Неділя 14 лип. 2024
Повідомлення
  • Simple Image Gallery Pro звертає Вашу увагу: Тимчасова папка Joomla!, призначена для зберігання кешу не має прав на запис. Будь-ласка, виправте дозволи, очистіть кеш та спробуйте знову.
Всеукраїнська екологічна ліга: 20 років на захисті довкілля

ВЕЛ 20 років1 min2017 рік став ювілейним для Всеукраїнської екологіч­ної ліги, що об’єднує 16 тисяч активістів і членів, які протягом 20 років наполегливо працювали для збереження заповідних ділянок, лісів, степу, річок ма­льовничої України для нинішнього та майбутніх поколінь.

15 грудня 2017 року відбулися урочисті заходи з відзна­чення 20-ї річниці Всеукраїнської екологічної ліги.

У конференц-залі Президії Національної академії наук України зібралися члени та активісти обласних, районних, міських сільських та селищних осередків Всеукраїнської екологічної ліги з усіх областей України, гості – представни­ки органів влади, наукових установ, міжнародних організа­цій, – всі ті, хто підтримує та допомагає громадськості у справі збереження довкілля. Неймовірно тепла та дружня атмосфера панувала в цей святковий день.

4584

До членів організації та гостей з привітанням звернулася голова Всеукраїнської екологічної ліги Тимочко Тетяна Ва­лентинівна, яка щиро подякувала й низько вклонилася всім активістам і прихильникам Ліги за невтомну копітку роботу та плідну співпрацю зі збереження довкілля України. Вона зазначила, що своїм успіхом Всеукраїнська екологічна ліга завдячує науковому та фаховому потенціалу всіх її членів і активістів. Підкреслила здобутки організації у сфері збере­ження довкілля, формування громадянського суспільства, ін­тегрування екологічної складової у державну та регіональну політику, громадського контролю та екологічного виховання молодь Окрему увагу приділила здобуткам організації у сфе­рі збереження та розширення об’єктів природно-заповідного фонду України. За 20 років активісти ВЕЛ підготували об­ґрунтування для створення 46 об’єктів ПЗФ (загальнодержав­ного та місцевого значення), ініціювали й брали участь у ство­ренні 12 національних природних парків України. Особливим подарунком до ювілею стала підготовка у 2017 р. обґрунтуван­ня для 8 заказників у Донецькій області. Чотири з них вже створено. Наголосила, що серед перспективних напрямів ді­яльності Ліги є сприяння розвитку України на засадах збалансованого розвитку, припинення споживацького ставлення до природи, відновлення довкілля та подолання тенденцій зміни клімату, побажала всім прихильникам наснаги та успі­хів у подальшій природоохоронній діяльності.

ВЕЛ 20 років4Святкування розпочалося з нагородження почесними гра­мотами засновників Всеукраїнської екологічної ліги: Толстоухова А. В., Размєтаєва С. В., Толстоухової С. В., Вадзюка С. Н., Смереки Ю. Й., Тимочко С. Т., Грінченка Р. М., Білої Н. В. Саме ці люди 20 років тому стали ініціаторами створення природоохоронної організації та доклали неймовірних зу­силь щодо розбудови її мережі по всій території України.

Завдяки їхнім організацій­ним здібностям, знанням та значному досвіду роботи, ор­ганізація має осередки майже в усіх регіонах України.

Присутні вшанували пам’ять людей, які пішли з життя, але зробили неоціненний внесок у розвиток Ліги, поділилися спогадами про тих, хто залишається у пам’яті членів ВЕЛ, зокрема Ситника К. М. – пер­шого голову ВЕЛ, академіка НАН України; Дудку І. О. – голову Київської МО ВЕЛ, члена-кореспон­дента НАН України; Травлєєва А. П. – члена прав­ління Дніпропетровської ОО ВЕЛ, Заслуженого дія­ча науки і техніки України; Марчукову Л. П. – ке­рівника Севастопольської міської організації ВЕЛ у 1998-2008 рр.; Синельщикова Р. Г. – доктора біо­логічних наук, голову Донецької ОО ВЕЛ у 1999- 2007 рр.; Кострицю М. Ю. – кандидата географіч­них наук, голову Житомирської ОО ВЕЛ у 1997-2005 рр.; Федоренка О. І. – кандидата технічних наук, голову Наукової ради Харківської ОО ВЕЛ; Барановського В. А. – доктора географічних наук, голову Наукової ради Київської міської організації ВЕЛ, керівника проекту з підготовки десяти екологічних карт; Цивінського Г. В. – члена правління Київської МО ВЕЛ, керівника проекту ВЕЛ щодо мінімізації наслідків зрошення на півдні України; Барякіна В. М. – першого голову Запорізької ОО ВЕЛ; Белоуса В. П. – доктора технічних наук, пер­шого голову Черкаської ОО ВЕЛ. Активна грома­дянська позиція, високий науковий потенціал цих     відомих вчених та досвідчених фахівців став взірцем для всіх природо охоронців Ліги.

ВЕЛ 20 років2Зі словами пошани та привітання до присутніх звернувся почесний голова Всеукраїнської екологіч­ної ліги Толстоухов Анатолій Володимирович, доктор філософських наук, академік Національної академії педагогічних наук України, людина, яка в різні часи, на різних посадах значну частину своїх зусиль спрямовувала не тільки на розбудову Всеукраїнської екологічної ліги, а й на розвиток громадянського суспільства в Україні Він зга­дав шлях розбудови організа­ції та підкреслив значення ро­боти ВЕЛ у взаємодії з органа­ми державної влади і місцево­го самоврядування у сфері охорони довкілля. Зауважив, що керівники обласних орга­нізацій ВЕЛ невтомно вимірю­ють пульс природи в областях та в потрібний момент завжди приходять на допомогу. На завершення свого висту­пу висловив побажання: «Лізі – поступу могутнього, ліговцям – життя незабутнього, а Україні – екомайбутнього!».

ВЕЛ привітав також заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної полі­тики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, народний депутат Украї­ни, член Всеукраїнської екологічної ліги Недава Олег Анатолійович. Він висловив захоплення ак­тивною громадянською позицією усіх членів органі­зації та підкреслив особливе значення напрацювань Всеукраїнської екологічної ліги у формуванні при­родоохоронного законодавства. Звернув увагу на особливий дух громади ВЕЛ і жартома визначив ставлення членів організації до своїх завдань в галузі охорони довкілля як «ВЕЛ-інфікованих».

Недава О. А. вручив Грамоти Верховної Ради України за особливий внесок у сфері захисту довкілля Тимочко Т. В., голові Всеукраїнської еколо­гічної ліги; Грицану Ю. І., голові Дніпропетров­ської ОО ВЕЛ, Столяренку Г. С., голові Наукової ради Черкаської ОО ВЕЛ; Бурковському О. П., го­лові Наукової ради Донецької ОО ВЕЛ; Лукашу О. В., голові Наукової ради Чернігівської ОО ВЕЛ.

Народний депутат України також вручив подя­ки від Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи найактивнішим головам обласних та місцевих ор­ганізацій ВЕЛ за особистий внесок у розвиток гро­мадського природоохоронного руху та активну участь у реалізації державної екологічної політи­ки України.

На ювілей завітали також прихильники Ліги, зокрема представники міжнародних організацій та проектів, які спрямовують свою діяльність на поліпшення стану довкілля в Україні та впрова­дження ідей збалансованого розвитку. За вагомий внесок у справу збереження довкілля, дружню підтримку і багаторічну співпрацю Всеукраїнська екологічна ліга відзначила грамотами своїх надій­них партнерів, зокрема: Волкова С. С., заступника голови офісу UNOPS в Україні; Нігородову С. В., національного координатора Програми малих грантів ПРООН-ГЕФ в Україні; Малкова М. В., ко­ординатора програм розвитку ФАО в Україні; Корвін-Піотровську К. І., менеджера проекту ПРООН в Україні «Інтеграція положень Конвенцій Ріо в національну політику України».

На урочисте святкування прийшли представни­ки наукових установ, вищих навчальних закладів, органів державної влади та місцевого самовряду­вання й бізнесу.

Руденко Леонід Григорович, академік Націо­нальної академії наук України, директор Інститу­ту географії НАН України, висловив подяку ко­лективу ВЕЛ за багаторічну плідну співпрацю.

Шевчук Василь Якович, міністр охорони навко­лишнього природного середовища та ядерної без­пеки України (1998-2000 рр., 2002-2003 рр.), го­лова Президії Всеукраїнської ради Українського товариства охорони природи, високо оцінив значні здобутки Всеукраїнської екологічної ліги та по­дякував кожному за неоціненний внесок у збере­ження природної спадщини України.

Волков Сергій Сергійович, заступник голови офі­су UNOPS в Україні, звернувся до присутніх з ві­тальним словом і побажаннями успіхів у подальшій природоохоронній діяльності, подякував за багато­річну співпрацю та підкреслив могутній потенціал Ліги в природоохоронній галузі.

Размєтаєв Сергій Володимирович, го­лова Харківської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги, заступ­ник голови Всеукраїнської екологічної ліги, кандидат юридичних наук, доцент кафедри екологічного права Національ­ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, поділився досвідом роботи Харківської обласної організації, згадав спільні акції та заходи, побажав усім, щоб збулися найамбітніші мрії.

Бурковський Олексій Петрович, го­лова Наукової ради Донецької обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги, справжній захисник дикої приро­ди в Україні, презентував трейлер до першого вітчизняного повнометражно­го документального фільму про еколо­гічний стан степу України. Фільм створено за під­тримки ВЕЛ.

ВЕЛ 20 років5За участь у формуванні національної екологічної мережі, створенні й збереженні об’єктів природно-заповідного фонду України, практичну роботу у сфері захисту довкілля, екологічної безпеки, зба­лансованого розвитку, збереження природних еко­систем та з нагоди 20-річчя Всеукраїнської екологіч­ної ліги були нагороджені також Лукаш О. В., голо­ва Наукової ради Чернігівської ОО ВЕЛ, Барановський Б. О., голова Наукової ради Дніпропетров­ської ОО ВЕЛ; Бурковський О. П., голова Наукової ради Донецької ОО ВЕЛ, Роженко М. В., голова Наукової ради Одеської ОО ВЕЛ, Гальченко Н. П., голова Кременчуцького МО ВЕЛ, Кучинська О. П., голова Кам’янець-Подільського РО ВЕЛ, Манюк В. В., член Правління Дніпропетровської ОО ВЕЛ.

Освіта була завжди пріоритетним напрямом ді­яльності ВЕЛ. Співпраця з провідними вищими навчальними закладами України, закладами за­гальної шкільної освіти, формування екологічного світогляду молоді, просвітницька діяльність ство­рюють основу для поліпшення стану довкілля. Важливе значення для освітнього вектора роботи Всеукраїнської екологічної ліги протягом багатьох років має підтримка та високий фаховий потен­ціал координаторів та членів Всеукраїнської дитя­чої спілки «Екологічна варта». Активні представ­ники ВДС «Екологічна варта» були відзначені на­городами Всеукраїнської екологічної ліги.

На свято завітали гості з вищих навчальних за­кладів Києва, Харкова, Одеси, Львова. Професор­сько-викладацький склад та студенти Національно­го авіаційного університету України висловили по­дяку ВЕЛ за екологічне виховання молоді. Студенти Київського національного університету технологій та дизайну презентували чудовий відеоматеріал про громадський молодіжний природоохоронний рух.

Разом з членами ВЕЛ ювілей відзначили пред­ставники громадського руху, ті, хто має принци­пову громадянську позицію у питаннях захисту довкілля, збалансованого розвитку та багато років не втомлюється працювати для України.

ВЕЛ 20 років3Велике пожвавлення в залі викликала поява на сцені й виступ дітей, заради майбутнього яких Всеукраїнська екологічна ліга 20 років стоїть на варті природи України. Чудові дитячі голоси за­співали гімн «Екологічної варти» під бурхливі оплески та підтримку присутніх.

Під заклики молодого покоління «Давай повер­немо Землі всі веселкові кольори!» Всеукраїнська екологічна ліга розпочала третій десяток своєї ді­яльності.

 

Галерея зображень

{gallery}1929{/gallery}