Середа 22 трав. 2024
У Запоріжжі громада піднялася на захист міського скверу

У Запоріжжі громада піднялася на захист міського скверу2У квітні 2018 року запорізькі активісти-екологи звернулися до суду з позовом визнати протиправ­ним та скасувати рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради №157 від 13.04.2018 «Про видалення зелених насаджень на перехрещенні вул. Незалежної України та вул. Лермонтова». Саме тут розташований сквер імені Валентина Явансько­го, названий на честь почесного громадянина міста, колишнього Голови виконкому Запорізької міської ради. Згідно з рішенням міської ради, на його тери­торії планується спорудження торговельно-розва­жального центру, унаслідок чого площа зелених на­саджень зменшиться на 3,7 га. Основними аргумен­тами для звернення були: неврахування позиції те­риторіальної громади, відсутність громадських слу­хань з цього питання, недотримання вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» в частині оцінки впливу новобудови на стан навколишнього природного середовища, порушення термінів опри­люднення проекту рішення.

Врешті-решт рішення суду, у якому зазначено, що «...рішення комітету Запорізької міської ради є законним, обґрунтованим та прийнятим у відпо­відності до вимог чинного законодавства України» ухвалено не на користь громади.

У червні 2018 року на сайті міськради з’явилася петиція про мораторій на забудову зелених насад­жень загального користування. Вона швидко на­брала необхідну для розгляду на сесії міської ради кількість голосів. Відсутність такого документу за умови невизначеності меж зелених зон призводить до зменшення площ зелених територій загального користування, що є порушенням ст. 50 Конститу­ції України, яка є найвищим законодавчим актом нашої України і гарантує громадянам право на безпечне довкілля.

«ЕКО Коаліція» Запоріжжя є своєрідною гро­мадською радою з питань охорони довкілля, до складу якої входить Запорізька обласна організа­ція Всеукраїнської екологічної ліги. Вона зверну­лася до голів постійних комісій Запорізької місь­кої ради з пропозицією створити робочу групу, яка проаналізує чинне законодавство, відповід­ність стану, меж та кількості зелених насаджень загального користування м. Запоріжжя нормативним значенням та підготує проект рішення щодо шляхів реалізації вказаної петиції й усуне пору­шення законодавства.

У Запоріжжі громада піднялася на захист міського скверу1На початку серпня почалося вирубування дерев, що надзвичайно обурило представників місцевої громади, які започаткували акцію протесту. Меш­канці Запоріжжя висловлюють однозначно нега­тивне ставлення до знищення скверу, оскільки місто має потужний промисловий комплекс мета­лургійних підприємств, а показники якості атмос­ферного повітря є одними з найгірших в Україні.

Стало відомо, що наприкінці минулого року рі­шенням сесії міської ради ухвалено зміни до Гене­рального плану міста, у пояснювальній записці до якого зафіксовано, що в Запоріжжі не вистачає зе­лених зон загального користування. За норматива­ми зелені насадження повинні мати площу 1670 га, а фактично їх є 617 га, що порушує право мешкан­ців міста на безпечне довкілля. Окрім того, у зна­чної частини зелених масивів, як виявилося, межі не винесені в натуру, що, на думку голови Запо­різької організації Всеукраїнської екологічної ліги Ірини Пірогової, дозволяє безконтрольно забудову­вати зелені території загального користування. Не­дотримання законодавства впродовж багатьох ро­ків призвело до порушення нормативів озеленення Запоріжжя. «Адже відсутність достатньої кількос­ті зелених територій загального користування при­зводить до погіршення здоров’я городян. У доповіді Всесвітньої організації охорони здоров’я за 2016 рік зазначено, що здоров’я жителів міст, де є зелені зони загального користування, покращиться, і вод­ночас попит на медичні послуги зменшиться. Від­повідно, знизяться витрати на охорону здоров’я містян», – зауважила Ірина Миколаївна.

Важливо, що стаття 10 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» говорить, що «діяльність, що перешкоджає здій­сненню права громадян на безпечне навколишнє природне середовище та інших їх екологічних прав, підлягає припиненню в порядку, встановле­ному цим Законом та іншим законодавством Украї­ни». Це означає, що будь-яка забудова зелених те­риторій загального користування, якщо їх площа менша за нормативну, є незаконною.

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи