Версія для друку
З’їзди та правління ВЕЛ

Вищим керівним органом Ліги є з'їзд, який скликається Правлінням не рідше одного разу на 2 роки. Позачерговий з'їзд може бути скликаний за вимогою Правління Ліги або на вимогу не менше 1/3 обласних організацій.
З'їзд правомочний при наявності не менше 2/3 обраних делегатів. Рішення про прийняття Статуту Ліги, внесення до нього змін та доповнень, про розпуск Ліги ухвалюється 2/3 голосів присутніх на з'їзді делегатів. Інші рішення ухвалюються простою більшістю голосів.
З'їзд може вирішувати будь-які питання внутрішнього життя та діяльності Ліги.

З'їзд Ліги:
– затверджує Статут Ліги, вносить зміни та доповнення до нього;
– затверджує програми розвитку та плани дій Ліги;
– обирає Голову, контрольно-ревізійну комісію, затверджує склад Правління терміном на 2 роки;
– заслуховує звіти про виконання Плану заходів за звітний період та виконання бюджету Ліги;
– затверджує звіти Голови Ліги та контрольно-ревізійної комісії;
– створює, в разі необхідності, тимчасові органи для вирішення конкретних питань;
– приймає рішення про припинення діяльності Ліги.

Вищим керівним органом між з'їздами Ліги є Правління, яке збирається не рідше одного разу на півроку і є правомочним при наявності не менше 1/2 його складу. Рішення ухвалюються простою більшістю голосів.

До складу Правління входять Голова Ліги, заступники, голови обласних осередків, голова Наукової Ради, голова Виконкому, члени Ліги, обрані на з'їзді.