Понеділок 20 трав. 2024
Будівництво звіроферми в Житомирській області

Громада виступає проти будівництва16 травня 2018 року представники Всеукраїнської екологічної ліги взяли участь у громадських слу­ханнях щодо розгляду детального пла­ну території під будівництво для роз­міщення звіроферми ТОВ «ПРОФУНА» на території Сінгурівської сільської ради Житомирської області. Результат слухань – громада виступає категорич­но проти планованого будівництва.

Підприємство займається первинним виробництвом – вирощування та забій хутрових тварин (норки). Потужність підприємства – 90 тис. норок на рік. На сьогодні загальна кількість норок на підприєм­стві становить понад 10 тис. штук. Загальна пло­ща земельних ділянок, на яких розміщена звіро­ферма становить близько 7,9345 га. Разом з тим, під час розміщення та будівництва звіроферми із вирощування норок ТОВ «ПРОФУНА» було по­рушено чинне законодавство України щодо до­тримання розміру захисних зон. Зокрема, гро­мадські обговорення щодо розміщення звірофер­ми з вирощування норок на території Сінгурівської сільської ради Житомирського району Жи­томирської області – не проводилися!

Звіроферма Профуна в селі Сінгури Житомирськоі області

Мешканці сіл Сінгури та Пряжів постійно скар­жилися на нестерпний сморід. Викиди шкідливих речовин, випаровування від гноєсховищ та шедів, де утримують норки, чинять ризики для здоров’я людей прилеглих сіл.

Наразі підприємство розробляє проектну доку­ментацію щодо розширення виробництва на влас­ній земельній ділянці. Відповідно до Закону Украї­ни «Про оцінку впливу на довкілля» підприємство для провадження планованої діяльності повинно отримати Висновок з оцінки впливу на довкілля. Окрім цього до переліку документів для отриман­ня дозвільної діяльності входять: Звіт з оцінки впливу на довкілля та Звіт про громадське обгово­рення. Водночас, має бути забезпечене своєчасне, адекватне та ефективне інформування громад­ськості, яка передусім має право подавати будь-які зауваження чи пропозиції до проекту.

На звірофермі планують утримувати близько 50 55 тис. голів норокПід час громадських слухань жителі висловили свою категоричну позицію проти розширення діяльності звіроферми, оскільки це підприємство буде здійснювати потужний вплив на довкілля.

Постанова Кабінету Міністрів Украї­ни «Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку» №808 від 28.08.2013 р. зазначає, що об’єктом підвищеної екологічної небезпеки є зві­роферми з 3 тис. і більше пухнастих тва­рин. Тому діяльність звірорферми ТОВ «ПРОФУНА» ставить під загрозу здо­ров’я населення та стан навколишнього середовища. В процесі функціонування звіроферми утворюється велика кількість органічних відходів. Наявність ве­ликої кількості відходів життєдіяльності тварин може призвести до поширення хвороб, спричине­них бактеріями та паразитами. У разі потрапляння неочищених стоків у підземні води забруднення проникне у колодязну воду прилеглих населених пунктів.

Громада ухвлила рішення продовжувати бо­ротьбу проти діяльності на території Сінгурівської сільської ради Житомирської області звіроферми ТОВ «ПРОФУНА». Всеукраїнська екологічна ліга вважає, що для зменшення негативного впливу діяльності звіроферм на навколишнє середовище необхідно розробити Державну цільову програму щодо зменшення забруднення довкілля підприєм­ствами АПК та удосконалити законодавчу базу щодо діяльності звіроферм відповідно європей­ських стандарті

 

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи