Вівторок 25 черв. 2024
Екологія промислового регіону: ІІІ Екологічний форум

ІІІ Екологічнии форум1

18 вересня 2018 року у місті Краматорськ Донецької об­ласті відбувся III екологічний форум «Екологія промис­лового регіону». Метою його проведення стало формуван­ня еколого-економічних умов для збалансованого (сталого) розвитку регіону, впровадження ефективних технологій для раціонального використання природних ресурсів, збережен­ня біологічного і ландшафтного різноманіття, розширення територій природно-заповідного фонду, залучення інвести­цій в екологічні проекти, розвиток співробітництва у сфері енерго- та ресурсозбереження, екологічного виховання та сприяння діяльності природоохоронних організацій.

Форум проходив у формі дискусійної платформи для нала­годження прямих контактів між представниками влади, біз­несу та громадськості. Учасники ознайомилися з тематичною виставкою, де були представлені кращі практики Донеччини у сфері охорони навколишнього природного середовища.

ІІІ Екологічнии форум5У його роботі взяли участь представники Верховної Ради України, Донецької облдержадміністрації, міжнародних ор­ганізацій, бізнесу, громадських об’єднань, наукових інститу­цій з усіх областей України, а також представники міст, ра­йонів, військово-цивільних адміністрацій та об’єднаних те­риторіальних громад Донецької області. Протягом дня Фо­рум відвідало понад 1000 осіб.

У межах програми проходила робота майданчиків екологіч­ної виставки, експозиції техніки, новітніх технологій, екологіч­них послуг та виставка «Екологія-2018», в роботі якої взяли участь міста, райони, об’єднані територіальні громади (ОТГ), на­ціональні природні парки «Меотида», «Святі гори», регіональні ландшафтні парки «Краматорський», «Клебан-Бик», «Слов’ян­ський курорт», Державне агентство водних ресурсів, «Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів», підпри­ємства, які спеціалізуються на виробництві технологій та на­данні послуг у сфері охорони навколишнього природного серед­овища, промислові підприємства Донецької області, які є най­більшими забруднювачами довкілля: ПрАТ «Азовсталь», ПрАТ «ММК ім. Ілліча», ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод», ТОВ «Донбасенерго», ПрАТ «НКМЗ», ТОВ «Глини Донбасу».

Під час проведення виставки Форуму ОТГ Донецької області презентували інформаційні стенди, на яких висвітлювали осно­вні напрямки природоохоронної діяльності, яка проводиться на відповідній території (вода, відходи, природно-заповідний фонд, еко-виховання та еко-туризм, водні ресурси, атмосферне повітря та моніторинг, відновлювальна енергетика, шляхи вирішення екологічних проблем). Підприємства презентували макети но­вітніх технологій, інноваційних рішень та досягнень, які спеці­алізуються на захисті водних ресурсів, утилізації небезпечних та побутових відходів, екологічному моніторингу, охороні атмосферного повітря та відновлюваній енер­гії, що запроваджуються на підприємствах.

ІІІ Екологічнии форум6В рамках Форуму відбулася демонстрація відеофільму «Довкілля Донбасу».

Відкрив пленарне засідання перший заступник голови облдержадміністрації Євген Вілінський, який відзначив, що екологічні проблеми Доне­цької області є достатньо гострими і потребують найшвидшого розв’язання. Окрім цього важливи­ми темами роботи сьогодні є розвиток екологічної свідомості населення та робота у напрямку тісного діалогу з громадськістю. Також заначив, що Доне­цька область є лідером інноваційних та техноло­гічних рішень у сфері охорони довкілля.

Директор департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації Сергій Натрус доповів про основні результати роботи у сфері охорони навколишнього природного серед­овища, серед яких – охорона і раціональне вико­ристання водних ресурсів, ефективне використан­ня і зберігання відходів виробництва і побутових відходів, збереження біологічного різноманіття та збільшення площ природно-заповідного фонду, за­хист атмосферного повітря, впровадження дер­жавної системи моніторингу навколишнього при­родного середовища, екологічна освіта.

ІІІ Екологічнии форум2Від комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи виступили народні депутати України Олег Недава та Сергій Сажко.

Під час виступу Олег Недава звернув увагу, що, не дивлячись на додаткове навантаження, яке спричинила війна, в області реалізуються еколо­гічні програми, які вже приносять результати. До­неччина впроваджує інноваційну технологію по­водження з відходами, розвиває автоматизовану систему моніторингу повітря, розробляє проекти по зміцненню берегів і розчищенню річок, створює ландшафтні парки, розширює виробничі потуж­ності у відновлюваній енергетиці тощо.

Не лише заради теперішнього, а і майбутнього поколінь, маємо сконцентруватися на виконанні першочергових завдань для сталого регіонального розвитку. Звичайно, на їх реалізацію місцевим громадам потрібні кошти. Тому на законодавчому рівні домагаюсь того, щоб надходження від еколо­гічного податку залишались на рахунках місцевих бюджетів. Вони мають бути використані для по­кращення стану довкілля.

Проведення екологічного Форуму дало можли­вість разом обговорити існуючі проблеми та ви­робити спільну програму дій для покращення ста­ну навколишнього природного середовища та збе­реження природних ресурсів.

ІІІ Екологічнии форум4Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко в рамках пленарного засідання провела круглий стіл на тему «Стратегії збалансованого місцевого розвитку в контексті децентралізації». Під час своєї доповіді вона представила аналіз іс­нуючих стратегій місцевого розвитку та відзначи­ла декларативність цілей і завдань, неузгодже­ність між проголошеними цілями, завданнями, заходами щодо їх досягнення та виділеними ре­сурсами, невідповідність обраних показників роз­витку визначеним цілям, формальну роль пред­ставників недержавних структур, бізнесу і гро­мадськості у процесі розроблення та реалізації стратегій місцевого розвитку.

На засіданні круглого столу обговорили пріори­тетні завдання щодо формування стратегій місце­вого розвитку, а саме:

- приведення стратегічних документів розвитку (галузеві стратегії, стратегії розвитку областей, міст, ОТГ) у відповідність до Стратегії сталого роз­витку України;

- встановлення чітких вимірюваних показників досягнення цілей та завдань в рамках реалізації таких стратегій;

- інклюзивність – широке залучення до реалі­зації Стратегії сталого розвитку приватного бізне­су та громадянського суспільства, партнерство з міжнародними організаціями;

- забезпечення ефективного управління розвит­ком територій; підвищення інституційної спромож­ності публічної влади, підтримка бізнесу, обізна­ність суспільства щодо реалізації стратегії розвитку.

ІІІ Екологічнии форум3Учасники круглого столу ознайомились з осно­вними принципами розвитку громад та приклада­ми їх реалізації на практиці: відповідальне став­лення до довкілля та збалансоване використання природних ресурсів; здорова, освічена, соціальна громада; збалансована економіка; практика на­лежного управління.

В рамках Форуму проведені чотири дискусійні засідання за тематичними напрямками: «Атмос­ферне повітря та моніторинг», «Поводження з від­ходами», «Водні ресурси» та «Природно-заповід­ний фонд, екологічне виховання та екотуризм».

За результатами роботи учасники III екологіч­ного форуму «Екологія промислового регіону» під­готували наступні рекомендації:

У сфері охорони водних ресурсів:

1. З метою виявлення екологічних загроз внаслі­док затоплення гірничих виробок шахт необхідне проведення регіонального моніторингу порушеного режиму підземних вод по усій області, включаючи непідконтрольну територію та зону розмежування.

Для оцінки геолого-гідрогеологічного стану та комплексного прогнозу змін на непідконтрольній території Донецької області необхідно забезпечити складання інтерактивних цифрових гірничо-еколо­гічної та гідрогеологічної карт масштабу 1 : 50 000.

2. З метою оцінки впливу зональних і локаль­них чинників необхідно щоквартально здійснюва­ти заміри рівня підземних вод, дебіту водозабір­них споруд, проводити хімічний аналіз і визна­чити макро- і мікрокомпоненти, зважені та за­бруднюючі речовини. Для критичних об’єктів до­слідження проводити щомісячно.

3. Для проведення комплексних досліджень гідро­технічних споруд залучити спеціалістів інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України.

У сфері природно-заповідного фонду:

1. Створити при департаменті екології та природ­них ресурсів Донецької облдержадміністрації ро­бочі групи з опрацювання питань стосовно:

- заборони продажу всіх земель державної влас­ності, законодавчого встановлення чіткого показника/відсотка, нижче якого площа земель дер­жавної власності не повинна опускатись;

- можливості та механізму викупу державою (а також громадськими організаціями та фізичними особами) земель сільськогосподарського призна­чення, в першу чергу, орних еродованих земель з метою їх консервації та переведення в категорію земель природоохоронного призначення;

- вирішення на законодавчому рівні питання що­річного бюджетного фінансування (за рахунок еко­логічного фонду/податку) викупу орних еродованих земель у приватних осіб та територіальних громад і, відповідно, передачу цих земель у державну влас­ність задля їх консервації та збільшення площ пасо­вищ, сіножатей, лісів та об’єктів природно-заповід­ного фонду.

2. Спростити процедуру консервації орних земель: для ґрунтів, що мають низькі та середні показники родючості – щодо достатності офіційного листа-інформування про консервацію з боку землевласника до уповноваженого територіального органу, відпові­дального за земельну політику.

3. Переглянути охоронний статус та стан попу­ляцій тварин, занесених до Переліку видів тварин, що підлягають особливій охороні на території До­нецької області, та у разі необхідності внести об­ґрунтовані зміни до нього.

4. Сприяти розширенню меж території НПП «Меотида» в Мангуському районі Донецької області.

5. Встановити мораторій на оранку, забудову, про­мислове освоєння будь-яких цілинних земель та пе­релогів.

6. Рекомендувати Шилівській сільській раді звер­нутися до державної екологічної інспекції у Доне­цькій області з приводу нелегального розорювання пасовищ на території Добропільського району Доне­цької області.

У сфері захисту атмосферного повітря від за­бруднення:

Для створення більш ефективної системи опові­щення населення та надання розширеної інформа­ції з питань якості атмосферного повітря в межах та поза межами населених пунктів Донецької об­ласті збільшити кількість обладнання автомати­зованої системи моніторингу, а саме: компактних станцій контролю якості повітря на межі санітар­но-захисних зон підприємств-забруднювачів ат­мосферного повітря.

У сфері поводження з відходами:

1. Розробити та реалізувати на території Доне­цької області єдину комплексну систему управ­ління у сфері поводження з відходами виробни­цтва та споживання.

2. Знизити обсяги відходів, які спрямовуються на захоронения, шляхом організації селективного збору відходів як вторинної сировини.

3. Підтримати розвиток технологій переробки вторинної сировини.

4. Сприяти діяльності мережі підприємств, які здійснюють збір, переробку та знешкодження від­ходів, зокрема, небезпечни.

5. Розробити системи поводження з небезпечни­ми відходами, зокрема, у складі побутових та ме­дичних відходів.

6. Сприяти формуванню екологічної культури населення та навчанню роздільного збирання та безпечного поводження з відходами.

7. Ініціювати будівництво сучасних регіональ­них полігонів, яке дозволить: скоротити площу земельних ділянок, зайнятих в населених пунктах під захоронения відходів; організувати збір біогазу та збір фільтрату з тіла полігону; запобігти нега­тивному впливу на навколишнє природне середо­вище та здоров’я населення.

Рекомендувати Міністерству освіти і науки України:

З метою ліквідації гострої нестачі в Північній частині Донецької області спеціалістів-екологів з вищою освітою, щорічно виділяти не менше 10 бюд­жетних місць зі спеціальності «Еколо­гія та охорона навколишнього природ­ного середовища» для навчання молоді в Донбаській національної академії бу­дівництва і архітектури.

Реалізація наведених вище пропози­цій та рекомендацій стане поштовхом до втілення в життя нових екологічних програм, створення системи коопера­ції між великими та малими підпри­ємствами, громадськістю та владою, та реалізації інновацій у сфері екологіч­ної безпеки.

 

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи