх системою вилучен­ня та знешкодження біогазу;

- розробити механізми економії первинних мате­ріальних ресурсів у виробництві та їхньої заміни на відповідні вторинні матеріальні ресурси;

- удосконалити систему роздільного збирання по­бутових відходів та їх переробки;

- провести інженерне обстеження та паспортиза­цію полігонів побутових відходів та сміттєзвалищ, створити їх електронний реєстр, включаючи сти­хійні сміттєзвалища;

- забезпечити стимулювання проектів міжмуніципального співробітництва та приватно-держав­ного партнерства.

Засідання НЕРУ 23.01.2018 3Міністерству екології та природних ресурсів України:

- вжити негайних заходів щодо створення та розміщення доступного для громадськості Націо­нального реєстру викидів і перенесення забрудню­вачів відповідно до вимог Протоколу про РВПЗ;

- забезпечити адаптацію законодавства у сфері поводження з відходами до вимог європейських ди­ректив, які необхідно імплементувати відповідно до вимог Асоціації між Україною та ЄС (Директива № 2008/98/ЄС, Директива № 2006/21/єС, Директи­ва № 1999/31/ЄС);

- запровадити в Україні державний кадастр від­ходів, закінчити створення в цій сфері єдиної ін­формаційно-аналітичної ме­режі, системи обліку та пас­портизації місць розміщення відходів;

- зобов’язати всіх суднов­ласників укладати договори на збирання (прийом) стічних та лляльних (підсланевих) вод з підприємства­ми, які мають ліцензію (дозвіл) на такі види діяльності;

- привести Правила охорони внутрішніх мор­ських вод і територіального моря України від за­бруднення та засмічення у відповідність з Між­народною конвенцією щодо запобігання забруд­нення з суден;

- завершити роботи зі збирання та вивезення для утилізації залишків непридатних пестицидів та хімічних засобів захисту рослин в Україні;

- створити систему поводження з відходами в галузі сільського господарства;

- розробити та запровадити систему перепід­готовки й підвищення кваліфікації фахівців сфе­ри управління та виробництва небезпечних від­ходів за напрямами: охорона природи та здоров’я людини від впливу небезпечних відходів; утилі­зація й видалення небезпечних відходів; норма­тивно-правове регулювання у сфері поводження з небезпечними відходами; науково-технічна дія­льність у сфері поводження з небезпечними відхо­дами;

- розробити дієвий механізм стимулювання роз­дільного збирання та утилізації небезпечних від­ходів, які утворюються у домогосподарствах;

- розробити систему поводження з небезпечни­ми відходами (запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, сортування та утилізації, включаючи контроль за цими операціями та на­гляд за місцями видалення.

Обласним державним адміністраціям:

- ініціювати розроблення, затвердження та реалі­зацію регіональних (обласних) програм поводження з відходами, враховуючи небезпечні відходи;

- на рівні міських і селищних рад розглянути можливість організації громадських робіт для сор­тування сміття та доставки його на пункт пере­роблення з метою вилучення небезпечних відходів зі складу побутових;

- активно залучати ЗМІ та рекламу, освітні про­грами для популяризації правильного поводжен­ня з відходами;

- розробити та запровадити екологічні освітні програми для дітей та молоді щодо поводження з відходами.

Також учасники НЕРУ на засіданні розглянули питання про ситуацію з будівництвом сміттєзвалища біля села Людавка, Жмеринського району, Вінницької області.

26758330 1766195753455567 3432793003866907946 oМусіровський О. А., правозахисник Вінницької області, розповів про загрози екосистемі Вінницької області та України в цілому, що зумовлені незаконним будівництвом полігону ТПВ біля села Людавка. Зауважив, що відбувається будівництво сміттєзвалища, яке несе за собою величезну вирубку цінних порід дерев, ймовірність забруднення атмосферного повітря, підземних вод та ґрунтів. Стосовно будівництва не проведено громадські слухання, відсутні результати екологічної експертизи будівництва небезпечного об’єкту та матеріали оцінки впливу на оточуюче середовище. Не дивлячись на ці порушення, здійснено вирубку 7 га цінного лісу та почато будівництво площадок полігону. Вказав на численні порушення земельного, антикорупційного та природоохоронного законодавства. Деякі порушення перебувають під увагою правоохоронних органів, здійснюється слідство. Також наголосив на тому, що місцеві мешканці виступають категорично проти ініціативи Вінницької влади, адже побоюються екологічного забруднення природного середовища і водойм. Крім того, поблизу знаходиться дендрологічна ділянка з рідкісними породами дерев, порушено санітарно-захисні зони, зокрема відстані до житлової та громадської забудови.

Климбовський Л. В., голова ініціативної групи села Людовка, наголосив на тому, що населення виступає проти забудови. Акцентував увагу присутніх, що об’єкт забудови знаходиться в лісовому масиві та буде розміщений на відстані 3-5 кілометрів від найближчих населених пунктів, що є неприпустимо.

В результаті обговорення питання про ситуацію з будівництвом сміттєзвалища біля села Людавка, Жмеринського району, вирішили вимагати в органів державної влади, зокрема:

1) здійснення незалежної громадської екологічної експертизи об’єкту будівництва;

2) скликання позачергової сесії Вінницької обласної ради для створення міжфракційної робочої групи щодо розслідування незаконного будівництва та вирубки лісу для будівництва полігону твердих побутових відходів;

3) припинення будь яких будівельних робіт чи робіт пов’язаних з вирубкою лісу до проведення державної екологічної експертизи;

4) проведення об’єктивного та неупередженого розслідування фактів незаконної вирубки Людавського лісу.

В розділі "Новини":

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи