Вівторок 27 жовт. 2020
Екологічні тижні у Львівській і Чернівецькій областях

Екотижні1У Програмі Уряду Уряду, у регіональних стратегіях і місцевих програмах насправді недостатньо при­ділено увагу щодо проблеми збереження дов­кілля.

Саме тому стратегічним пріоритетом діяльнос­ті Всеукраїнської екологічної ліги є інтеграція екологічного компоненту в усі сектори економіки та регіонального розвитку.

ВЕЛ популяризує ідеї збалансованого розвитку. І саме з такою метою вже четвертий рік поспіль ВЕЛ проводить «екологічні тижні» у різних регіо­нах України, впродовж яких відбуваються семінари-тренінги з учителями та бібліотекарями облас­ті, а також підсумковий регіональний круглий стіл, присвячений екологічним проблемам області та способам їх подолання.

Екотижні2Стартовими цього року стали Львівська (2 бе­резня 2018 року) і Чернівецька (5 квітня 2018 року) області.

Під час екотижнів були проведені круглі столи «Еко­логічні проблеми області та шляхи їх розв’язання на засадах збалансованого розвитку» за участю представників органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, громадськості, бізнесу, нау­ковців та ЗМІ.

На заходах обговорювалися основні регіональні екологічні проблеми, проаналізована динаміка стану довкілля за останні роки та визначені сфе­ри й напрями, на які слід спрямовувати природо­охоронну діяльність. Учасники заходів брали участь у дискусіях, мали змогу висловити власні думки та пропозиції.

Екотижні3Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологіч­ної ліги, розповіла про важливість інтеграції Гло­бальних Цілей збалансованого розвитку в регіональ­ні стратегії та програми, а також представила про­позиції до Стратегії розвитку Львівської та Черні­вецької областей до 2020 року. Зокрема увага учас­ників була акцентована на необхідності дотримання підприємствами області Закону України «Про оцін­ку впливу на довкілля», Директив ЄС та налагод­женні співпраці органами місцевого самоврядуван­ня з громадськими організаціями, науковцями для активізації зусиль щодо охорони довкілля.

Учасники круглого столу на Львівщині пору­шили нагальні екологічні проблеми області, як от очищення фільтратів полігонів, захоронення твер­дих побутових відходів та проблеми поводження з побутовими відходами у м. Львові та області, заб­руднення водних ресурсів та санітарний стан лісів. Відбулась актуальна дискусія учасників щодо ви­значення можливостей розширення природно-за­повідних територій (створення НПП «Бойківщина»), під час якої розглянуті питання викорис­тання ґрунтових ресурсів, проблеми оптимізації екологічного стану геосистем гірничопромислових територій.

Екотижні4У Чернівцях на засіданні учасники обговори­ли можливості підвищення рівня екологічної безпеки, утилізації твердих побутових відходів, шляхи зменшення забруднення водних ресурсів та ґрунтів у Чернівецькій області, акцентували увагу на загрозі борщівника Сосновського в Чер­нівецькій області. Було розглянуто питання щодо поверхневих джерел водопостачання міста Чернівці та забезпечення належної якості пит­ної води.

Особливу увагу було приділено питанням збіль­шення територій природоохоронних зон та невід­воротних екологічних наслідків безконтрольного лісокористування.

У зв’язку з розвитком садівництва виникла загроза для існування медо­носних бджіл через порушення норм застосування засобів захисту рослин у садах.

Учас­ники круглого столу наголосили на необхідності пошуку взаємовигідних рішень між фермерами та бджолярами. Гострими питаннями для Черні­вецької області виявились поводження з медични­ми відходами і стан очисних споруд комунальних підприємств.

Екотижні7Під час круглих столів тривали активні диску­сії щодо способів розв’язання екологічних проб­лем у Львівській та Чернівецькій областях. За їх результатами було ухвалене рішення та підготов­лені резолюції що­до здійснення ком­плексних заходів для розв’язання найгостріших еко­логічних проблем кожної області.

Для бібліотека­рів Львівської та Чернівецької облас­тей проведено семінари-тренінги «Еколого-просвітницька діяльність у бібліотечній сфе­рі», під час яких активісти Всеукра­їнської екологічної ліги поділилися досвідом проведен­ня інформаційно-просвітницької ро­боти серед населення, представили програми діючих акцій, конкурсів та інших ін­формаційно-просвітницьких заходів. Бібліотекам було запропоновано долучитися до соціально-ко­рисної справи у сфері підвищення рівня екологіч­ної освіти та культури громадян.

Активісти Всеукраїнської екологічної ліги розповіли про необхідність впровадження засад збалансованого розвитку в Україні та перспек­тиви розвитку Львівщини та Буковини в цьому напрямі.

Екотижні6Було відзначено важливість та необхідність поширення літератури природоохоронного спря­мування. Члени ВЕЛ представили тритомне нау­ково-довідкове видання «Екологічна енциклопе­дія», а також інші друковані видання. Район­ним, міським бібліотекам області було передано 231 примірник 3-го тому «Екологічної енцикло­педії» (1-й та 2-й томи вони отримали раніше), і комплект літератури природоохоронного спря­мування.

Під час семінару працівникам бібліотек були продемонстровані деякі форми і способи інформа­ційно-просвітницької роботи у сфері захисту дов­кілля. Бібліотекарі виявили зацікавленість у співпраці із Всеукраїнською екологічною лігою щодо питань проведення природоохоронних захо­дів та фахової роботи з підвищення рівня обізна­ності громадян щодо екологічних проблем в Украї­ні і способів їх подолання.

Екотижні8На завершення заходу всі присутні взяли участь у флешмобі – складанні з літер природоохоронного гасла «Чисте довкілля для України!».

Чисте довкілля – це найважливіша мета на­селення міст і містечок, сіл і селищ регіонів України.