Вівторок 25 черв. 2024
Позиція ВЕЛ щодо ситуації з природно-заповідним фондом на Сході України

Всеукраїнська екологічна ліга надзвичайно стурбована ситуацією, яка склалася у галузі природно-заповідного фонду. Показник заповідності становить 6,08 % від загальної площі України і є одним з найменших серед країн Європи. Конвенцією про охорону біологічного різноманіття, сторонами якої є 193 країни світу, серед яких і Україна, поставлено завдання до 2020 року підвищити площу заповідних територій до 17 % на суходолі та до 10 % в межах морських акваторій. На жаль, досягнення цих показників поки що є фантастичною мрією, оскільки природоохоронці щоденно ведуть важку боротьбу за збереження хоча б існуючих територій.

До основних проблем у цій сфері належать:

– непрофесійність керівників, вимивання кращих фахівців природоохоронної сфери зі структури та установ Мінприроди;

– невинесення меж об’єктів ПЗФ в натуру;

–порушення заповідного режиму та впровадження незаконної господарської діяльності на природоохоронних територіях;

–руйнування об’єктів ПЗФ внаслідок воєнних дій на Сході України;

- неадаптованість національного законодавства до європейської Директиви № 92/43/ЄС про збереження природного середовища існування (оселищ), дикої флори та фауни.

Особливо складною є ситуація в Донецькій і Луганській областях. Так, 7 червня 2016 року голова Донецької ВЦА Жебрівський П.І. видав три розпорядження №457, №458, №459 щодо скасування регіональних ландшафтних парків «Зуївський», «Меотида» та «Донецький кряж».

21628704

РЛП "Меотида"

Підставою скасування, як йдеться у розпорядженнях, є неможливість переміщення об’єктів та матеріально-технічної бази цих об’єктів ПЗФ, а отже провадження діяльності, визначеної Положеннями про РЛП, на територіях, підконтрольних українській владі, виконання працівниками своїх обов’язків у разі переміщення з території, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, на територію, на якій органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі.

Чинне законодавство передбачає правові механізми створення реорганізації та скасування статусу територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Правовий статус об'єкта ПЗФ безпосередньо пов'язаний із процедурою його створення. У зв’язку з цим у Законі України «Про природно-заповідний фонд України» окремий розділ (VII) присвячений цим питанням. Рішення про створення об'єктів ПЗФ України, зміну меж, категорії та скасування статусу територій та об'єктів ПЗФ України є юридично значущими рішеннями, які визначають правовий режим охорони та фінансування таких об'єктів, впливають на форму їх власності, можуть бути предметом судового оскарження.

Правові механізми створення та організації територій та об'єктів ПЗФ встановлені кількома законами, зокрема: Про охорону навколишнього природного середовища, Про природно-заповідний фонд України, Про місцеве самоврядування в Україні, Про місцеві державні адміністрації, Про військово-цивільні адміністрації.

Так, статтею 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» встановлено порядок прийняття рішень про створення чи оголошення територіями, об'єктами природно-заповідного фонду та їх охоронних зон. Частиною 3 цієї статті визначено, що рішення про організацію чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та встановлення охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду приймається Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.

Проте скасування статусу територій та об'єктів ПЗФ проводиться виключно відповідно до статті 54 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» де передбачено механізмскасування і наголошено, що цей процес відбувається за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища на підставі відповідного експертного висновку.

regional landscape park zuevskiy 4115x1024x768x0

РЛП "Зуївський"

Відповідно до частини 6 статті 5 Закону України «Про природно-заповідний фонд України»  природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки загальнодержавного значення, а також регіональні ландшафтні парки є юридичними особами.

Виходячи із системного аналізу наведених норм, слід дійти висновку, що механізм організації чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення включає в себе етап прийняття рішення про створення або ліквідацію юридичної особи, однак він є похідним від рішення органів місцевого самоврядування, визначених статтею 54 Закону України «Про природно-заповідний фонд».

Згідно з пунктом 29 частини 1 статті 4 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» військово-цивільні адміністрації населених пунктів на відповідній території здійснюють повноваження із: «прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом».

Виходячи з наведених повноважень військово-цивільні адміністрації не мають законних підстав приймати рішення про скасування статусу територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, а також про ліквідацію юридичної особи (установи), зокрема регіонального ландшафтного парку.

Тимчасова окупація частини Донецької області може бути причиною для тимчасового припинення роботи адміністрацій РЛП, але не може бути підставою для скасування статусу територій та об'єктів ПЗФ – ліквідації юридичної особи РЛП.

Ліквідація юридичних осіб РЛП замість припинення фінансування їх адміністрацій є необґрунтованим, вкрай недалекоглядним і тривожним кроком. Адже, згідно преамбули Закону України «Про природно-заповідний фонд України», об’єкти ПЗФ є надбанням всього українського народу. А ліквідація суб’єкта господарювання – це остаточне припинення ним господарської діяльності без правонаступництва, що унеможливлює його існування в майбутньому.

don kryazh 006

РЛП "Донецький кряж"

Розпорядження носять назви «Про ліквідацію регіонального ландшафтного парку», що по-перше не відповідає змісту розпоряджень, а по-друге є по своїй суті, незаконним, бо створення нових територій ПЗФ, відповідно до частини 29 статті 4 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», входить до повноважень голови ВЦА. А скасування об’єктів ПЗФ, як наголошувалося вище, можливе лише згідно процедури, передбаченої статтею 54 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» і не входить до повноважень військово-цивільних адміністрацій.

Пропозиції Всеукраїнської екологічної ліги:

1. Звернутися до Мінприроди зі зверненням дати оцінку розпорядженням голови Донецької ВЦА про ліквідацію зазначених регіональних ландшафтних парків, і з’ясувати чи було дотримано процедури скасування об’єктів ПЗФ, передбаченої статтею 54 Закону України «Про природно-заповідний фонд України».

2. Звернутися до Донецької військово-цивільної адміністрації і закликати внести зміни до зазначених низькоякісних розпоряджень, змінивши їх назви та зміст на тимчасове призупинення роботи адміністрацій всіх трьох РЛП до моменту завершення АТО.